Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Revitalizace ulice J. z Poděbrad

J. z Poděbrad

Zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání dne 09.10.2008 schválilo věcný rozsah a finanční rámec investičního záměru revitalizace ulice J. z Poděbrad s realizací v letech 2009 - 2010.

V návaznosti na rekonstrukci splaškové kanalizace v rámci stavby: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. etapa“ v ulicích Kosmonautů, J. z Poděbrad a Šumavská, jejímž investorem byla VHZ a.s., připravuje město Šumperk k realizaci v letech 2009 - 2010 rozsáhlou investiční akci: „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“.

Logo ROP

V roce 2008 byly dokončeny práce na projektové dokumentaci a byla vydána pravomocná stavební povolení na rekonstrukci komunikací, na vodohospodářské objekty (dešťová kanalizace), na rekonstrukci přeložek rozvodů elektrické energie a plynu a na nové rozvody veřejného osvětlení. Od července letošního roku probíhají výběrová řízení na zajištění realizace stavby. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma CPS consulting, s.r.o. na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dále firma Irea s.r.o. na zajištění technického dozoru investora a realizačního dotačního managementu. Obě tyto firmy v současné době spolupracují na přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

V říjnu bude vypsáno výběrové řízení na koordinátora bezpečnosti práce na stavbě, jehož vyžaduje nový stavební zákon.

Město Šumperk uspělo se svou žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, Oblast podpory 2.2. - Rozvoj měst, Podoblast podpory 2.2.1 - Fyzická revitalizace území, když v červenci byla rozhodnutím Regionální rady schválena finanční podpora tohoto projektu ve výši 81,9 mil Kč.

Předpokládané náklady stavby včetně rezervy činí dle propočtu projektanta cca 136 mil. Kč včetně DPH. Skutečná cena díla vzejde z výběrového řízení na zhotovitele, které bude vyhlášeno po schválení zadávacích podmínek radou města. Předběžný odhad nákladů stavby zpracovaný projektantem v roce 2007, který vycházel z dokumentace pro územní řízení a byl podkladem žádosti o dotaci, činil cca 100 mil. Kč. K nárůstu této částky v následném období došlo jednak z důvodu naplnění dotačního titulu - komplexní plošná revitalizace dotčeného území - tj. potřebou doplnění dalších veřejných ploch v dotčeném území vyžadujících rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, úpravu sběrných míst pro komunální odpad, hřišť, atd., jednak zpřesněním výpočtu na základě zpracování podrobnějších stupňů projektové dokumentace a zapracování připomínek dotčených orgánů a institucí.

V současné době nadále probíhají koordinační jednání s vlastníky a se správci inženýrských sítí, aby v dané lokalitě byly ukončeny všechny plánované rekonstrukce těchto sítí před zahájením investiční akce města. Do konce roku bude dokončena rekonstrukce plynovodu a rekonstrukce kabelových vedení společnosti UPC Česká republika. Byly zahájeny práce na rekonstrukci kabelových vedení VN a NN, které v případě nepříznivých klimatických podmínek budou ukončeny nejpozději na jaře 2009.

Rada města na svém jednání dne 09.10.2008 projednala zadávací podmínky na vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Revitalizace ulice J. z Poděbrad“. Předpokládá se, že v prosinci bude uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, který okamžitě zahájí přípravné práce. Předpoklad zahájení realizace stavby v případě příznivých klimatických podmínek v únoru 2009, předpokládané ukončení stavby v květnu 2010 s tím, že závěrečné vyúčtování akce musí být provedeno do 31.07.2010.

Regionální operační program NUTS II Střední Morava umožňuje průběžné financování podpořených projektů formou postupného uvolňování finančních prostředků až 4x do roka na základě odsouhlasení uznatelných nákladů a doložení úhrad těchto nákladů ze strany příjemce podpory, a to do výše 85%. K zajištění financování tohoto projektu bude proto nutno poptat na trhu vhodný finanční produkt, s jehož pomocí se podaří jednak překlenout období mezi úhradami finanční podpory z Regionálního operačního programu, jednak zajistit v potřebném rozsahu spolufinancování ze strany města. Ve schváleném rozpočtu města na letošní rok je vyčleněna částka 12 345 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů souvisejících s přípravou a realizací této investiční akce, návrh rozpočtového výhledu počítá s výdaji na spolufinancování z rozpočtu města v roce 2009 ve výši 20 mil. Kč a v roce 2010 ve výši 30 mil. Kč.

Předpokládaný harmonogram postupu prací:

  • Vypsání veřejné zakázky říjen 2008
  • Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby prosinec 2008
  • Předání stavby zhotoviteli leden 2009
  • Zahájení prací na vlastní realizaci stavby únor 2009
  • Dokončení realizace stavby včetně kolaudací květen 2010
  • Vyúčtování dotace červenec 2010

ROZSAH STAVBY DLE OBJEKTOVOSTI:

KOMUNIKACE

Ulice J. z Poděbrad - komunikace je šířkově navržena jako místní komunikace dvoupruhová o jízdním pruhu šíře 3 m. Jízdní pruh pro cyklisty včetně vodícího proužku bude obousměrný v šíři 1,25 m, chodníky v šíři 2,0 m. Přechody pro chodce jsou navrženy se sníženou obrubou na 20 mm. Ochranné ostrůvky přispívají ke zklidnění dopravní situace a dělí délku přechodu pro bezpečné přecházení chodců.

Ulice Tatranská - komunikace a chodníky zůstanou ve stávající šíři, budou upraveny pro provoz zdravotně postižených občanů.

Kruhové objezdy , obrázek se otevře v novém okněZ hlediska intenzity dopravy jsou křižovatky ulic J. Poděbrad x Šumavská a ulic Gen. Svobody x Husitská řešeny jako okružní křižovatky.

Parkování je navrženo na parkovacích pruzích šíře 2,5 m, pásech nebo na samostatných parkovištích (dle bilance potřeby, regulativů vyplývající z projednání se sousedními vlastníky nemovitostí). V řešeném území je pro parkování osobních automobilů celkem 250 míst.
Chodníky jsou upraveny pro provoz zdravotně postižených občanů, povrch je ze zámkové dlažby. Příčný sklon je navržen na hodnotu max. 2%.
Autobusové zastávky jsou řešeny zastávkovými pruhy šíře 3,5 m, nástupiště šíře 2,0 m. Součástí autobusových zastávek jsou přístřešky.
Plochy pro odpad jsou řešeny pro umístění komunálního a separovaného odpadu. Pro komunální odpad jsou navrženy podzemní kontejnery.

MOSTY

Jedná se o doplnění lávky pro pěší k mostnímu objektu M1 - ul. Langrova, který již byl z havarijních důvodů rekonstruován v letošním roce, a o nové zábradlí podél Bratrušovského potoka.

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Dešťová kanalizace - odvedení dešťových vod je navrženo s ohledem na maximální odlehčení stávající jednotné kanalizace a oddělení dešťových vod v úsecích, kde je to technicky možné se zaústěním do Bratrušovského potoka.
Dešťové vody z prostoru parkovišť, které jsou zaústěny do vodoteče, budou svedeny do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek.
Součástí tohoto objektu jsou přeložky vodovodu v ploše okružních křižovatek.

ELEKTRO OBJEKTY

Přeložky kabelů VN 22 kV a přeložky kabelů NN.

V trase plánované rekonstrukce komunikace na ul. Jiřího z Poděbrad se nachází stávající kabelové trasy VN a NN chráněné ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu je možno provádět pouze se souhlasem ČEZ a.s.
Realizaci přeložek provede ČEZ distribuce a.s. dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Smlouva byla uzavřena v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č.1701/08 ze dne 17.01.2008

Přeložky kabelů KB-TV

Z důvodu rozšíření stávající komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad bude nutné provést přeložky a dodatečné mechanické ochrany stávajících kabelu kabelové televize provozovatele UPC mimo navrhovanou komunikaci.

Přeložky kabelů SLP

Rovněž z důvodu rozšíření stávající komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad bude nutné provést přeložky a dodatečné mechanické ochrany stávajících kabelu jednotné telefonní sítě provozovatele O2 Telefonica a kabelů Českých Radiokomunikací mimo navrhovanou komunikaci.
U křižovatky ulic J. z Poděbrad a Bratrušovská bude přemístěn veřejný telefonní automat do přilehlého zeleného pásu.

Rozvody veřejného osvětlení

Stávající rozvody podél rekonstruované ulice budou demontovány a nahrazeny novou osvětlovací soustavou.
Rozvody veřejného osvětlení jsou navrženy podél nově budované komunikace ve střídavé soustavě. Osvětleny budou také parkoviště, chodníky a nové přechody.

PLYNOVODNÍ OBJEKTY

Přeložky STL plynovodu

V současné době v dotčeném území probíhá rekonstrukce plynovodu (investor RWE a.s.). Plynovod je pokládán do stávajících tras. Práce budou ukončeny do konce roku 2008.
Přeložky plynovodu v rámci naší stavby jsou vyvolány stavebními objekty - novými navrženými parkovišti.

OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

V rámci tohoto objektu jsou realizovány přístřešky autobusových zastávek.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE

V rámci stavby bude odstraněno 209 stromů a 92m2 keřů.
Náhradní výsadba zahrnuje výsadbu cca 400 ks stromů a 3500 ks keřů.

OSTATNÍ OBJEKTY

V rámci tohoto objektu jsou realizovány rekonstrukce stávajících hřišť v řešeném území

NÁKLADY

v tis. Kč vč. DPH

Ostatní náklady

Vybudování uličních vpustí

898

Zpracování projektové dokumentace

2 275

Studie proveditelnosti k podání žádosti o dotaci

317

Přeložka VN, NN

do 6 500

Zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby

48

TDI a realizační dotační management

2 365

Celkem

do 12 403

Vlastní realizace stavby

komunikace

90 752

mosty

1 103

vodohospodářské objekty

8 027

elektro objekty

17 060

plynovodní objekty

1 093

objekty pozemních staveb

1 234

vegetační úpravy a rekultivace

10 334

ostatní objekty

1 521

VRN*

5 226

Celkem

136 350

* Vedlejší rozpočtové náklady - náklady dopravce na objížďky, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení, propagace, rezerva,…

Ing. Irena Bittnerová,
vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

ikona souboruSituace stavby č. 1
ikona souboruSituace stavby č. 2

Vytvořeno 13.10.2008 9:52:20 | přečteno 3380x | jahnova
load