Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2013

Projekty sociální prevence město Šumperk získalo v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 státní účelovou dotaci MVČR v celkové výši 450.000 Kč na 4 dílčí preventivní projekty.

1. Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování 

Participující subjekty: PONTIS Šumperk, o.p.s.; Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk; Městská policie
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je ochrana společnosti před rizikovým chováním dětí a mládeže. Soustředěnou a na sebe navazující péčí odklonit konkrétní děti a mládež od jejich rizikového způsobu života, který je vyčleňuje k okraji společnosti, vyžaduje zvýšenou péči ze strany odborníků a mnohdy vede k umístění do ústavní výchovy. Cílenými kroky předcházet umísťování dětí a mládeže do zařízení kolektivní péče a intenzivní sociální prací se u těchto dětí pokusit o přijetí a zvnitřnění norem většinové společnosti a skupiny vrstevníků a jejich zařazení do ní.
Vedlejší cíle: 
- snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, životního způsobu a rizikových situací;
- podpora rodičů v jejich výchovné úloze;
- zvyšování sociálních znalostí, schopností a dovedností všech zúčastněných;
- vytvoření prostředí vzájemné spolupráce odborníků, rodičů, dětí a škol v řešení projevů rizikového chování;
- poradenský a intervenční servis pro základní školy;
- užší spolupráce se základními a středními školami v rámci realizace individuálně výchovných plánů.
Cílová skupina
Děti a mládež, žáci a studenti ve věku od 12 let do 21 let a jejich rodinní příslušníci. Cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů – oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, Pedagogicko-psychologická poradna, základní a střední školy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, probační a mediační služba.
- Děti a mládež, které se dopouštějí rizikového způsobu života (trestná činnost, činy jinak trestné, provinění, porušování školní docházky, toulání apod. – nejčastěji se jedná o kombinace několika problémů). V rámci co nejužší spolupráce jsou do programu zapojení i rodiče těchto dětí. 
- Rodiče, kteří potřebují poradenství v oblasti problematického chování dětí. 
- Od roku 2010 oběti rizikového chování.
Popis projektu
Projekt reaguje na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější sociální práci s klienty, kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování (trestná činnost, činy jinak trestné, provinění, porušování školní docházky, toulání apod. – nejčastěji se jedná o kombinace několika problémů) a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků, aby nedošlo k nařízení ústavní výchovy. Projekt je zaměřen především na kontakt s klientem a jeho rodinou. Zde nabízí poradenství a pomoc při hledání vhodných alternativ při řešení klientovi situace, způsobené výskytem jeho rizikového chování.
Projekt se bude nově zabývat i oběťmi rizikového chování, které doposud nedostávají dostatečnou podporu a pomoc v jejich životní etapě, kde se ocitli vinou jiné osoby nebo jiných osob.
Dalším krokem k naplňování projektu je nabídka poradenství pro základní školy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže.
Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu 

220 000 Kč

100,00%

dotace MV ČR

150 000 Kč

68,18 %

podíl obce na financování projektu

70 000 Kč

31,82 %

2. Prázdninové pobyty

Cíle projektu
Hlavním cílem je navázat bližší kontakt s klienty OSPODu MěÚ Šumperk a poznat, jak se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či formální rozhovor doma nebo ve škole. Cílem je všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem těchto pobytů je ukázat různé možnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a obohacujícím prostředí.
Cílová skupina
Děti a mládež v evidenci MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence:
- riziková a delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost,
- mládež s negativními projevy v chování, s rizikovým způsobem trávení volného času,
- děti a mládež ze sociálně slabých rodin.
Popis projektu
V rámci projektu budou realizovány celkem čtyři pobyty pro danou cílovou skupinu.
- Zimní lyžařský pobyt: leden–únor 2013 (pololetní prázdniny; 4 dny): Červenohorské sedlo
- Jarní poznávací pobyt: březen 2013 (5 dní): Olomouc
- Letní táborový pobyt: červenec–srpen 2013 (10 dní): Domašov nad Bystřicí
- Podzimní poznávací pobyt: záříříjen 2013 (3 dny): Praha
Zimní a poznávací pobyty: jsou pořádány pro menší skupinku dětí, která umožňuje individuálnější a intenzivnější práci s klienty, je zde více prostoru pro jednotlivé pohovory a techniky, řešení již konkrétních problémů a případů. Součástí těchto pobytů jsou již tradičně přednášky a besedy na zvolená aktuální témata z oblasti prevence rizikových jevů, které zajišťují jednak samotní vedoucí na pobytu (referenti OSPODu) nebo pracovníci spolupracujících organizací.
Letní táborový pobyt: tento pobyt je organizován pro cca 30 dětí, klientů OSPOD. U letních pobytů se osvědčilo začlenění dětí, včetně pracovníků OSPODu, kteří zde působí také jako vedoucí oddílů, do běžného dětského letního tábora. Hlavním cílem letního pobytu je poznání klientů, navázání kontaktu a především nabídnutí alternativy trávení volného času.
Rozpočet projektu 

Celkové náklady na projekt

352 518 Kč

100,00%

dotace MV ČR

220 000 Kč

62,41% 

podíl obce na financování projektu

44 518 Kč

  12,63%
jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci

 88 000 Kč

 24,96%

 3. KLUBÍK 2013

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je dětem a rodičům ohrožených sociálním vyloučením poskytnout zájmovou volnočasovou činnost kvalitním trávením času. Cílem  je motivace dětí prostřednictvím činností, jenž jsou pro ně z důvodů nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné a které rozvíjejí jejich schopnosti, motivují je ke vzdělání.
Cílová skupina
- děti ve věku od 4 do 12 let a členové rodin ohrožených sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného času.
Popis projektu
Projekt se zaměřuje také na rodiče dětí. Rodičům (především matkám) dětí nabízíme ukázky možnosti jak s dětmi trávit čas poukázáním na potenciál dětí, který mohou dál v dětech rozšiřovat a navazovat tak na naši práci. V letošním roce budou v rámci projektu realizovány tyto aktivity:
- Beseda – Velikonoce,
- výtvarné kurzy,
- ZOO Olomouc,
- víkendový pobyt,
- koňování,
- taneční dílna
- beseda Vánoce,
- besídka.
Rozpočet projektu

Celkové náklady projektu

58 762 Kč

100,00 %

dotace MV ČR

40 000 Kč

 68,07 %

podíl obce na financování projektu

15 888 Kč

27,04 %

jiné zdroje - rodiče, zákonní zástupci

 2 874 Kč

 4,89 %

4. Pohovorová místnost

Cíle projektu
- zajištění kvalitního prostředí pro výkon sociálně právní ochrany dětí a mládeže;
- plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany §9a, odst. 3 a 4;
- minimalizace sekundární viktimizace dítěte při pohovorech se sociálními pracovníky, kurátory pro mládež, případně policisty
Cílová skupina
Děti a mládež v evidenci odd. sociálně-právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk
Popis projektu
Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež OSPODu MěÚ Šumperk doposud vedou jednání a pohovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci ve svých kancelářích. Tato velmi citlivá jednání jsou bohužel běžně narušována každodenním „chodem“ oddělení, telefonáty, vstupování dalších osob, ať už kolegů nebo dalších klientů, v kancelářích není prostor pro žádné vhodné pomůcky, hračky…
V rámci odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk je vyčleněna jedna samostatná místnost pro potřeby zřízení pohovorové místnosti, vedení pohovorů s dětmi, zákonnými zástupci, obětmi, pachateli nebo svědky trestných činů. Pohovorová místnost bude prioritně sloužit pro potřeby OSPODu, ale příp. také jiných organizací.
Zřízení takovéto místnosti zajistí kvalitní zázemí pro činnost odd. sociálně - právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk. V pohovorové místnosti vybavené jako dětský pokojík se budou děti cítit mnohem lépe, uvolněněji než v kanceláři.
Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt

62 397 Kč

100,00 %

dotace MVČR

40 000 Kč

64,11 %

podíl obce na financování projektu

22 397 Kč

35,89 %

Více informací naleznete zde.

Vytvořeno 2.7.2013 12:13:39 | přečteno 1989x | karkoskova
load