Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2018

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2018 státní účelovou dotaci MV ČR v celkové výši 204 000 Kč na 3 dílčí preventivní projekty.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Bezpečné pokoje

Hlavním cílem projektu je ztížení podmínek pro páchání trestné činnosti, krádeží v pokojích Domovu Přístav a tak ke zvýšení pocitu bezpečí uživatelů služby. V objektu Domov Přístav jsou pokoje pro uživatele vybaveny dveřmi s dózickým klíčem. Všechny pokoje uživatelů lze otevřít jedním indentickým klíčem. Uživatelé Domova Přístav se svými handicapy (psychickými i fyzickými) a současně s minulostí spojenou s bezdomovectvím, popř. i kriminalitou, jsou ohroženi krádežemi na pokojích.
V rámci projektu dojde k pořízení zabezpečovacích souborů = nákup a instalace cylindrických zámků FAB jednostranných u dveří pokojů uživatelů služby domov se zvláštním režimem.
Cílová skupina: osoby ohrožené kriminální činností s omezenou soběstačností, muži a ženy od 26 let.
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt 34 388 Kč
dotace MV ČR 20 000 Kč 58,16%
podíl obce a jiné nestátní finanční zdroje 12 888 Kč 41,84%

Komplexní řešení výchovných problémů u dětí a mládeže

Cílem projektu je prostřednictvím komplexní dlouhodobé péče vytvořit pro klienty příležitost uvědomit si nevhodnost svého chování a jeho důsledky. Naučit klienta, jeho rodinou a třídu, jak problematické chování nahradit chováním žádaným, zvládat rizikové situace v běžném životě nekonfliktním způsobem a jak snížit riziko vzniku recidivy problematického chování.
V rámci projektu bude klientům nabídnuto efektivní řešení jejich výchovných problémů prostřednictvím  multidiciplinárního přístupu. Klientovi bude v rámci projektu nabídnuta nejen psychologická diagnostika příčin a podstatných determinantů jeho problémového chování, ale především komplexní, systematický a dlouhodobý přístup k řešení jeho problému ze strany etopeda, psychologa i psychoterapeuta.
Prostřednictvím intenzivních, strukturovaných intervencí bude působeno nejen na klienta, ale také na jeho rodinu a prostředí školy, kterou klient navštěvuje.
Cílová skupina: vybraní klienti kurátorů pro mládež ve věku 9–18 let, u nichž nejsou řešeny problémy s protiprávním jednáním, a jejichž problematické chování není nijak extrémně závažného charakteru; rodiče.
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt 120 000 Kč
dotace MV ČR 75 000 Kč 62,5%
podíl obce a jiné nestátní finanční zdroje 45 000 Kč 37,5%

Prázdninové pobyty

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky OSPOD a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu budou realizovány dva pobyty:
Zimní pobyt (lyžařský) ve dnech 1.4. 2. 2018: pobytu se budou účastnit děti ve věku 12–17 let, součástí pobytu bude mimo sportovních aktivit také beseda s příslušníkem Policie ČR, ice-breakové hry a výchovně preventivní aktivity.
Letní táborový pobyt 14.–23. 7. 2018, tento pobyt je již tradičně organizován pro větší, nehomogenní skupinu dětí, klientů OSPOD (cca 30 dětí), pobytu se budou účastnit děti ve věku 6–16 let, děti jsou začleněny do běžného dětského letního tábora, včetně pracovníků OSPODu, kteří zde působí také jako oddíloví vedoucí, součástí pobytu budou mimo jiné sportovní aktivity, přednáška záchranných složek, canis terapie, kreativní činnosti, výchovně – preventivní aktivity, environmentální výchova.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6–17 let, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) MěÚ Šumperk. Případně také děti, které v evidenci OSPOD v posledních dvou kalendářních letech byly a pracovníci OSPOD usoudí, že je třeba s nimi i nadále preventivně pracovat.
Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt 260 220 Kč
dotace MV ČR 109 000 Kč 41,89%
podíl obce a jiné nestátní finanční zdroje 151 220 Kč 58,11%

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality

Poznáváme své město Šumperk

Děti ohrožené sociálním vyloučením a kriminalitou, budou v rámci projektu poznávat město Šumperk, ve kterém mají své domovy. Hlavním cílem projektu tak je nejen poznání města Šumperka, ale především si všechny děti osvojí nové dovednosti a zároveň naváží nové sociální kontakty a zlepší svoji komunikaci i vztahy se svými vrstevníky. Projekt bude obsahovat prohlídky atraktivit města Šumperka, které budou s odborným výkladem průvodkyně. Děti absolvují prohlídku Expozice Čarodějnické procesy, Kostela Zvěstování Panny Marie a prohlídkový okruh městem, kde děti načerpají nové vědomosti o městu Šumperku. Po absolvování prohlídek budou dětem předány i potřebné materiály, pomocí kterých se připraví na vedení přednášky, která proběhne na SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3, Šumperk. Pozvaným dětem ze ZŠ, SŠ a MŠ Hanácká Šumperk předají informace, které načerpaly při prohlídkách města Šumperka. Přednáška bude obohacena kvízem a prezentací, kterou si děti připraví za pomocí lektorek projektu. Jako překvapení na závěr budou mít děti možnost výroby originálních triček. Tato výtvarná činnost bude za dozoru odborné výtvarné lektorky, která dětem představí originální výtvarnou techniku malování na textil a každé dítě si odnese své originální tričko.
Motivací a zároveň i odměnou bude pro přednášející děti uspořádaný výlet do Lanového centra.
Cílová skupina: děti ze sociálně slabých rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením ve věku 516 let; žáci ze Střední školy, Základní škola a Mateřská škola, Hanácká 3, Šumperk.

Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program zaměřený nově od šk. roku 2018/2019 na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.

Vytvořeno 28.1.2019 14:43:26 | přečteno 543x | karkoskova
load