Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Začala topná sezóna

Logo Hasičský záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje informuje o přípravě na topnou sezonu.

Začala topná sezóna

I když podzim teprve vystrkuje růžky a zima je za dveřmi, měli by majitelé nemovitostí již myslet na zadní vrátka a připravit své budovy na nastávající topnou sezónu.Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území České republiky rok od roku stále stoupá. Zároveň s tím vzrůstá škoda způsobená těmito požáry.

Právě nyní, před začínající topnou sezónou je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles. Proto přijměte pár následujících rad, abyste se nejen příjemně ohřáli, ale také prožili krásné chvíle s rodinou nebo přáteli.

Vždyť požár v sychravě chladném podzimním a nebo mrazivě zimním období znamená pro vás a pro zasaženou budovu nepříjemné dlouhé chvíle, kdy se opravuje požárem zničená kotelna, komín, střecha a nebo v horším případě shání nové bydlení.

Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá, stěny uhelny řádně omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla - rozvody trubek od ústředního topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty (40 - 50 0C) proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozprostře do vrstvy vysoké 0,25 - 0,5 m a nechá vychladnout.

Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly předměty, popř. materiály z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody) a nebo v těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto předmětů na horký povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně při snaze co nejrychleji vysušit oděv nebo obuv. Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu spotřebičů provádějte v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče nechejte určitě zkontrolovat přes odborný servis - většina výrobců uvádí minimálně 1 x za 3 roky - pro firmy je tato lhůta závazná. A co my obyčejní obyvatelé - určitě se vyplatí nechat plynový spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit nyní, než v kožichu čekat na opravu v zimě.

Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva.

Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze bezpečnou vzdálenost spotřebičů od hořlavých látek nalézt v Příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Samostatnou kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Je velkou módou u majitelů starších budov si je instalovat. Zde je nutno však doopravdy dát pozor na stav stávajícího komínového tělesa a na druh stropní konstrukce (většinou je dřevěná), pod kterými je spotřebič instalován.

A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před zněnou druhu paliva.O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování, zda komín je (či není) schopen bezpečného provozu.

Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb.

1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok.

2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložku dvakrát za rok, do výkonu 50 kW pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou šestkrát za rok.

3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok

4) Jsou - li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou za rok

V posledních letech není výjimkou, že v důsledku spalování vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází ke zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení sazí. I takovýto požár může znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě ponecháte hořlavé materiály (seno, slámu, koberce a čalouněnou část nábytku) na půdách v těsné blízkosti komínového tělesa. Minimální vzdálenost hořlavých látek je 1 m od komínového tělesa.

I popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do nádob z nehořlavého materiálu.

Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých možnému požáru. O tom, že mnohá varování a prevence v této oblasti nedopadne vždy na úrodnou půdu, se hasiči přesvědčují dnes a denně.

Požáry komínů:

2006

47

2007

38

2008

48

2009

24

Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 mobil: 721 810 541
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz

POKYNY PŘED ZAHÁJENÍM TOPNÉ SEZÓNY

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vyjížděl v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Ráda bych proto varovala a zároveň upozornila veřejnost na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.

Hasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Zákon o požární ochraně každému ukládá povinnost dodržovat podmínky nebo návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Na co si dát pozor, než začnete topit

Každý by měl především vědět, v jakých lhůtách je povinen zajistit provedení pravidelných revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrol komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Každoročně se stává špatné ukládání popela příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Příprava topidel

Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Topná sezóna se už zanedlouho rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané! Splněny by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důležité je to u uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu.

Některé zásady bezpečného provozu topidel

• Kolem každého topidla, podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy apod.).

• Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty

• Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou nehořlavou podložkou požadovaných rozměrů, která přesahuje jeho půdorys

• Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny, u nichž byly zjištěny závady. Podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 1443.

• Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.

Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb.

1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok.

2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložku dvakrát za rok, do výkonu 50 kW pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou šestkrát za rok.

3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok

4) Jsou - li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou za rok

DŘEVO - TRADIČNÍ PALIVO

Polenové dřevo je tradičním palivem. Jeho výhodou je lepší dostupnost (i cenová) než u ostatních paliv. Na rozdíl od ostatních dodavatelských paliv je však potřeba provést mnohé úpravy, než je možné získat tepelnou energii. Ostatní paliva jsou ze strany dodavatele připravena ke spalování (uhlí, oleje, zemní a zkapalněný plyn, elektrická energie).

Pokud ovšem můžeme věnovat, spíše místo peněz, čas na přípravu topiva, je pro nás polenové dřevo finančně nejpřijatelnější. Při jeho zpracování a spalování je však nutno přihlížet k mnoha zdánlivě nesouvisejícím faktorům.

Biomasou nazýváme hlavně dřevní odpad a nové produkty (piliny, hobliny, peletky, brikety, sláma, štěpka, kůra). Jejich efektivní spalování vyžaduje moderní technologie, mnoho z těchto paliv má vysokou vlhkost, jiná jako třeba piliny nebo sláma díky své vlastnosti spékat se, vyžadují odlišný proces spalování. Záleží hlavně na zápalné teplotě paliva a přísunu vzduchu. Je samozřejmé, že pokud přiložíme do klasických kamínek balík slámy, teplo je spotřebováno k uvolnění vlhkosti, dochází k ochlazování kamen a pouze k uhelnatění povrchových vrstev balíku. Klasická kamna neumí účinně využít vznikajícího dřevoplynu. Moderní technologie přišly s dvoukomorovým spalováním dřeva, jehož výsledkem je vyšší účinnost spalování (tedy nižší spotřeba paliva) a hlavně vysoký stupeň regulovatelnosti výkonu při zachování jmenovité účinnosti.

Při spalování vlhkého dřeva dochází

  • k velkému uvolňování par, které ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují podmínky pro spalování
  • zkondenzovaná pára reaguje s uhlíkatými složkami a dehtuje
  • váže se na saze odlétající komínem a zamořuje okolí
  • snižování tepelného výkonu, může ochladit kotlové těleso natolik, že kotel vyhasne

Zásadně se doporučuje topit dřevem s obsahem vody nižším než 30 %, optimálně nižší než 20 %. Čerstvě poražené a nařezané dřevo obsahuje podle druhu, polohy a stáří stromu i více vlhkosti ( více než 50 % vlhkosti, proto je nutno důsledně rozlišovat obsah vody v dřevině a vlhkost dřeva). U listnatých dřevin je toto procento obecně větší než u jehličnanů. I uvnitř kmene nalezneme rozdíly. Jarní dřevo, běl a vrškové dřevo obsahují více vody než letní dřevo, jádrové dřevo a kulatina od pařezu. Abychom si mohli užít tepla, snažíme se vlhkost snížit na přijatelnou hranici.

Velmi důležitou vlastností palivového dřeva je vlhkost, která zásadně ovlivňuje tepelné vlastnosti, výhřevnost dřeva rapidně klesá se stoupající vlhkostí dřeva. Se stoupajícím objemem vody v dřevní hmotě klesá její výhřevnost, protože stoupá množství tepla potřebné k odpaření obsažené vody. Odpařená voda navíc neblaze působí na tepelnou techniku a proces spalování.

Vaše případné dotazy můžete směřovat na odbory prevence příslušných hasičských záchranných sborů. Naši odborníci Vám rádi poradí.

Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

ikona souboruLeták - Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles

ikona souboruLeták - Pozor na instalaci a užívání topidel

Vytvořeno 21.10.2009 10:53:53 | přečteno 3726x | jahnova
load