Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2016

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2016 státní účelovou dotaci MV ČR v celkové výši 186 000 Kč na 4 dílčí preventivní projekty.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Prázdninové pobyty

V rámci projektu budou realizovány tři pobytová setkání pro děti a mládež, které jsou v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) MěÚ Šumperk. Případně také pro děti, které v evidenci oddělení byly v posledních dvou letech a trvá potřeba s nimi i nadále pracovat. Společně s dětmi se těchto pobytů budou účastnit i terénní sociální pracovníci a kurátoři OSPOD. Během pobytů bude probíhat celá řada cílených aktivit, které budou směřovat k prevenci a potlačení rizikového chování dětí a sociálně patologických jevů. Projekt je rovněž zaměřen na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy a všestranný rozvoj dětí. Během pobytu bude prostor na budování efektivní spolupráce mezi dítětem a příslušným pracovníkem.
Pro kurátory jsou pobytová setkání rovněž cenným zdrojem informací o dosavadní spolupráci s dítětem.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 617 let, které jsou v OSPOD MěÚ Šumperk.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady na projekt 365 376 Kč
dotace MV ČR 120 000 Kč 32,84%
podíl obce na financování projektu 139 376 Kč 38,15%
jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci 106 000 Kč 29,01%

Todle umíme ...pošli to dál!

V letošním roce naváží romské děti a děti ze sociálně slabých rodin na získané výtvarné zkušenosti, o které se letos podělí s dětskými pacienty Nemocnice Šumperk a seniory z Penzionu chráněného bydlení Šumperk. Projekt bude obsahovat 9 výtvarných dílen, kterých se bude účastnit 5 „klubíkových“ dětí a dalších 50 účastníků („žáků“) z řad dětí a seniorů a to vždy v daném zařízení. Každé „klubíkové“ dítko bude mít svého žáka a každý „žák“ bude mít svého učitele. Děti a jejich „žáci“ budou pracovat technikami: mixed media, horký embosing, sprejováním nebo malováním na textil. Spoluprací se seniory očekáváme příjemné setkání dvou generací, které se mohou od sebe navzájem učit, lépe se poznat a vzájemně se pochopit. Realizací tohoto projektu děti mohou zhodnotit své úsilí, které je díky projektu přenositelné na přímé i nepřímé účastníky.
Cílovou skupinou jsou romské děti a děti ze sociálně slabých rodin ve věku 512 let ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času. Další cílovou skupinou jsou dětští pacienti Nemocnice Šumperk, a.s. a senioři Penzionu chráněného bydlení Šumperk.
Rozpočet projektu:
Celkové náklady na projekt 31 100 Kč
dotace MV ČR 27 000 Kč 86,82%
podíl obce na financování projektu 4 100 Kč 13,18%

Etopedická práce s dětmi s rizikovým chováním

Projekt reaguje na potřebu místních škol pomoci jim řešit nevhodné chování u žáků, které se vyskytuje opakovaně a je méně závažného charakteru (např. záškoláctví, lhaní, nerespektování autorit, opakovaná agrese). Potom, co možnosti školy k řešení problému již byly využity a k nápravě nevedly, nabízíme škole pomoc s prací na změně chování u dětí, s nimiž je nutné pracovat intenzivněji a dlouhodobě.
V rámci projektu nabízíme ucelenou komplexní péči o klienta, kdy v počátku se etopedické intervence opírají o strukturované konzultace (vypracované lekce na konkrétní téma), ale dál se vše odvíjí individuálně dle pokroků a potřeb konkrétního klienta. Cílenou etopedickou prací směřujeme nejen na konkrétního klienta, ale i na jeho okolí (na rodinu a školu). Nesoustředíme se jen na změnu konkrétního problému, ale i na vhodné chování, které by jej mohlo nahradit. Konzultace jsou vedeny formou individuálních pohovorů s klientem, skupinové práce, práce s rodinou a práce se školou. Všechny intervence tvoří celek, který má začátek - práce s problémem, cíl - změna problematického chování a následné kontrolní setkání proto, aby bylo možno určit, nakolik je klient schopen přenést nové naučené chování do praxe.
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 918 let, u kterých se vyskytuje nějaké nevhodné nebo rizikové chování méně závažného charakteru.
Projekt je určen také rodičům, kteří se díky konzultacím s lektorem naučí, jak problém zvládnout, příp. eliminovat jeho další výskyt a v neposlední řadě i metodikům prevence a třídním učitelům, kterým budou předány informace a postupy, jak s daným problémem mohou pracovat ve školním prostředí.
Rozpočet projektu
Celkové náklady na projekt 53 500 Kč
dotace MV ČR 29 000 Kč 54,21%
podíl obce na financování projektu 24 500 Kč 45,79%

Bezpečně doma

Cílem projektu je informovat cílovou skupinu projektu seniory, jakým způsobem se mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak si mají chránit své soukromí, jaké jsou možnosti zajištění jejich bytu nebo jak reagovat na různé nabídky, apod.
V rámci projektu budou uskutečněny dvě prezentace, v rámci kterých bude cílová skupina seznámena se základními pravidly bezpečného chování venku nebo doma, s možnostmi, jak předcházet rizikovým situacím vlastní opatrností: čeho si mají senioři všímat, jak zajistit byt, jak si chránit vlastní soukromí, jak přistupovat k cizím osobám, jak předcházet požárům, úrazům v domácnosti nebo jak reagovat na již spáchaný trestný čin, na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Prezentovány budou možná rizika, se kterými se mohou senioři setkat ve svém domově a o způsobech a možnostech řešení těchto nebezpečných situací, způsobených ať vlastní neopatrností nebo důvěřivosti. Propojením odborníků z oblasti práce se seniory, kteří se budou podílet na realizaci projektu, dojde k ucelenému předání informací seniorům, tak aby byli schopni čelit pachatelům trestné činnosti, podomním prodejcům apod.
Cílovou skupinou jsou především senioři, osoby starší 60 let. Senioři jsou zvlášť zranitelnou cílovou skupinou, která je častým cílem zlodějů nebo podvodníků. Aktivity projektu tak zvyšují informovanost seniorů vedoucí k zvyšování vlastního bezpečí a ochrany seniorů.
Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt 17 250 Kč
dotace MV ČR 10 000 Kč 57,97%
podíl obce na financování projektu 7 250 Kč 42,03%

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality


Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program zaměřený na žáky 5. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.

Den na Mírově

Cílem projektu je seznámit studenty středních škol s vězeňstvím v ČR, ukázat jak pracuje vězeňská služba a umožnit prohlídku (v mezích možností) jedné z nejtěžších věznic v ČR. Studenti ve spolupráci s pedagogem, který se také účastní akce "Den na Mírově" pak mohou přenést zkušenosti a poznatky z návštěvy věznice do své třídy, školy.
Vytvořeno 1.7.2016 14:23:37 | přečteno 790x | karkoskova
load