Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Připravuje se nový územní plán

V současné době připravuje šumperská radnice nový územní plán města Šumperka.

Jedná se o důležitý strategický dokument, jehož proces schvalování bude probíhat v nadcházejících letech. Nový územní plán se stane hlavním podkladem pro budoucí rozvoj města. Každý z občanů se nyní může podílet na rozhodování o tom, jak bude vypadat rozvoj města v dalších letech. Vzhledem k poměrně dlouhé platnosti územního plánu (přibližně 15 let) se budeme snažit o maximální flexibilitu a předcházení problémům, které obvykle vyvstanou z potřeb občanů až po definitivním schválení dokumentu, a tím vedou k požadavkům na předčasné změny.

Chceme zpracovat dokument, jenž bude vytvářet předpoklady pro výstavbu a rozvoj území, zajistí jeho hospodárné využívání a koordinaci veřejných a soukromých zájmů. Nový územní plán bude připraven na požadavky budoucích investorů, potřeby občanů a města v oblasti bydlení, volného času a s tím související dopravní infrastrukturu (včetně cyklotras a cyklostezek), umožňující plynulý průjezd městem. Velkou pozornost chceme zaměřit na oblast životního prostředí, zachování přírodních hodnot městských parků veřejné zeleně a revitalizaci městských částí.

Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města a jako zhotovitele vybrala Rada města firmu KNESL+KYNČL s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, Brno, která již odevzdala zpracované průzkumy a rozbory. Ty jsou součástí územně analytických podkladů, na jejichž základě zpracuje pořizovatel do 28.2. 2009 návrh zadání nového územního plánu.

O termínu projednávání návrhu zadání budou občané informováni na úřední desce města a na internetových stránkách www.sumperk.cz na hlavní straně aktualit. Zde také bude ke stažení formulář k oficiálnímu podávání připomínek, který můžete získat i na Městském úřadě, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, 2. patro, dveře č. 307, Ivana Kašparová, tel.č. 583 388 307.

Město Šumperk má v procesu pořízení a schválení ÚPD dvě role: je pořizovatelem (prostřednictvím Městského úřadu) a zároveň i schvalujícím orgánem ÚPD (Zastupitelstvo města). Přípravná fáze pořizování nového územního plánu, která spočívala v zajištění územně analytických podkladů, již proběhla a nastává proces projednávání.

Nyní se podívejme, jaké jsou pravomoci občana při pořizování územního plánu. Při tomto procesu je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve třech fázích: při projednávání zadání, konceptu a návrhu územního plánu.

1. Zadání územního plánu

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města o pořízení ÚP následuje výběrové řízení na zpracovatele územního plánu a zpracování průzkumů a rozborů udržitelného rozvoje území (asi 15 měsíců). Z těchto podkladů pořizovatel vypracuje návrh zadání územního plánu a oznámí veřejnou vyhláškou zveřejnění návrhu zadání na úřední desce města (30 dnů dle §47 zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon).Návrh zadání musí být veřejně přístupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý (tzn. občan města, občanské sdružení, zástupce veřejnosti, vlastník nemovitosti) má možnost se s návrhem zadání seznámit a může své návrhy, připomínky a doporučení písemně v uvedené lhůtě uplatnit.Na základě uplatněných podnětů a požadavků upraví pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání a předloží jej ke schválení Zastupitelstvu města. Zadání územního plánu schvaluje Zastupitelstvo města.

2. Koncept

Na základě schváleného zadání zajistí pořizovatel zpracování konceptu (asi 6 měsíců). Ten řeší komplexní rozvoj území ve stejném rozsahu jako výsledný návrh, většinou v několika variantách. Koncept se projednává veřejně a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Den a místo veřejného jednání musí pořizovatel oznámit nejméně 15 dnů předem veřejnou vyhláškou a po dobu 30 dnů vystaví koncept řešení k veřejnému nahlédnutí. Nejpozději do 15 dnů od veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky (60 dnů dle §48 zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon). Koncept územního plánu schvaluje Zastupitelstvo města.

3. Návrh

Na základě projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a pořídí pro město jeho zpracování (asi 6 měsíců). Následuje lhůta na projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi(45 dnů dle §50 zák. 183/2006 Sb.,Stavební zákon) a posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem(30 dnů dle §51 zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon).

O upraveném a posouzeném územním plánu se koná veřejné projednání. Návrh územního plánu musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu 30 dnů před veřejným projednáním u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. V této fázi vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky proti návrhu územního plánu. Ve stejné lhůtě může rovněž každý uplatnit své připomínky(30 dnů dle §52 zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon). Územní plán vydává Zastupitelstvo města.

Časový harmonogram procesu pořizování územního plánu:

Prosinec 2008 odevzdání průzkumů a rozborů,
1.1. 2009 - 28.2. 2009 příprava návrhu zadání,
2.3. 2009 - 31.3. 2009 projednání návrhu zadání,
16.4. 2009 - schválení zadání územního plánu Zastupitelstvem města.
Vypracování konceptu územního plánu - asi říjen 2009, projednávání jednotlivých etap pořízení územního plánu dle zákona.

Dokončení a vydání nového územního plánu předpokládáme v červnu roku 2011 a právě vy, občané, nyní můžete přispět ke snadnějšímu rozhodování o tom, jak bude v konečné fázi vypadat.

Ing. Ivana Kašparová, vedoucí oddělení územního plánování
odboru strateg. rozvoje, ÚP a investic MěÚ Šumperk

Stručný průvodce světem územního plánování

Vytvořeno 25.2.2009 14:59:39 | přečteno 3411x | jahnova
load