Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Příspěvek na obnovu památek

Výzva k podávání žádosti o příspěvek z programu Ministerstva kultury 2009 "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Šumperk a Zábřeh.

Předmět

Ministerstvo kultury ( dále jen „MK ČR“), vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností ( dále jen „ORP“) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně památkového fondu) v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ( dále jen „ památkový zákon“), program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o tu část památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.

Termín vyhlášení výzvy pro podání žádostí v druhém kole: 1.3.2009
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 30.4.2009
Termín doručení podkladů MK ČR: 31.5.2009

Na základě předložených žádostí vlastníků kulturních památek povede následně MK ČR správní řízení o poskytnutí příspěvku v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. a vyhláškou č. 66/1988 Sb. a vydá rozhodnutí o přidělení příspěvku ( termín neupřesněn).

Město Šumperk zajišťuje od 1.1.2008 prostřednictvím MěÚ Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní památkové péče, výkon státní správy v přenesené působnosti, na úseku státní památkové péče pro správní obvod MěÚ Zábřeh, na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 1.11.2007 mezi Městem Šumperk a Městem Zábřeh, včetně dodatku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude MěÚ Šumperk zajišťovat administrování programu MK ČR i pro správní území obce s rozšířenou působností Zábřeh.

Státní finanční podpora pro rok 2008 byla stanovena následovně:

ORP Šumperk: 1 220 000,-Kč (kvóta bude rozdělena jednorázově v druhém kole)
ORP Zábřeh: 695 000,-Kč ( kvóta bude rozdělena jednorázově v druhém kole)

Cíle programu

Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, a přispívat tak k zachování vybrané části památkového fondu v souladu s účelem památkového zákona.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Z programu nelze hradit náklady na: modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; dále úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy; popřípadě pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Další podrobnosti jsou uvedeny v zásadách programu a žádosti, které jsou součástí přílohy výzvy.

Konzultační místo

MěÚ Šumperk ( pro správní území obce s rozšířenou působností Šumperk a Zábřeh), Jesenická 31, Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče.

Kontaktní osoby:
Monika Paulová DiS., vedoucí oddělení státní památkové péče,
2. patro, č. dveří 304, tel.: 583388304, 721 341 665, e-mail: monika.paulova@musumperk.cz
Naděžda Smyčková, referent oddělení státní památkové péče,
2. patro, č. dveří 304, tel.: 583388354, e-mail: nadezda.smyckova@musumperk.cz

Přílohy:
ikona souboruZásady programu č.j. 18909/2008 ( vč. formuláře žádosti)
ikona souboruŽádost o poskytnutí příspěvku

Vytvořeno 23.2.2009 13:10:03 | přečteno 2197x | jahnova
load