Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2011

Projekty sociální prevence:
 1. KLUBÍK
  Cílovou skupinou jsou děti ohrožené sociálním vyloučením, s rizikovým způsobem trávení volného času, převážně z romské komunity. Tyto děti mají omezený přístup k některým formám trávení volného času, navíc často pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí, jsou ve věku od 4 do 12 let.
  Cílem služby je motivace dětí prostřednictvím činností, které jsou pro ně z důvodu nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné a které rozvíjejí jejich schopnosti, motivují je ke vzdělávání a naplňují jejich volný čas. Děti mohou trávit svůj volný čas v KLUBÍKu 3x týdně, kdy se věnují sportovním aktivitám, pořádají sportovní turnaje a výtvarné dílně, prostřednictvím které jsou realizovány vlastní projekty dětí. Nad rámec běžných činností v KLUBÍKu budou v rámci projektu realizovány tyto aktivity:
 • víkendový pobyt
 • poznávací výlet
 • nakoupení materiálu pro výtvarnou dílnu.

 • Vzdělávací a poznávací program "Právo pro každý den"
  Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je program na pomoc mladým lidem (ve věku zhruba 1421let), kteří se dostali do střetu se zákonem nebo mají opakované problémy v chování závažnějšího charakteru. Účastníci do programu jsou vybráni za spolupráce kurátorů pro mládež Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Šumperku (dále jen OSPOD MěÚ Šumperk), Probační a mediační služby, středisko Šumperk (dále jen PMS Šumperk) a Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk (dále jen PPP Šumperk). Doposud bylo uskutečněno 6 běhů programu. Od února 2007 do prosince 2010 program úspěšně absolvovalo 58 účastníků.
  Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je program na pomoc mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, nebo mají opakované výchovné problémy závažnějšího charakteru, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení. Jde o to, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, tak i na jejich osobní a profesní rozvoj. Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech a lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti. Každý účastník programu je proškolen v základech efektivní komunikace a řešení konfliktu nenásilnou formou. Klienti si v tematických blocích osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

 • Individuální práce s dětmi a mládeži v rámci prevence rizikového chování
  Děti a mládež ve věku od 12 let do 18 let a jejich rodinní příslušníci. Cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů – oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, pedagogicko psychologická poradna, základní a střední školy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Do cílové skupiny jsou zařazeny děti, které se dopouštějí rizikového způsobu života (trestná činnost, činy jinak trestné, porušování školní docházky, toulání apod. – nejčastěji se jedná o kombinace několika problémů). V rámci co nejužší spolupráce jsou do programu zapojení i rodiče těchto dětí.
  Projekt reaguje na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější sociální práci s klienty, kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování (trestné činy, neomluvené absence a další problematické chování) a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků, aby nedošlo k nařízení ústavní výchovy.  Projekt je zaměřen především na kontakt s klientem a jeho rodinou. Zde nabízíme poradenství a pomoc při hledání vhodných alternativ při řešení klientovi situace, způsobené výskytem jeho rizikového chování.
  Tímto projektem dojde k systémovému propojení odborníků v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže s pozitivním dopadem na klienta a jeho rodinu. Předpokladem je úzká spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže, Městského úřadu Šumperk. Kurátoři pro mládež vytipují klienty, kde dle jejich odborných znalostí je nutná intenzivnější práce s klientem a jeho rodinou. Následně bude s klientem a jeho rodinou zahájena sociální práce, která by měla být doplňkem a podpořit činnost kurátorů pro mládež.

 • Víkendový a prázdninové pobyty
  Klienti MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (dále jen OSPOD) riziková a delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost, mládež s negativními projevy v chování, s rizikovým způsobem trávení volného času, děti a mládež ze sociálně slabých rodin. Do programu mohou být zařazeny také děti a mládež, které navštěvují nízkoprahový klub pro děti a mládež v Šumperku. Dále děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které využívají nabídky volnočasových aktivit terénního pracovníka města Šumperk nebo spolupracujících NNO.
  Hlavním cílem je navázat bližší kontakt s klienty OSPODu a poznat, jak se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či formální rozhovor doma nebo ve škole.  Účelem pobytů pak je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě.
  Cílem je všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem těchto pobytů je ukázat různé možnosti jak smysluplně trávit volný čas v podnětném a obohacujícím prostředí.

 • Bezpečně okolo "PĚTKY"
  Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 720 let, občanská veřejnost, žáci školy.
  Cílem projektu zamezení nežádoucímu kriminálnímu chování a omezení příležitostí k páchání trestné činnosti dětí a mládeže na pozemku školy a v nejbližším okolí školy v návaznosti na bezpečnost žáků školy a obyvatel přilehlého sídliště. V rámci projektu bude neorganizovaným dětem a mládeži nabídnuta možnost trávit smysluplně, neformálně a pravidelně svůj volný čas při sportovních aktivitách v tělocvičně školy nebo na školním hřišti. Sportovní aktivity povede lektor občanského sdružení Lano. Účastníkům následně nabídne  Lano o.s., dle věku, možnost zapojení do klubových aktivit Tamtam a Volant klubů. Dále také letní aktivity Sportcamp nebo EglishCamp organizovaný každoročně o letních prázdninách.
 • Vytvořeno 10.10.2011 15:46:31 | přečteno 3949x | karkoskova
  load