Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2010

Projekty sociální prevence
 1. Vzdělávací a výchovný program „Právo pro každý den“
  Cílovou skupinou jsou děti a mládež (ve věku zhruba 1421 let), kteří se dostali do střetu se zákonem, nebo mají opakované problémy v chování závažnějšího charakteru. Doposud bylo uskutečněno 6 běhů programu. Od února 2007 do prosince 2010 program úspěšně absolvovalo 58 účastníků.
  Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je zaměřen zejména na rizikové faktory spojené např. s věkem, s rodinným zázemím, sociální zralostí, právním povědomím, apod. Soustředí se především na eliminaci nedostatků v socializaci daného jedince a na snížení rizika vzniku recidivy dalšího nevhodného či protiprávního jednání daného jedince.
  Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je interaktivní program o fungování společnosti, zákonech a lidských právech, aktivně zapojuje všechny účastníky, rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti, je založený na nácvicích a diskusi o problémech.
  Přínosem projektu je možnost pomoci a podpory mladým lidem, kteří pochybili určitým svým jednáním proti daným normám společnosti. Klienti pak sami, na základě svého uvážení, tím, že program absolvovali, jasně prokázali, že jsou schopni nahlížet na své provinění či nevhodné chování jako na nepatřičné.
 2. Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež RACHOT
  Cílovou skupinu tvoří děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času ve věku 1226 let, zejména děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy. V roce 2010 se projektu zúčastnilo celkem 336 uživatelů služeb nízkoprahového klubu pro děti a mládež.
  Cílem projektu je zpřístupnit dětem a mládeži s rizikovými prvky v chování nové volnočasové aktivity, inovovat aktivity stávající a zaměřit se na udržení již probíhajících zájmových činností. Nabídka nových aktivit vede ke smysluplnému trávení volného času, poskytuje dětem a mládeži příležitost realizovat své nápady v podobě hudebních či tanečních vystoupení, prezentovat své umělecké dovednosti na výstavách výtvarných prací, což v konečné fázi vede k motivaci zmíněných aktérů rozvíjet svůj talent, dispozice, vlohy. Kromě konkrétních volnočasových aktivit je kladen velký důraz zejména na pomoc dětem a mladým lidem při zvládání obtížných životních situací.
  Co se díky projektu změnilo:
 • podařilo se zatraktivnit nabídku aktivit v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Rachot;
 • díky vybavení PC učebny bylo započato s cílenou prací uživatelů služeb na PC. Během průběhu projektu klesl zájem o „zneužívání“ PC techniky pro hraní her či „surfování“ po internetu;
 • vzrostl zájem ze strany uživatelů služeb o fotografování a následnou úpravu fotografií a natáčení krátkých videi;
 • změnil se přístup uživatelů služeb ve využívání hudební zkušebny jelikož byla vedena odborníkem, mohla být uživatelům služeb poskytnuta odborná podpora a tím se jejich práce začala formovat a dosahovat výsledků;
 • pracovníci skrze aktivity a celkově jiné nastavení služby získali bližší vztah k uživatelům služeb, což dokazuje větší množství případových prací;
 • díky motivaci volnočasové aktivity žonglování, založila skupina uživatelů služeb vlastní aktivitu tanečně pohybový kroužek;
 • podařilo se motivovat uživatele služeb k práci v hudební zkušebně s vyhlídkou možnosti nahrávat to, co svou pílí vytvoří;
 • jelikož byl projekt nízkoprahového klubu propagován na veřejnosti, podařilo se přilákat do klubu nové zájemce o službu, ale i širokou veřejnost, která tak získala podvědomí, o tom, jakým způsobem klub funguje a v čem je přínosem;
 • díky sérií interaktivních besed na téma, které si vybrali sami uživatelé služeb, se podařilo vzbudit jejich zájem o street dance, grafity a výtvarné techniky airbrush.
 • Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování
  Hlavním cílem projektu je ochrana společnosti před rizikovým chováním dětí a mládeže. Soustředěnou a na sebe navazující péči odklonit konkrétní děti a mládež od jejich rizikového způsobu života, který je vyčleňuje k okraji společnosti a mnohdy vede k umístění do ústavní výchovy. Cílenými kroky předcházet k umísťování dětí a mládeže do kolektivních zařízení, ale naopak pokusit se intenzivní sociální prací o zařazení se a přijetí norem většinové společnosti a skupiny vrstevníků. Projekt je zaměřen na kontakt s dětmi a mládeží a jejich rodinami, poradenství a pomoc při hledání vhodných alternativ při řešení klientovi situace, způsobené rizikovým chováním. Jako velice pozitivní pak vidíme otevřenost v komunikaci mezi jednotlivými pomáhajícími profesemi, což není vždy samozřejmostí.
  Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 12 let do 18 let a jejich rodinní příslušníci. Cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů - oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže MěÚ Šumperk, pedagogicko-psychologická poradna, základní a střední školy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Do cílové skupiny jsou zařazeny děti, které se dopouštějí rizikového způsobu života (trestná činnost, činy jinak trestné, porušování školní docházky, toulání apod. nejčastěji se jedná o kombinace několika problémů). V rámci co nejužší spolupráce jsou do programu zapojení i rodiče těchto dětí. Dále se na nás obracejí rodiče, kteří potřebují poradenství v oblasti problematického chování dětí. V roce 2010 byla pomoc rozšířena i na klienty, jako oběti rizikového chování:
  • Počet prvokontaktů 10;
  • Počet rodinných příslušníků 10;
  • Počet klientů, jako oběti rizikového chování 7.
 • Víkendové a prázdninové pobyty pro rizikovou a delikventní mládež
  Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a mládež, které jsou v evidenci odd. sociálně právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk.
  Cílem pobytů je především navázat bližší kontakt s klienty a poznat, jak se chovají v kolektivu vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či formální rozhovor ve škole nebo doma. Účelem pobytů je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z důležitých kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. Díky těmto projektům se odboru sociálních věcí podařilo navázat kontakty a zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, což je jednoznačně velkým přínosem pro další práci oddělení sociálně právní ochrany dětí.
  V rámci projektu byly realizovány dva prázdninové pobyty (zimní a letní) a dva víkendové poznávací pobyty, kterých se zúčastnilo 60 dětí
  Děti a jejich rodiče mohou KLUBÍK navštívit ve dnech: úterý, čtvrtek a pátek pravidelně od 13:0016:00 hod.
 • Vytvořeno 14.2.2011 16:50:16 | přečteno 2844x | karkoskova
  load