Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Činnost Městské policie Šumperk v roce 2008

Zhodnocení činnosti MP Šumperk a součinnost s Policií ČR v roce 2008

Zhodnocení činnosti MP Šumperk

Činnost Městské policie Šumperk byla v roce 2008 zaměřena zejména na ochranu a bezpečnost občanů města a jeho návštěvníků, jejich života, zdraví a majetku, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. MP dále dohlížela na dodržování zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů, dodržování veřejného pořádku, působila na úseku prevence kriminality.

Ve sledovaném období, tj. od 1.1. - 31.12.2008 bylo řešeno strážníky Městské policie v Šumperku celkem 6 276 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění osob, doručování zásilek, kontrol apod.). V blokovém řízení bylo uloženo celkem 2 141 pokut v celkové výši 1 011 400,-Kč, z toho 1 267 blokových pokut v celkové výši 447 400,-Kč a 874 blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 564 000,- Kč, z nichž byla částka ve výši 301 790,-Kč již uhrazena. Průměrná výše uložené pokuty činila 472,-Kč.

Bylo vystaveno 187 ks parkovacích karet v hodnotě 221 537,-Kč, poplatky za vjezd do pěší zóny činily 7 895,-Kč.

Přehled řešených událostí v letech 2004 - 2008

2009 05 04 činnost MP1, obrázek se otevře v novém okně

Výkon služby

Při plnění svých úkolů se městská policie řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem podle tohoto zákona je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě. Současně strážníci MP přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhalovali přestupky a upozorňovali na porušování obecně závazných předpisů a činili opatření k nápravě. Mimo tyto hlavní úkoly se MP podílela na preventivních akcích pro žáky a studenty šumperských škol i pro dospělou populaci.

MP Šumperk má jedno pracoviště. Počet strážníků se v roce 2008 podařilo navýšit na 27. Strážníci zajišťují nepřetržitou službu na území města a jsou rozděleni do čtyř směn.

Výsledky činnosti

Přehled některých činností MP v letech 2004 - 2008

událost

2004

2005

2006

2007

2008

zadržení hledané osoby

15

21

15

26

60

zadržení podezřelého z TČ

76

70

84

55

57

zadržení podnapilého řidiče

20

13

13

9

25

dopravní přestupky

1836

1869

2627

1979

2027

volné pobíhání psa

118

134

104

80

100

krádež v obchodě

219

326

342

424

346

přestupky proti majetku

62

59

44

38

27

rušení nočního klidu

51

61

46

34

43

odchyt psa

93

109

87

101

105

poškození veř. prostranství

52

60

66

53

59

znečištění veř. prostranství

51

34

68

42

50

asistence PČR, HZS, jiné

109

154

159

215

153

doručení zásilky

200

211

108

167

224

řešeno událostí

4982

5331

6733

5917

6276

Přestupky v dopravě

V roce 2008 bylo řešeno celkem 2 027 přestupků v dopravě. Bylo provedeno 18 akcí, zaměřených na měření rychlosti motorových vozidel, při nichž byl zjištěno 158 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 178 000,-Kč. Všechna měření byla prováděna v součinnosti s příslušníky PČR, kteří mj. provádějí lustraci v evidencích, do kterých nemá městská policie přímý přístup. Ve 25 případech se podařilo zadržet podnapilého řidiče motorového vozidla a předat PČR, dále jsme v 408 případech řešili přestupky cyklistů, jak jízdu na jízdním kole v pěší zóně (ve 119 případech), tak jízdu za snížené viditelnosti bez osvětlení (ve 289 případech).

Přestupky ostatní

Mezi tyto přestupky patří zejména přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (do této kategorie patří nařízení a obecně závazné vyhlášky města), přestupky proti veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, znečištění veřejného prostranství apod.), přestupky proti občanskému soužití (např. ublížení na cti, ublížení na zdraví z nedbalosti apod.) a přestupky proti majetku (např. krádež, zpronevěra, podvod, neoprávněné užívání cizího majetku apod.), ale i další protiprávní jednání, která jsou při hlídkové službě zjištěna nebo oznámena. Těchto přestupků bylo zjištěno celkem 903. Zaměřili jsme se mj. na kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která nabyla účinnosti v květnu. Tyto kontroly byly prováděny s cílem zamezit protiprávnímu chování osob, zdržujících se v místech, stanovených ve zmíněné vyhlášce. Bylo řešeno celkem 42 případů jejího porušování. Vyhláškou jsme získali nástroj, jak vykázat podnapilé nepřizpůsobivé osoby zejména z městských parků, okolí supermarketů, autobusového a vlakového nádraží a zastávek městské hromadné dopravy, kteří svou přítomností v podnapilém stavu obtěžují veřejnost. Ve většině případů se jedná o osoby bez přístřeší, bez trvalého příjmu, a proto počet řešených přestupců není totožný s počtem zákroků hlídek městské policie vůči těmto osobám. Smyslem vyhlášky bylo zejména vykázat tyto osoby (bezdomovce) ze zmíněných lokalit, aby nebránily svou přítomností ve využívání těchto prostor slušnými občany a zejména působit preventivně, častou přítomností strážníků v těchto místech. Není proto efektivní tyto osoby pokutovat, protože vymahatelnost sankce za přestupek, z výše uvedených důvodů, je téměř nulová. Vykazujeme je proto z míst, kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje. Současně tyto osoby informujeme formou letáku o možnostech, kterých lze v Šumperku v případě nouze využít. Na tomto letáku jsou kontakty na MěÚ, odbor sociálních věcí, kde mohou požádat o dávky v hmotné nouzi, dále kontakt na Český červený kříž, obecně prospěšnou společnost Pontis, která provozuje mj. ubytovnu, organizaci Armáda spásy, která provozuje noclehárnu pro muže i ženy a ubytovnu pro muže. Nelze tedy říci, že by se tito lidé neměli kam uchýlit. Záleží jen na jejich rozhodnutí. Závěrem lze říci, že přijetí obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství mělo a má pozitivní vliv na omezení nevhodného chování jak jednotlivců, tak skupin osob na veřejném prostranství. Nepodařilo se zcela vymýtit požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ale za pomoci této vyhlášky se daří tento nežádoucí jev značným způsobem potlačit. Dále bylo ve 142 případech bylo řešeno porušování tzv. tabákového zákona (kouření na zakázaných místech).

Přestupky lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, postoupením věci příslušnému správnímu orgánu, resp. domluvou, což je využíváno při nízké společenské nebezpečnosti protiprávního jednání.

2009 05 04 činnost MP2, obrázek se otevře v novém okně

Technické vybavení MP

 • MP Šumperk má k dispozici kamerový monitorovací systém (dále jen KMS), který byl postupně budován od roku 1997 v rámci programu prevence kriminality. V současnosti jej tvoří 8 barevných, dálkově řízených kamer. I v roce 2008 pokračovala modernizace KMS výměnou dvou kamer a to na nám. Míru. Tato modernizace bude pokračovat i v dalších letech. KMS je využíván především preventivně, k monitorování situace, tak i k operativnímu zásahu na místě činu. Prostřednictvím monitoringu pěší zóny řešíme přestupky v této lokalitě, dále řešíme dopravní přestupky na ul. Jesenické, kde dochází k porušování zákazu stání na této velmi zatížené komunikaci 1. třídy.
 • Počet a umístění kamerových bodů: nám. Míru - 2, OD Jednota - 1, Točák - 1, Česká pošta - 1, ul. Starobranská - 1, ul. Jesenická - 1, hotel Grand na nám. Svobody - 1.
 • Dopravní prostředky: MP Šumperk má k dispozici 3 automobily, z nichž 2 byly v roce 2008 vybaveny systémem GPS a dozorčí směny tak má aktuální přehled o pohybu vozidel; dále máme 5 jízdních kol, které využíváme jak pro přímý výkon služby, tak při dopravně preventivních akcích pro veřejnost. Dalším dopravním prostředkem je přívěsný vozík za osobní automobil pro převoz psů.
 • Radiová síť Motorola.
 • Záznamové zařízení pro monitoring telefonní linky tísňového volání a radiového provozu.
 • Přístroj k provedení orientační dechové zkoušky Dräger.
 • Digitální fotoaparát, kamera a digitální záznamníky pro dokumentaci zákroků hlídek.
 • Odpovídající výzbroj a výstroj.
 • Ochranné prostředky.
 • Čtečka čipů, používaná při kontrole odchycených psů.
 • Laserový měřič rychlosti se záznamovým zařízením LIDAR.

Výcvik a profesní příprava

V roce 2008 absolvovalo celkem 10 strážníků prolongační kurz, který zajišťovalo rekvalifikační a školicí středisko POLIS z Příbrami a který zajišťovala MP Šumperk v našich prostorách i pro městské policie z Jeseníku a Zábřehu. Toto školení musí absolvovat každý strážník jedenkrát za tři roky. Zkušební komisí MV ČR je kladně hodnocena připravenost strážníků MP Šumperk u prolongačních zkoušek. Dále 2 nově přijatí strážníci absolvovali rekvalifikační kurz a získali osvědčení k oprávnění výkonu práce strážníka.

Odbornou způsobilost pro odchyt toulavých a zdivočelých zvířat má nyní 15 strážníků.

Dále strážníci absolvují pravidelná školení ke zkouškám řidičů s právem přednosti v jízdě, školení BOZP a lékařské prohlídky. Všichni strážníci absolvovali výcvik ve střelbě a sebeobraně.

Střelná zbraň nebyla použita při služebním zákroku ani v jednom případě; použití donucovacích prostředků v jednotlivých odůvodněných případech vůči agresivním pachatelům bylo vyhodnoceno jako oprávněné.

Bylo zaregistrováno celkem 24 podnětů, žádostí a stížností; stížnosti, směřující k činnosti strážníků, byly vyhodnoceny až na jeden případ jako neoprávněné, oprávněná stížnost byla projednána s příslušným strážníkem a podněty od občanů byly využity ke zkvalitnění práce městské policie.

Prevence

Podíleli jsme opět se na projektu Vily Doris s názvem „Cesta do školy“. Jedná se o preventivně bezpečnostní akci pro žáky čtvrtých tříd základních a speciálních škol v Šumperku a jejich učitele. Tato akce má za cíl naučit žáky bezpečně se dopravit do školy a zase zpět domů. Využíváme přitom i jízdní kola, která jsou vybavena dle platných právních předpisů. V roce 2008 proběhl již 6. ročník této akce. Spolupracujeme dále na akcích jak pro obyvatelstvo, tak pro žáky a studenty základních a středních škol, pořádaných městem na základně CO Luže.

Provedli jsme několik preventivních akcí pro seniory v domech s pečovatelskou službou, kde byli seznámeni především s tím, jak se chránit proti vniknutí cizí osoby do bytu.

Účastníme se radiových relací na občanských radiostanicích, kde pravidelně informujeme veřejnost o naší činnosti.

Provádíme, zejména podle požadavků vedení škol, exkurze na služebně městské policie.

Pravidelně také zveřejňujeme informace z činnosti MP formou tiskových zpráv jak v regionálním, tak celostátním tisku. Tyto informace zveřejňujeme i na webových stránkách města.

Denně jsou strážníci MP vysíláni v ranních hodinách na frekventovaná místa v blízkosti škol k zajištění bezpečného přechodu dětí přes komunikace, čímž naplňujeme i jeden z úkolů strategického plánu města Šumperka.

Další činnost

Městská policie se podílela na zajišťování veřejného pořádku při kulturních, sportovních a společenských akcích, které byly městem nebo ve městě pořádány. Jednalo se mj. o prvomájové oslavy, Slavnosti města, Mezinárodní folklorní festival, Vánoční trhy s doprovodným programem apod. Samozřejmě jsme nechyběli na sportovních akcích - tenisový turnaj osobností Pro Kennex. Nelze opominout ani velmi významnou akci pro děti - Bambiriádu. Od začátku hokejové sezóny zajišťujeme ve spolupráci s Policií ČR veřejný pořádek při utkáních ne zimním stadionu.

V jarních měsících proběhl ve městě úklid komunikací a parkovišť, při kterém bylo zjištěno celkem 125 přestupků, uloženo 115 blokových pokut v celkové výši 73 000,-Kč a 10 věcí bylo postoupeno do správního řízení.

Z místních komunikací bylo v průběhu roku odstraněno 16 vraků vozidel a 3 případy byly postoupeny do správního řízení.

Strážníci MP odchytili celkem 105 psů; 62 bylo vráceno zpět majitelům, 4 psů se ujali noví majitelé a 39 bylo předáno do útulku v Zábřehu. Celkem bylo za pobyt psů v útulku v roce 2008 zaplaceno 187 758,50 Kč. Při odchytu psa je používána k identifikaci čtečka čipů; v průběhu roku nebyl zaznamenán žádný pes s čipem. Informace o odchycených psech (foto a popis) jsou zveřejňovány jak na webových stránkách města a na úřední desce.

Priority pro rok 2009

Hlavním cílem MP Šumperk v roce 2009 zůstává i nadále nepřetržitá služba strážníků MP občanům města při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Pro naplnění tohoto cíle je potřeba:

 • důkladné seznámení každého strážníka s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, která nabyla účinnosti 1.1.2009,
 • důrazný přístup MP k projevům vandalismu, porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města a jiného nežádoucího protiprávního jednání ve městě,
 • komunikace s veřejností, její zapojení do řešení a odstraňování nežádoucích jevů, kterého se stanou svědky,
 • realizace preventivních projektů a akcí,
 • dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích ve městě (ranní kontroly na přechodech u škol, měření rychlosti, stání na přechodech, v křižovatkách, na cyklostezkách apod.) ve spolupráci s Policií ČR,
 • vybavení služebny MP odpovídajícím zařízením.

Součinnost s Policií ČR

Městská policie při plnění svých úkolů spolupracuje se všemi složkami integrovaného záchranného systému, tj. Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským záchranným sborem a Policií České republiky.

Policii ČR předává městské policii informace o nápadu trestné činnosti, z naší strany je denně poskytována informace o událostech, které řešila městská policie. Na společných jednáních jsou vyhodnocovány jednotlivé problémové lokality a přijímána příslušná opatření k zamezení páchání trestných činů a přestupků. Strážníci městské policie v rámci hlídkové a pořádkové služby v terénu spolupracují s policisty PČR zejména při předávání pachatelů trestných činů a osob, po nichž je vyhlášeno pátrání, dále při předávání pachatelů vážných dopravních přestupků (zejména jízda pod vlivem alkoholu). Méně závažné dopravní přestupky, které nelze vyřešit na místě, jsou předávány správnímu orgánu.

Další oblastí spolupráce obou složek při zajišťování veřejného pořádku je koordinace součinnosti při pořádání všech významných kulturních, společenských a sportovních akcí na území města, jak již bylo uvedeno výše.

Policii ČR jsou na vyžádání předávány záznamy z kamerového monitorovacího systému k identifikaci pachatelů TČ, ale i svědků a ostatních důkazů v trestním, resp. přestupkovém řízení. Dále jsou pro potřeby Policie ČR poskytovány na vyžádání záznamy hovorů z nahrávacího zařízení.

Celkově lze úroveň součinnosti obou složek, tj. Policie ČR v Šumperku (ať už se jedná o okresní ředitelství, obvodní oddělení, dopravní inspektorát) a Městské policie v Šumperku, hodnotit velmi dobře.

Strategický plán rozvoje města Šumperka

 • Dopravní a bezpečnostní prevence na školách - plněno průběžně v rámci provozních nákladů.
 • Příprava strážníků a celé Městské policie jako reprezentantů města - plněno průběžně.
 • Příprava MP k plnění pořádkových opatření a předávání informací na území města v krizových situacích - plněno dle požadavků krizového štábu města.
 • Zajištění personálního obsazení a služebních prostor Městské policie - doplněn počet strážníků na 27, proběhla rekonstrukce služebních prostor, v letošním roce budou tyto prostory doplněny o odpovídající vybavení.
 • Zajištění nepřetržité obsluhy kamerového a monitorovacího systému samostatným operátorem - obsluhu provádí dozorčí směny, který plní současně další úkoly vyplývající z řízení směny - nesplněno.
 • Výcvik Městské policie k řešení mimořádných událostí - podle potřeb a požadavků krizového štábu města.
 • Rozvíjení spolupráce a koordinace činností JSDH města Šumperka s Městskou policií a v rámci civilní ochrany - plněno průběžně v rámci roku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel Městské policie Šumperk

Vytvořeno 4.5.2009 13:20:14 | přečteno 3256x | jahnova
load