Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Komunální odpad
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Poplatky za komunální odpad

Poplatník:
 • fyzická osoba přihlášená v obci,

 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

V roce 2023 je, dle obecně závazné vyhlášky města č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, výše poplatku stanovena částkou 840,- Kč/osoba/ kalendářní rok. Poplatník, který ukládá odpad do nádoby, která je v jeho vlastnictví má úlevu 72,- Kč/ kalendářní rok, tzn. že platí 768,- Kč/osoba/kalendářní rok.

Splatnost poplatku:

Poplatník uhradí poplatek takto:

 • v roční splátce 840,--Kč

Poplatníci, kteří mají zavedenu platbu poplatku prostřednictvím SIPO, uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to v měsíci červnu ve výši 420,--Kč a listopadu ve výši 420,--Kč.

V případě, kdy má poplatník nárok na úlevu (vlastní nádoba) uhradí poplatek takto:

 • v roční splátce 768,--Kč

Poplatníci, kteří mají zavedenu platbu poplatku prostřednictvím SIPO, uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to v měsíci červnu ve výši 384,--Kč a listopadu ve výši 384,--Kč.

Ve všech případech musí být poplatek uhrazen nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem nebo jeho zákonným zástupcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Způsob platby poplatku:

 • složenkou, která je rozesílána 1x ročně 

 • prostřednictvím SIPO (v měsíci červen a listopad příslušného roku)

 • hotově na pokladnách Městského úřadu v Šumperku (bez poplatku)

 • prostřednictvím e-faktury u vlastníků účtů u České spořitelny a.s.

 • bezhotovostně

Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú.  19-1905609309/0800, variabilní symbol (daný pro každého poplatníka). Neuvedení správného variabilního symbolu může mít za následek pozdní identifikování platby. 
Variabilní symbol příslušného poplatníka si můžete ověřit přímo 
zde po zadání jména, příjmení a data narození.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník, vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku:

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

 • pobývá nepřetržitě nejméně šest měsíců v zahraničí,

 • pobývá nepřetržitě nejméně šest měsíců v ubytovnách na adrese Uničovská 13, Rooseveltova 4, Lidická 54, Dr. E. Beneše 5, Zábřežská 48A, Potoční 19, Riegrova 1, Rooseveltova 15, Šumperk,

 • pobývá nepřetržitě nejméně šest měsíců v azylových domech, domech na půl cesty, terapeutických komunitách, centrech sociálně rehabilitačních služeb, zařízeních následné péče, v zařízeních poskytující pobytové odlehčovací služby, v pobytových sociálních službách poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,

 • pobývá nepřetržitě nejméně šest měsíců v zařízeních s lůžkovou péčí poskytující léčebně rehabilitační péči, ošetřovatelskou péči a paliativní péči,

 • je ve věku 0-12 měsíců, a bude mít od data narození pobyt ve městě Šumperku,

 • je cizincem, který je přihlášen k pobytu na adrese Havlíčkova 8, Šumperk.

 

3. Poplatník je povinen nárok na osvobození dle odst. 1. a odst. 2. oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v odst. 1. a odst. 2.

Jestliže pominou důvody, pro které byl poplatník od poplatku osvobozen, je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku.

 

Úlevu ve výši 72,--Kč/kalendářní rok získá poplatník, který bude ukládat odpad do nádoby, která je v jeho vlastnictví. Úlevu lze poskytnout jen jednotně pro všechny poplatníky v objektu označeném jedním číslem orientačním.

 

Přeplatek na poplatku:

 • přeplatek se vrací dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 200,-- Kč

 • přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u notáře

Kontakty:

Více informací týkající se poplatků za odpad poskytne pracovnice odboru finančního a plánovacího,  nám. Míru 1, Šumperk, osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8.00-12.00 hod. a 12.45-17.00 hod. a úterý, čtvrtek: 8.00-12.00 hod. a 12.45-15.00 hod., telefonicky na čísle 583 388 414 nebo e-mailem ivana.bazenovova@sumperk.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne pracovnice odboru životního prostředí, Jesenická 31, Šumperk osobně v úředních dnech pondělí, středa: 8.00-12.00 hod. a 12.45-17.00 hod. a úterý, čtvrtek: 8.00-12.00 hod. a 12.45-15.00 hod., telefonicky na čísle 583 388 264 nebo e-mailem petra.matusu@sumperk.cz.

Veškeré tiskopisy týkající se platby poplatku, oznámení nároku na osvobození, žádosti o vrácení přeplatku apod. jsou ke stažení zde.

Právní předpisy:

 


load