Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Civilní ochrana 2008

Zpráva o činnosti města Šumperka v oblasti civilní ochrany v roce 2008.

V zájmu srozumitelnosti jsou pod název „civilní ochrana“ zahrnuty oficiální odborné termíny a formulace související s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, jako např. mimořádné události, krizové situace, havarijní plánování, krizové plánování, integrovaný záchranný systém, krizové řízení, ochrana obyvatelstva a jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva, hospodářská opatření při krizových stavech, civilní nouzové plánování, ochrana před povodněmi, atd.

Činnost města Šumperka v roce 2008 v oblasti civilní ochrany vycházela z platné legislativy, ze stavu v rámci ČR, z objektivních potřeb, ze Strategického plánu rozvoje města a z aktuálních možností města.

S dále uvedenými činnostmi a aktivitami souvisí také činnost v jejich finančním zabezpečení s časovými nároky na plánování, realizaci a vyúčtování.

Komunikace s obyvatelstvem

Komunikace s obyvatelstvem je v činnosti města v oblasti civilní ochrany zásadní již několik let, protože kvůli obyvatelstvu (občanům) se to všechno dělá. Správnost tohoto pojetí je potvrzena usnesením vlády č. 165/2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.

Komunikace s využitím občanské radiostanice CB

Specifickým a významným projevem komunikace s obyvatelstvem v oblasti civilní ochrany je již řadu let využívání občanské radiostanice CB. Jde o akce v přípravě obyvatelstva na situace civilní ochrany a v přípravě na využití občanských radiostanic CB po vzniku situací civilní ochrany.

Pravidelně v každou první středu v měsíci, dopoledne v době 08.30 - 09.30 hod a večer v době 20.30 - 21.30 hod se konala a koná radiová relace s veřejností.

Relace v průběhu roku obsahovaly informace a diskuse k těmto tématům:

 • připomenutí civilní ochrany a úlohy občanů v civilní ochraně, význam občanských radiostanic CB pro civilní ochranu
 • sociální problematika - trestná činnost mládeže, náhradní rodinná péče, sociální menšiny
 • probační a mediační služba
 • Výchovný ústav a základní škola Vyhlídka
 • Armáda spásy
 • Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
 • historie města Šumperka
 • bezpečnost silničního provozu - po dlouhém hledání odborného garanta
 • historie sborů dobrovolných hasičů v okrese
 • hlásiče požárů a ruční hasící přístroje
 • pomoc osobám závislým na drogách
 • činnost městské policie
 • život v obci Dolní Studénky
 • informace Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
 • aktuality z MěÚ Zábřeh
 • Šumperská nemocnice a.s.
 • Činnost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
 • různé aktuality ze života na území města Šumperka

Je potěšitelné, že v průběhu roku se do programu relací zapojily také obce Rapotín a Vikýřovice. Stejně tak je potěšitelné, že tuto komunikaci sledují nebo se do ní přímo zapojují i občané ze vzdálených obcí, např. Litovel, Náměšť na Hané, Městečko Trnávka, Konice, Dolní Dobrouč.

V první středu v měsíci, kromě prázdnin, odpoledne v době 12.45 - 13.30 hod, se konala a koná radiová relace se základními školami.
Relace v průběhu roku obsahovaly informace a diskuse k těmto tématům:

 • připomenutí civilní ochrany a úlohy občanů v civilní ochraně, význam občanských radiostanic CB pro civilní ochranu
 • kvíz civilní ochrany, spojený s vyhodnocením nejlepších, vyhotovením čestných uznání, pořízením a předáním odměn
 • život na základních školách
 • presentace Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy ul. Zemědělská, VOŠ a SPŠ Šumperk
 • činnost městské policie
 • aktuality ze života na území města Šumperka

V zájmu zvýšení kvality radiového spojení byly u základních škol na ul. Vrchlického, Šumavské a 8. května instalovány základnové antény. U základní školy na ul. Sluneční a na ul. Dr. E.Beneše budou antény instalovány v dalším období. Ze stejného důvodu byla řešena výměna antény u městské policie.

V první pátek v měsíci, večer v době 18.00 - 19.00 hod se konala a koná relace se sbory dobrovolných hasičů. V této souvislosti byla provedena instruktáž k radiovému spojení CB pro hasiče města a SDH Šumperk Temenice.
Relace v průběhu roku obsahovaly informace a diskuse k těmto tématům:

 • řipomenutí civilní ochrany, úlohy sborů dobrovolných hasičů a občanů v civilní ochraně, význam občanských radiostanic CB pro civilní ochranu
 • kvíz civilní ochrany, spojený s vyhodnocením nejlepších, vyhotovením čestných uznání, pořízením a předáním odměn
 • život v obcích a činnost sborů dobrovolných hasičů
 • aktuality ze života na území města Šumperka

Součástí komunikace s využitím občanské radiostanice CB byla příprava a zajištění průběhu mimořádných relací za účasti veřejnosti a vybraných představitelů veřejné správy:

 • starosta města Šumperka
 • senátor Parlamentu ČR a místostarosta města Šumperka

Jako mimořádná relace se konala 3x relace na téma „Právní osvěta“, k informování obyvatelstva o základních právních otázkách. Odbornými garanty obsahu relací jsou soudce okresního soudu a advokát.

Konání mimořádných relací bylo a bude spojeno s přípravou a realizací různých opatření v jejich propagaci. Plán propagace obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je informovat o konání relace a také připomenout existenci a význam civilní ochrany. Plán propagace byl postupně doplňován podle kladných výsledků jednání o umísťování propagačních tabulí a plakátů na místech zvýšeného pobytu osob, např. Šumperská nemocnice, zimní stadion, budova ÚZSVM.

Při mimořádných relacích jsou za pomoci dobrovolníků civilní ochrany zřizována 3 stanoviště občanských radiostanic CB na území města pro veřejnost, pro občany, kteří občanské radiostanice CB nevlastní a chtějí se relace zúčastnit.

Cílem jen také připomínání existence civilní ochrany a propagace CB. Pro jedno z těchto stanovišť je využíváno vozidlo PV3S upravené jako mobilní informační prostředek pro potřeby civilní ochrany. Vozidlo bylo použito i při jiných akcích - Šumperský autosalón, Slavnosti města.

V zájmu podpory využívání občanských radiostanic CB pro účely CO byl zpracován projekt na iniciování jejich instalace u obcí ve správním obvodu, jako součásti pracovišť krizových štábů obcí. Projekt byl předán Olomouckému kraji se žádostí o finanční příspěvek obcím. Projekt byl projednáván u krajského úřadu, HZS a 12 obcí. Bohužel žádost nebyla ze strany krajského úřadu schválena a ani ze strany HZS nebyl tento projekt podpořen. Přesto některé obce instalaci realizovali nebo s realizací uvažují.

Při relacích CB v průběhu roku byly připravovány podklady pro budoucí výrobu presentačního DVD o využití občanských radiostanic pro civilní ochranu.

V zájmu propagace využití CB v CO byly zpracovány a zveřejněny 3 články do celostátního časopisu „Výzva na kanále“, 3 články do Šumperského zpravodaje a regionálního tisku, 3 články do celostátního časopisu „112“, .

V zájmu propagace CB byla provedena praktická ukázková akce pro žáky ZŠ Vikýřovice. Ze stejného důvodu byla zapůjčena občanská radiostanice CB pro oddíl mladých hasičů SDH Dolní Studénky k umožnění jejich účasti na relaci se SDH v době letního tábora, z prostoru Malá Morava. V rámci propagace CB jsou poskytovány informace zájemcům o pořízení a provozování CB, např. Obec Libina, Šumperská nemocnice a.s., ZŠ Hanácká Šumperk.

Různé

Další formy komunikace s obyvatelstvem byly realizovány při činnosti v oblasti přípravy obyvatelstva na krizové situace (viz. dále). Pro zjištění zkušeností z jiných obcí v této oblasti, byla navštívena akce „Světový den první pomoci“ v Olomouci.

Příprava obyvatelstva na krizové situace - situace civilní ochrany

V roce 2008 byla v této oblasti realizována spolupráce:

 • se Střední zdravotnickou školou Šumperk při zajišťování obsahu různých akcí v této oblasti z hlediska zdravotnické první pomoci
 • s SBS Autoškolou Šumperk při zajišťování obsahu různých akcí v této oblasti z hlediska bezpečnosti silničního provozu
 • s panem Dušanem Ščamburou při zajišťování tématu komunikace se zdravotně postiženými občany
 • se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých při zajišťování tématu komunikace s občany takto postiženými
 • s městskou policií a s hasiči města

V roce 2008 byla zahájena materiální příprava pro inovaci provádění tématiky požární ochrany při těchto akcích v roce 2009, tak, aby se ještě více přiblížila běžnému životu občanů.

K přípravě a informování obyvatelstva o civilní ochraně byla věnována pravidelná pozornost výrobě a předávání informačních letáků CO při různých příležitostech. Za tím účelem bylo připraveno k dalšímu využití větší množství skládacích obalů od odboru ŠKV, kde byly tyto obaly klasifikovány jako nepoužitelné. Pro základnu CO Luže a akce POKS zde konané byly vyrobeny nové názorné pomůcky. Od Úřadu ČČK Praha byly zajištěny nové názorné plakáty pro zdravotnickou první pomoc a vybavení učebny ZPP. Od odboru ŠKV byly rovněž zajištěny různé propagační materiály obecné povahy o městě Šumperk a tyto předávány při vybraných akcích CO.

Akce pro veřejnost - zaměření na dospělou populaci

Byly provedeny 4 lekce kurzu „Zdravotnická první pomoc pro veřejnost“ ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Šumperk, celkem za účasti 240 osob. Oproti roku 2007 se akce zúčastnilo o 100 osob více. Do realizace akce patří veškerá opatření v propagaci, v bezprostřední organizaci, předání letáků účastníkům, hodnocení a likvidaci.

Za výrazné pomoci dobrovolníků civilní ochrany města byla provedena akce „Zábava na základně CO Luže 2008“. Účast v polovině programu akce byla 440 osob. Akce byla bohužel poznamenána silnou dešťovou přeháňkou a musela být v polovině programu ukončena. Na zajištění programu akce spolupracovali - Armáda spásy, Poradna zdraví, SBS Autoškola, Odtahová služba, městská policie, oddíl mladých hasičů SDH Šumperk Temenice, Pojišťovna Generali, Armáda ČR, Rádio RUBI, atd.

Do realizace akce patří veškerá opatření v propagaci, v bezprostřední organizaci, hodnocení a likvidaci. V propagaci bylo mimo jiné použito vozidlo PV3S - mobilní informační prostředek CO.

Byla provedena akce projektu „Příprava obyvatelstva na krizové situace“ pro pracovníky Městského úřadu v Šumperku. Oproti minulosti byla akce ve třech částech provedena v červenci - v prázdninovém období. Celková účast 188 osob zůstala na stejné úrovni jako v minulosti. Na programu spolupracovali dobrovolníci CO, hasiči města, městská policie, SBS Autoškola Šumperk. Zdravotnická záchranná služba OLK. Také tato akce na základně CO Luže byla spojena s realizací řady opatření v přípravě a s následnou likvidací.

Akce pro základní a střední školy na území města

Bylo provedeno 10 relací s občanskými radiostanicemi CB u základních škol, obsluhovaných žáky základních škol (viz. výše).

Na základně CO Luže byly provedeny akce projektu „Příprava obyvatelstva na krizové situace“ pro žáky a studenty

 • Střední odborná škola, ul. Bulharská, účast 82 osob
 • Střední zdravotnická škola Šumperk, účast 40 osob, včetně zkoušky použití nových přenosných kovových stojanů pro informační panely
 • VOŠ a SPŠ Šumperk, účast 48 osob
 • 4. Základní škola Šumperk, účast 45 osob
 • Gymnasium Šumperk, účast 44 osob
 • 3. Základní škola Šumperk, účast 46 osob

Pro realizaci tématiky CO při těchto akcích byla aktualizována písemná příprava.

Bylo umožněno využití prostoru základny CO Luže pro konání specializované akce k přípravě studentů VOŠ a SPŠ na poskytování zdravotnické první pomoci.

Za výrazné pomoci dobrovolníků civilní ochrany byla připravena a provedena na základně CO Luže soutěž „Civilní ochrana 2008“ pro základní a střední školy. Do celkového rámce s tím souvisejících činností nutno počítat i vyhodnocení - zpracování a předání čestných uznání, pořízení a předání odměn, návštěvy vítězných škol se starostou města. Účast 7 středních škol a 45 studentů, 4 základních škol a dále s nimi účast nižšího gymnasia, ZŠ Hanácká a ZŠ Vyhlídka, celkem za základní školy účast 7 družstev a 44 žáků. Na zajištění průběhu soutěže se dále podíleli hasiči města, městská policie, SBS Autoškola, SONS a p. Ščambura.

Různé

Pro organizace na území města pracující s dětmi a mládeží byla zpracována nabídka na spolupráci při akcích v rámci projektu „Příprava obyvatelstva na krizové situace“. Nabídka byla taktéž osobně projednána s představiteli organizací. Ze 7 kontaktovaných organizací byl projeven aktivní přístup jen od České tábornické unie.

K zajištění akcí projektu v dalším období bylo materiální zabezpečení na základně CO Luže doplněno výcvikovými DVD, a ve spolupráci s kanceláří tajemníka MěÚ notebookem a dataprojektorem.

Školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany

Činnost v této oblasti velmi těsně souvisí s oblastí komunikace s obyvatelstvem.

V poslední sobotu v měsíci, tentokrát poprvé i v červenci, srpnu a prosinci, zpravidla v době 08.30 - 12.00 hod, se konalo pravidelné školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany. Nutno zdůraznit, že dobrovolníci CO nejsou specializovaní záchranáři, ale jsou to lidé pro zajišťování těch opatření CO, která zejména souvisí s humanitární pomocí.

Dobrovolníci CO mimo jiné absolvovali:

 • Školení řidičů.
 • Školení k obsluze motorové pily a elektrocentrál.
 • Výcvikové soustředění v obci Bohdíkov - pobyt v nouzových podmínkách, použití člunů na tekoucí vodě, radiové spojení.
 • Školení strojníků elektrocentrál.
 • Přípravu a provedení akcí „Výcvik CO pro obce“, „Soutěž CO 2008“, „Zábavu na základně CO Luže 2008“, včetně následné likvidace a úklidu MTZ a základny CO Luže.

K zajištění výcviku dobrovolníků CO v dalším období bylo materiální zabezpečení na základně CO Luže doplněno výcvikovými DVD, a ve spolupráci s kanceláří tajemníka MěÚ notebookem a dataprojektorem.

Pro základnu CO Luže a akce zde konané ve výcviku dobrovolníků CO byly vyrobeny nové názorné pomůcky. Od Úřadu ČČK Praha byly zajištěny nové názorné plakáty pro zdravotnickou první pomoc a vybavení učebny ZPP.

Celkem je v současné době evidováno 30 dobrovolníků civilní ochrany.

Zajištění použitelnosti a provozu základen civilní ochrany

Jedná se o základnu Luže na ul. Vikýřovická a o základnu na ul. Žerotínova.

Pro zajištění nevyhnutného minima prací na základnách CO bylo zajištěno uzavření dohod o provedení práce se 3 pracovníky, v rozsahu 10 hod za měsíc na pracovníka. V průběhu roku byla řízena práce těchto osob, byly zpracovávány nezbytné doklady k výplatě odměn za provedou práci.

Na základně CO Luže bylo zajišťováno a řešeno:

 • Vybavení učebny pro BESIP názornými pomůckami.
 • Položení panelů k zakrytí septiku před budovou ubytovny vzhledem k poškození stávajících poklopů.
 • Instalace mříží do 2 oken v přízemí ubytovny, nátěr komínků kamen, oprava vodoinstalace.
 • Doplnění výbavy dalšími informačními tabulemi pro vyvěšování letáků a plakátů.
 • Sekání trávy a odvoz odpadků.
 • Změna instalace požárního hydrantu v budově garáží.
 • Revize hasících přístrojů.
 • V budově garáží výměna řídící jednotky elektronické zabezpečovací signalizace ke zvýšení spolehlivosti funkce signalizace.
 • Zemní práce a instalace skříně od PV3S ZDRAV.

Podle požadavků odboru majetkoprávního byla poskytována pomoc v jeho úsilí při zajišťování právního rámce používání obou základen.
Průběžně byla s ÚZSVM projednávána potřebná opatření k zajištění provozu obou základen.

Péče o materiální zabezpečení

Na základě jednání s dotčenými subjekty byl převzat k využití na území města nepotřebný materiál CO od subjektů OTEX a HEDVA - rotační sirény.
Byla provedena kontrola elektrocentrály zapůjčené pro subjekt PENAM - pekárna Skřivánčí dvůr.

Bylo zajišťováno a řešeno:

 • Zhotovení a využití přenosných kovových stojanů k operativní ochraně osob při různých akcích před nepřízní počasí.
 • Odvoz nepotřebných lavic od 5. ZŠ na základnu CO Luže, jejich oprava a úprava k využití při akcích na základně.
 • Opravy materiálu - stan ZS 1, stan ZS 2, nafukovací člun, dřevěné rošty.
 • Odborná prohlídka křovinořezu a odborný návrh na vyřazení.
 • Praní prádla a oděvů CO.
 • Příprava a realizace zakrytí podstavců přenosných kovových stojanů v zimním období.
 • Kontrola a aktualizace vybavení vleku MVIS.
 • Kontrola zdravotnického materiálu a jeho doplnění.
 • Inventarizace materiálu a techniky.

Péče o technické zabezpečení

Bylo zajišťováno a řešeno:

 • Provedení pravidelné odborné kontroly stavu akumulátorů z techniky a nákup nových akumulátorů při zjištění nepoužitelnosti starých akumulátorů.
 • Zajištění dílčích oprav techniky podle problémů vyskytlých se v provozu, např. dobíjení u PV3S AUT, střešní okno a cívka u vozidla Felicia, PV3S VAL palivový systém, PV3S NÁKL defekt pneu.
 • Zajištění kontroly vozidel na STK.
 • Zajištění odborné prohlídky a opravy chladícího vleku.
 • Doplňování PHM do techniky.
 • Zajištění opravy povrchu 2 ks maringotek.
 • Oprava karoserie PV3S AUT.
 • Inventarizace materiálu a techniky.

Specifickou činnosti v roce 2008 bylo zajištění prodeje nebo darování elektrocentrál, prodeje vozidla PV3S ZDRAV, nákup vozidla PV3S a elektrocentrály.

Na základě usnesení RM byly prodány nebo obcím ve správním obvodu darovány malé elektrocentrály. Jde o součást modernizace a sladění typů malých elektrocentrál v zásobě CO. Byl proveden nákup 1 ks nové malé elektrocentrály. Na další nákup v roce 2009 nebyly zatím uvolněny finanční prostředky. Bylo zprovozněno a prodáno vozidlo PV3S ZDRAV převzaté od ZZS OLK a místo něj nakoupeno typově jiné vozidlo PV3S, v zájmu sladění typů těchto vozidel PV3S ve výbavě města pro účely CO.

Metodická pomoc, komunikace a spolupráce se subjekty na území města

Byl připraven a zajištěn průběh semináře k civilní ochraně pro pracovníky civilní ochrany od subjektů na území města.
Na jeho obsahu se podíleli představitelé základních složek IZS. Semináře se zúčastnilo 50 osob. Při přípravě semináře se předpokládala účast vyšší.

Bylo zajišťováno a řešeno:

 • Aktualizace kontaktních údajů v dokumentaci podle zjištěných změn.
 • Poskytnutí informací Obchodní akademii Šumperk ke zpracování grantového projektu na výuku civilní ochrany.
 • ŠPVS, PARS NOVA, ČSAD - aktualizace povodňového plánu

Metodická pomoc a komunikace s obcemi ve správním obvodu

Na pomoc vybraným obcím ve správním obvodu byl zpracován projekt „Vzdělávání lidských zdrojů pro běžný život“ (výcvik a soutěž CO pro vybrané obce).

V této souvislosti byla ve spolupráci s vybranými dobrovolníky CO

 • dokončena aktualizace pomůcky pro zdravotnickou první pomoc,
 • zpracována pomůcka k občanským radiostanicím CB,
 • zpracována pomůcka k hygienickým opatřením v nouzových podmínkách.

Všechny pomůcky byly předány zainteresovaným obcím.

Podle tohoto projektu byl za výrazné pomoci dobrovolníků CO a městské policie proveden na základně CO Luže jednodenní výcvik CO pro obce Loučná nad Desnou, Vernířovice, Velké Losiny, Rapotín, Vikýřovice, Dolní Studénky. Výcvik byl proveden také jako zkouška realizace projektu. Na základě získaných zkušeností byl projekt předán Olomouckému kraji spolu se žádostí o přidělení finančních prostředků k praktické plné realizaci 1. ročníku. Žádost byla na KÚ Olomouc zamítnuta a 1. ročník se nekonal. Bez ohledu na tuto skutečnost byly zpracovány a dotčeným obcím zaslány informace k možnosti provedení výcviku CO v roce 2009.

Na základě žádosti Obce Bohdíkov byl ve spolupráci s dobrovolníky CO připraven a zajištěn výcvik CO pro tamní sbor dobrovolných hasičů.

Obci Dolní Studénky byla poskytnuta pomoc v zajištění ubytování 50 osob v ubytovně na základně CO Luže.

Obci Vikýřovice byla poskytnuta pomoc v přípravě pořízení a instalace občanské radiostanice CB.

Na základě žádosti Obce Jindřichov a za výrazné pomoci dobrovolníků CO bylo zajištěno zapůjčení stanu pro akci „Pekařovská pouť“ v místní části Pekařov. Byla poskytnuta pomoc v dopravě, stavbě a při odvozu stanu.

Dokumentace

Byla provedena aktualizace Dohod o poskytnutí pomoci s těmito subjekty - PENAM, Český rozhlas Olomouc, Roman Mazák NUGET, Divadlo, PONTIS, Dům kultury, Elektroslužby, Stanislav Evják, Veolia Transport, JAS Energo, Šumperská nemocnice a.s., Charita.

Dokumentace Plánu havarijní a krizové připravenosti města byla doplněna o dokumenty k regulačním opatřením (potraviny, voda, PHM) a k ropné bezpečnosti, podle požadavků Krajského úřadu Olomouc.

V dokumentaci Plánu havarijní a krizové připravenosti města byl přepracován dokument „Varování a komunikace na území města“.

Byla zahájena aktualizace Havarijního plánu zimního stadionu a Povodňového plánu.

Podle podkladů zaslaných od HZS byla aktualizována dokumentace Plánu havarijní a krizové připravenosti města.

Různé

V průběhu roku byla zajištěna stáž studentů od VŠB TÚ Ostrava a od Slezské univerzity Opava v souvislosti s činností města v oblasti CO.

Byla zpracována zpráva „Civilní ochrana 2007“ pro jednání

 • komise rady města pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě - v této souvislosti bylo připraveno a zajištěno výjezdní zasedání komise na základně CO Luže
 • bezpečnostní rady města, rady města, zastupitelstva města

Byl zpracován a v požadovaném termínu předložen požadavek na finanční rozpočet v roce 2009. Tento byl ve věcné části vyšší o 60 tis. Kč oproti roku 2008, a to z důvodu potřeby nákupu nové elektrocentrály (po prodeji starých typů) a potřeby natěračských prací na základně CO Luže.

Bylo zajišťováno a řešeno:

 • Zapůjčení vysoušeče pro odbor ŠKV od HZS do skladu propagačních materiálů.
 • Monitorování stavu vody na řece Desná a situace ve městě podle vývoje povětrnostní situace, např. 1.3., 25.6.,
 • Zapůjčení MTZ CO - Policie ČR, Aeroklub Šumperk, Obec Dolní Studénky, Autoklub Šumperk, p.o. Pavučinka (včetně pomoci se stavbou stanu), Šumperská nemocnice a.s., SOŠ ul. Bulharská, Česká tábornická unie, oddíl MH SDH Šumperk Temenice, odbor ŠKV MěÚ Šumperk, Obec Jindřichov, Obec Vernířovice.
  Při utváření představy o časové a pracovní náročnosti zápůjček je nutné uvažovat předání MTZ CO k zápůjčce, převzetí zpět a řešení odstranění případných nedostatků. Nutno konstatovat, že rozsah zápůjček se stabilizoval na rozumné a vhodné úrovni.
 • Provedení exkurze na základně CO Luže pro jednotky požární ochrany obcí podle žádosti HZS.

U MěÚ Šumperk byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti obrany ČR a civilní ochrany ze strany KÚ Olomouc.

Kontrola konstatovala, že MěÚ Šumperk plní stanovené povinnosti. Bez ohledu na kalkulaci dalších 10 - 15 let bez aktuální hrozby válečného konfliktu (viz. usnesení vlády 165/2008) doporučuje posoudit reálnost představ Armády ČR o doplnění věcnými prostředky a připravit předběžný návrh na zproštění vojáků v záloze vojenské služby. Dále navrhuje některá formální opatření v používání některých dokumentů. Kontrolní tým celkově konstatuje, že u města je, v porovnání s jinými obcemi v rámci OLK, dosahováno ojedinělých výsledků v přípravě obyvatelstva a je připravován autonomní systém pro krizové stavy. Vzhledem k dlouhodobě dosahovaným dobrým výsledkům nebyla stanovena konkrétní opatření.

Usnesení vlády č. 165/2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Vláda ČR přijala uvedené usnesení a uvedenou koncepci.

Dokument obsahuje hodnocení minulého období. V hodnotící části, v souvislosti s pozitivními závěry, lze na základě zkušeností z praktického života říci, že řada pozitivních závěrů je značně optimistická.

Obsah celého dokumentu potvrzuje správnost minulé a současné činnosti Města Šumperka v oblasti civilní ochrany. Je potvrzena správnost obsahu strategického plánu rozvoje města z hlediska civilní ochrany. V dokumentu vlády ČR jsou mimo jiné uvedeny a výzvy k aktivní úloze orgánů samosprávy, občanů a subjektů.

Záměry vytýčené v koncepci, jsou i přes jejich náročnost objektivně potřebné.

Závěr

Na základě zkušeností lze konstatovat, že mezi veřejností začíná být registrována činnost města v oblasti civilní ochrany a začíná být vnímána i pozitivně. A to přesto, že negativní názory jsou velmi rozšířené.

Postupně se daří narušovat taková bariéra odstupu k civilní ochraně u obcí ve správním obvodu. Nadále pevná zůstává tato bariéra na straně subjektů, ale zde je situace celkově trochu odlišná.

Jednotlivé činnosti uvedené ve zprávě nejsou chápány a realizovány izolovaně, ale vzájemně se doplňují a podmiňují.

Například akce v komunikaci s obyvatelstvem města mají výstupy i pro obyvatele a obce ve správním obvodu. Výstupy mimo jiné připomínají existenci tématu „civilní ochrana“. K zabezpečení komunikace a přípravy obyvatelstva je nutná péče o materiální a technické zabezpečení. Péče je nutná také z hlediska použitelnosti při mimořádných událostech a krizových situací. V této souvislosti je žádoucí dále zajištění použitelnosti základen civilní ochrany a dobrovolníků civilní ochrany.

Ing. Jiří Skrbek
Bezpečnostní rada města

Vytvořeno 4.5.2009 14:01:31 | přečteno 2955x | jahnova
load