Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Plán obnovy zeleně v Šumperku v roce 2009

Plán obnovy a zvýšení provozní bezpečnosti veřejné zeleně v Šumperku v roce 2009.

Tato zpráva si klade za cíl v plném rozsahu informovat šumperskou veřejnost o plánovaných akcích, které mají v průběhu letošního roku přispět k ozdravění, obnově a v neposlední řadě ke zvýšení provozní bezpečnosti veřejné zeleně nacházející se na území města Šumperka. Ve světle tragické události ve Zlíně není v zájmu správy veřejné zeleně hystericky spustit „hon na čarodějnice“ a bezhlavě odstranit z pozemků města všechny stromy vyšší pěti metrů, či starší osmdesáti let, neboť právě naše město se může hrdě pyšnit celou řadou vzrostlých stromů, které veřejné prostranství města zkrášlují a nedílně dotvářejí celkový kolorit města coby města zeleně. Ovšem kdo jiný než město samo prostřednictvím PMŠ a.s., jakožto odborného správce veřejné zeleně, musí garantovat občanům záruku provozní bezpečnosti stromů na městských parcelách rostoucích. Klademe si proto v roce 2009 a letech následujících za prioritu v této oblasti etapovitě zpracovat koncepci obnovy a zvýšení provozní bezpečnosti veřejné zeleně, neboť zeleň města Šumperka není přirozeným a původním porostem, který by podléhal přírodním zákonitostem a zákonům přirozené obnovy, tak jako původní pralesy, nýbrž ji uměle zakládali naši předkové s nejlepšími úmysly a je teď na nás, abychom v jejich díle s citem pokračovali, a to co již dožívá zodpovědně obnovovali a následujícím generacím zanechali veřejnou zeleň v takovém stavu, kdy pohyb ve městě samém bude pro pěší nejen pastvou pro oko a duši, ale především bezpečný pro všechny věkové generace. Proto jsme přikročili ke spolupráci s renomovanými dendrology a znalci v tomto oboru (ing. Petr Pěta, ing. Petr Kubeša, ing. Radek Pavlačka, RNDr. Irena Vágnerová) a na základě jimi vypracovaných posudků a studií hodláme v následujícím období přistoupit ke krokům, jež povedou postupně k celkovému ozdravění veřejné zeleně v Šumperku. Konkrétně to v nejbližších dnech a měsících bude znamenat následující:
PMŠ a.s. jakožto odborný správce zeleně má město rozparcelováno na čtyři části, v nichž postupně proběhne do května 2009 kontrola stavu zeleně se zaměřením na zdravotní stav stromů, kde na rizikové stromy nechá správce vypracovat odborný posudek s návrhem na další postup s tím, že prvotním cílem je garantovaná maximální provozní bezpečnost oněch stromů při jejich zachování a až v druhém kroku při eventuelním zjištění havarijního stavu a bezprostředního rizika ohrožení zdraví a majetku občanů je racionální a logické odstranění takového stromu a následná výsadba zeleně nové v odpovídající kvalitě a počtu minimálně dva stromy za jeden odstraněný, což je cesta, kterou se nová výsadba zeleně na pozemcích města řídí již několik let zpět. Snahou správce veřejné zeleně je a bude v maximální možné míře veřejnost informovat o stavu věcí a postupu prací, čehož důkazem budiž následující informace o akcích již probíhajících a akcích, jež v nejbližší době budou realizovány.

V roce 2008 již bylo zadáno k vypracování odborných posudků na několik desítek stromů, u nichž je již vizuálně patrno, že k výraznému snížení provozní bezpečnosti již došlo a v nejbližších dnech po završení všech nezbytných legislativních kroků při využití těchto posudků bude realizováno:

Na celé řadě starších vzrostlých stromů, jejichž výčet by byl příliš obsáhlý, bude proveden zdravotní řez ve větvení za účelem zvýšení provozní bezpečnosti a na mladých stromech budou prováděny výchovné řezy. To vše v rámci běžné údržby veřejné zeleně města. Bohužel z výše zmiňovaných odborných posudků vyplývá i fakt, že se na pozemcích ve správě města se nacházejí i stromy, jež jsou v havarijním stavu a bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost občanů a majetku. S vědomím těchto skutečností a za splnění všech legislativních norem této problematiky se dotýkajících, správce provede následující kroky nezbytné k zabezpečení provozní bezpečnosti na velmi frekventovaných lokalitách v uvedeném rozsahu:

  • Kácení jednoho jírovce maďala v Jiráskových sadech, jež trpí hnilobami a má dutiny v takovém rozsahu v mechanicky velmi namáhaných částech stromu a je tudíž jedincem velmi nebezpečným. Bude nahrazen dvěma lípami velkolistými vysazenými na téže parcele.
  • Kácení jedné vrby bílé a dvou jírovců maďalů lokalitě Dvořákovo náměstí. Jak posuzovaná vrba bílá, tak i jírovce maďály představují riziko pro bezpečný provoz pod nimi. Stromy budou nahrazeny čtyřmi svitely latnatými a dvěma duby letními „křemeláky“ vysazenými na téže lokalitě.
  • Kácení jedné vrby bílé na Masarykově náměstí, která je napadena ohňovcem obecným, jež výrazně snižuje mechanickou pevnost dřeva a může mít za důsledek samovolnou destrukci stromu, či jeho části. Jde tudíž o havarijní strom, jež bude těžké s ohledem na jeho solitérní růst nahradit. Na jejím místě budou vysazeny jasan úzkolistý „reywood“ a jasan ztepilý „aurea“.
  • Kácení čtyř topolů bílých, jednoho trnovníku bílého (vícekmenný jedinec) a jednoho smrku ztepilého v sadech 1. Máje. Všechny hodnocené stromy v parku jsou ve stavu, kdy je snížena jejich mechanická stabilita v důsledku různých defektů a jejich kombinací. S ohledem na připravovanou koncepci výsadby zeleně v sadech 1. Máje bude náhradní výsadba realizována v lokalitě poldru Tichá ulice v počtu patnácti okrasných jabloní „golden hornet“ .
  • Kácení patnácti topolů kanadských v areálu Šumperského koupaliště AQUACENTRUM na Benátkách. Topoly se nachází v areálu hojně navštěvovaném veřejností a v posledním období dochází k ulamování a pádům nejen suchých, ale i zdravých větví. Budou nahrazeny navazující alejí již zasazených okrasných jabloní v počtu třiceti kusů na identické ploše.
  • Kácení pěti topolů černých na ulici Gen. Svobody. Uvedené stromy ohrožují bezpečnost na velmi frekventované komunikaci odumírajícími padajícími větvemi. Budou nahrazeny osmi lípami srdčitými a dvěma habry obecnými vysazenými na téže lokalitě.
  • Pokračují práce na realizaci projektů obnovy parku B. Martinů, lipová alej 17. listopadu (postup bude veřejnosti sdělen po skončení opatření, jež byla v této kauze uložena ),revitalizace ulice Jiřího z Poděbrad, ulice 8. Května, prořezání topolů a úklid buřeně a černých skládek v areálu za garážemi na Jesenické ulici u panelárny a průběžně se provádí prořezávání stromů dle požadavků jednotlivých občanů města.

Veškeré požadavky na úpravy, podněty na zlepšení stavu, žádosti o kácení a hlášení o poškozování zeleně mohou občané adresovat buďto telefonicky na tel. číslo 583 212 263, nebo elektronicky na adresu damiancik@pms-spk.cz a v neposlední řadě písemně na adresu správce veřejné zeleně PMŠ a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk. V pracovní dny je možno i osobně v kanceláři PMŠ a.s na výše uvedené adrese.

V Šumperku dne 04.02.2009

Damiančík Pavel, technik VZ

Další informace:
Veřejná zeleň
Otevřený dopis starosty města Šumperka Mgr. Z. Brože ministrovi životního prostředí RNDr. M. Bursíkovi

Vytvořeno 2.3.2009 15:42:06 | přečteno 2510x | jahnova
load