Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Investiční výstavba v Šumperku

Plnění plánu investiční výstavby k 31.5.2009.

Zastupitelstvo města Šumperka vzalo na vědomí plnění investiční výstavby k 31.5.2009.

Knihovna

Zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma Jiří Frys - stavební projekce za přímé účasti Ing.arch. Petra Doležala.

Zpracována vizualizace.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Probíhá restaurování 5 závěsných obrazů Křížové cesty. Restaurování obrazu Zvěstování P.M. včetně rámu bylo dokončeno, obraz byl převzat 28.5.2009.

Územní plán

Změna č.6 ÚPSÚ Šumperk

 • 11.12.2008 - schválení návrhu změny č.6 Šumperka zastupitelstvem města, jako opatření obecné povahy dle zákona 500/2004 Sb., správní řád
 • nabytí účinnosti změny č.6 ÚPSÚ Šumperk - 1.1.2009

Nový územní plán Šumperka

 • prosinec 2008 odevzdání průzkumů a rozborů
 • 23.4.2009 - ZM schválilo zadání ÚP Šumperka
 • 9.6.2009 - proběhla schůzka pracovní skupiny
 • 24.6.2009 - plánovaná schůzka pracovní skupiny
 • 1.9.2009 - plánovaná schůzka pracovní skupiny
 • listopad 2009 - odevzdání konceptu ÚP Šumperka
 • projednávání jednotlivých etap pořízení ÚP dle zákona
 • prosinec 2010 předpokládané dokončení

Projekty

 • Průmyslová zona IV
 • Cyklokomunikace Desná- Dolní Studénky
 • Cyklostezka Temenická
 • Studie cyklostezka Žerotínova
 • Snižování energ. náročnosti 1.ZŠ
 • Snižování energ. náročnosti 6.ZŠ
 • Revitalizace nám. Republiky
 • Obnova zeleně II. etapa (park Barborka,.)
 • Park B.Martinů chodníky, VO, herní prvky
 • Turistická základna Švagrov
 • Parkoviště Evaldova, Jugoslávská II
 • Geologický průzkum Benátky

Dále by se měly zadat projekty na areál Benátky, Parkoviště Finská II, Park u pekárny, 17. listopadu - varianta II s upraveným parkováním, Pavlínin dvůr - jižní křídlo,...

Územní plány obcí

ikona souboruSeznam rozpracovanosti ÚPD a ÚPP

Okružní ulice

Projektová dokumentace zpracována, zajišťuje se dokladová část, následně bude požádáno o stavební povolení na dopravní část.

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 - rekonstrukce jídelny

Proběhl výběr zhotovitele - SAN-JV s.r.o., smlouva o dílo je uzavřena. Je vydáno stavební povolení. Práce budou probíhat od června do konce srpna.

ZŠ Šumperk, 8. května 63 - sanace vlhkosti zdiva 1.etapa, elektroinstalace

29.5. byly dokončeny povrchové úpravy u školy - asfaltové plochy, a to v místě, kde byly v loňském roce provedeny sanace zdiva a rekonstrukce části dešťové kanalizace.

Na zhotovitele stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 3.ZŠ, ul. 8.května v Šumperku“ byla ve výběrovém řízení vybrána firma Elektromont Rapotín s.r.o. Vlastní realizace rekonstrukce elektroinstalace bude zahájena 24.6.2009.

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 - výměna oken a zateplení budovy

Provedena výměna oken a dveří v učebnovém pavilonu. Zateplení vč. nátěru fasády na učebnovém pavilonu je dokončeno. Probíhají práce na tělocvičně - výměna oken, zateplení střešního pláště, ve spojovacím krčku - dozdívky a výměna oken.

Sokolská, Západní kanalizace

Jedná se o rekonstrukci komunikací ulic Sokolská, Západní, části ul. Sluneční a ul. Pod Senovou. Současně bude řešen stávající otevřený příkop při ul. Pod Senovou, který bude po rekonstrukci zatrubněn.

Stavba bude realizována v návaznosti na splaškovou kanalizaci, která je součástí investiční akce VHZ a.s. v rámci akce „Zlepšení kvality vod Horní Pomoraví - II.etapa“. Jelikož došlo k posunu termínu zahájení prací na vybudování splaškové kanalizace, budou pravděpodobně rekonstrukce komunikací realizovány až v roce 2010.

Geschader - expozice

Uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací - EKOZIS spol. s r.o. Uzavřena smlouva se zhotovitelem expozice - TOMOLA CZ s.r.o.V současné době probíhají stavební práce na novém vstupu expozice, bylo provedeno očištění stávajícího zdiva a odvodnění vstupního prostoru.

S dodavatelem expozice firmou TOMA CZ s.r.o. bylo upřesněno rozvedení el.kabelů do jednotlivých prostor k budoucím vystavovaným exponátům. S projektantem bylo upřesněno výškové zaměření podlah v místnostech a odsouhlasen materiál a rozměr dlažby. V současné době se provádí odstranění stávajících hliněných násypů a odvoz vykopaného materiálu.

Park nad Slovanskou

Probíhá následná dvouletá péče o zeleň. Dešťové vody u objektu JUDr. Kolákové budou dodatečně řešeny umístěním odvodňovacích žlabů do tělesa chodníku.

Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská

Stavba je dokončena, zkolaudována a předána do správy PMŠ a.s. Dle zápisu o předání a převzetí stavby byly do konce měsíce dubna 2009 odstraněny drobné nedodělky a na základě zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků je stavba ukončena.

Na podzim se bude řešit náhradní výsadba za dřeviny, které bylo nutno vykácet z důvodu úpravy koryta potoka.

Chodník Generála Svobody

Na základě sdělení KÚOK, odboru strategického rozvoje kraje, byl zpracován projekt pro územní řízení. Odborem RÚI bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.

Komunikace J. z Poděbrad

Stavba probíhá dle dohodnutého harmonogramu. Provádí se výstavba a zadláždění nových chodníků k objektům na sídlišti J.z Poděbrad, provádí se skrývka ornice a zemní práce na parkovišti. V rámci akce probíhají práce na opravě kanalizace ve třech odbočkách (investorem je VHZ a.s.). Byla provedena přeložka plynu na ul.Tatranská a odfrézování povrchu na stávajícím parkovišti na ul.Tatranské, kde bude provedeno rozšíření tohoto parkoviště. Radou města byl schválen dodatek ke smlouvě o dílo č.2 na dohodnuté vícepráce jež se týkají zpevněných ploch na ul.J.z Poděbrad u objektů č.2,4,6,8,10 a 12 a objektů č.21,23,25 a 27 na ul. G.Svobody.

V rámci akce ČEZ a.s. pokládka vedení NN a VN, byly provedeny zkoušky hutnění zásypů v dohodnutých lokalitách. V jednom případě byla zkouška nevyhovující a bylo dohodnuto provézt výměnu zásypů a zkoušku opakovat. Dle sdělení zhotovitele bude zkouška provedena 9.6.2009 v odpoledních hodinách.

Územně analytické podklady

Proběhlo vyúčtování dotace z Integrovaného operačního programu, přiznaná dotace ve výši 1 100 tis. Kč byla připsána na účet v březnu 2009.

Pavlínin dvůr (kotelna)

Byla uzavřena SoD se zhotovitelem TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o., práce budou započaty v měsíci červnu 2009, s termínem dokončení srpen 2009. Bude provedena rekonstrukce kotelny v objektu Pavlínina dvora včetně venkovních rozvodů k Domu kultury. Venkovní rozvody do Pavlínina dvora jsou již položeny.

Sběrný dvůr

Stavba byla dokončena v termínu do 31.5.2009, slavnostní předání díla proběhlo 2.6.2009

Prievidzská VI. a VIII.

Zpracována projektová dokumentace, vydáno pravomocné územního rozhodnutí.

Oprava komunikace po IS Tichá, Pod Senovou

Stavba dokončena, zkolaudována a předána do správy PMŠ. V měsíci dubnu 2009 byla provedena kontrola po zimním období a dokončeny drobné nedodělky. Na základě zápisu o odstranění těchto nedodělků byla stavba definitivně ukončena.

Kaple sv. Anny v Temenici

Jednalo se o doplatek loňské faktury. Další práce ani příprava projektu stavebních úprav zdiva se neprovádí.

Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova, Finská

Na ulici Fibichova bude v měsíci květnu provedeno vodorovné značení parkovacích míst. Na parkoviště na ul. Jugoslávská bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Na ulici Finská byla vybraná druhá lokalita, u které se prověřuje existence sítí.

Parkoviště u nemocnice

Byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele díla, ukončení a vyhodnocení proběhne 18.6.2009

Hřbitov Temenice - II. etapa

Práce byly v roce 2008 dokončeny. Začátkem letošního roku bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jedná se o doplatek po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Sběrná místa

Zpracována projektová dokumentace na sběrná místa v těchto lokalitách:

Radniční, nám. Míru, Na Hradbách, Slovanská, Kozinova, Langrova, Fialova, Gen. Svobody, 17.listopadu, Hlavní třída, M.R. Štefánika, Komenského, ČSA, Kmochova, Fibichova, Gagarinova, Bratrušovská, Finská

Revitalizace městských parků a alejí (I. etapa- aleje 8. května, 17. listopadu, park B. Martinů)

Rozsah prací byl zkrácen o alej 17. listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu. Termín dokončení výsadby je 11/2009. Následuje dvouletá péče.

Drobné akce

V rámci akce bude provedena oprava asfaltové plochy na letišti (zde bylo potřeba upravit odtok dešťových vod), dále oprava plotu pana Ženožičky a náhradní výsadba z minulých let.

Hřiště u škol a školských zařízení- povrchy, zpřístupnění veřejnosti - Komín,VI.ZŠ

Přiznaná dotace. Hřiště na Komunitním centru bylo dokončeno před termínem 31.5.2009 a slavnostně předáno dne 28.5.2009. Na zhotovitele stavby u VI. ZŠ, ulice Šumavská probíhá soutěž. Uzávěrka nabídek 28.5.2009.

Propojení úřadoven RADNICE - JESENICKÁ optickým kabelem

Jedná se metropolitní optickou síť (MOS), která propojí objekty MěÚ Šumperk (nám. Míru, Jesenická a Lautnerova). Budou napojeny i další objekty (Divadlo Šumperk s.r.o. , Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů, Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o., DDM a ZpDVPP Vila Doris , Městská knihovna Šumperk, p.o., Policie ČR ). Současně budou na MOS napojeny stávající a nově navržené bezpečnostní kamery.

Nyní firma SITEL s.r.o. zpracovává PD pro územní řízení.

Rekonstrukce zastávek MHD

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybrána byla firma EKOZIS spol. s r.o. a uzavřena smlouva o dílo, práce budou zahájeny v červnu 2009.

Opěrná zeď na hradbách

Práce nezahájeny.

Rekonstrukce komunikací po IS Temenice

Práce budou zahájeny v návaznosti na akci VHZ a.s. Horní Pomoraví II.

Vytvořeno 30.6.2009 14:18:23 | přečteno 3968x | jahnova
load