Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Prevence kriminality > Programy a projekty prevence kriminality města Šumperka
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekty roku 2019

V rámci Programu prevence kriminality města Šumperka v roce 2019 budou realizovány tyto preventivní projekty.

Projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR

Prázdninové pobyty

Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (dále jen OSPOD) a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých (zátěžových) situacích a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu budou realizovány tři pobyty. Součástí pobytů budou sportovní aktivity, kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně preventivní aktivity.
Cílová skupina  děti a mládež ve věku 6–17 let, které jsou v evidenci OSPOD MěÚ Šumperk. Případně také děti, které v evidenci OSPOD v posledních dvou kalendářních letech byly a pracovníci OSPOD usoudí, že je třeba s nimi i nadále preventivně pracovat.

Řešení výchovných problémů u dětí – intervenční program pro rodiče

Cílem projektu je efektivní řešení výchovných problémů vytipovaných klientů kurátorů pro mládež MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, jejichž chování je problematické a vyžaduje dlouhodobou a komplexní péči zaměřenou nejen na práci s klientem (dítětem), ale i s prostředími dítěte, jež mohou významně ovlivnit řešený problém (tedy zejména s rodinou a se školou). Počet dětí s problémovým chováním neustále narůstá. Nevhodné a nežádoucí chování jako agresivita, hrubost, lhaní, záškoláctví, kriminalita, šikana se vyskytují bohužel stále častěji. Ve chvíli, kdy primárně-preventivní aktivity zaměřené na problematické chování selhaly, je potřeba přistoupit k aktivitám intervenčním.
V rámci projektu budou realizovány psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika dítěte, individuální etopedické intervence, intenzivní dlouhodobá spolupráce ve formě intervenčního programu pro rodiče a konzultace se školou, které budou zaměřeny na problematiku kázně ve třídě a hledání konkrétních možností řešení nevhodného chování.
Cílová skupina – v
ybraní klienti kurátorů pro mládež ve věku 9–18 let, rodiče klientů, třídní učitelé a spolužáci.

Forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek) syntetickou DNA

Cílem projektu je zavést značení a evidenci jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, novým a efektivním prostředkem situační prevence – forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek), syntetickou DNA a tímto novým prvkem ochránit majetek občanů, který je častým objektem zájmu osob páchajících protiprávní činnost. Dále odradit potenciální pachatele od majetkové trestné činnosti, znesnadnit páchání trestné činnosti, snižovat její míru a závažnost a zvyšovat tak pocit bezpečí občanů. V rámci projektu budou strážníky městské policie jízdní kola (invalidní vozíky) označena syntetickou DNA, zdokumentována a zaevidována do celostátního registru. Pro označení kola bude nutné předložit doklady nebo podepsat čestné prohlášení o nabytí jízdního kola a vyplnit formulář pro podrobný popis evidovaného předmětu včetně fotografie. Toto značení není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé označené jízdní kolo, příp. invalidní vozík, nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje, že toto kolo nebo invalidní vozík je chráněno syntetickou DNA. Záměrem projektu je především preventivní účinek s cílem odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin nebo jej usvědčit z jeho spáchání.
Cílová skupina – občané města Šumperka, majitelé jízdních kol (invalidních vozíků) starší 18 let, v případě osoby mladší 18 let bude vyžadován doprovod zákonného zástupce.

Senioři v bezpečí

Cílem projektu je prostřednictvím besed přispět ke zvyšování pocitu bezpečí a ochraně zdraví seniorů a osob se zdravotním postiženým, a ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na této cílové skupině. Na besedách, jejichž lektory budou odborníci z oblasti práce se seniory a osobami se zdravotním postižením (pracovníci odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, popř. NNO, a zástupci IZS), budou v první části senioři a osoby se zdravotní postižením seznámeni s tím, jak se bezpečně chovat doma – jak předcházet požárům, jakým způsobem se mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak si mají chránit své soukromí, jaké jsou možnosti zajištění jejich bytu nebo jak reagovat na různé nabídky. Druhá část se bude věnovat základům „první pomoci“ – informace o civilizačních onemocněních, které velice často postihují právě tuto cílovou skupinu, např. cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak, artróza, apod. a jejich včasné rozpoznání v praxi, jak předcházet úrazům v domácnosti, prevenci pádů, rehabilitaci, ergoterapii…  
Besedy jsou realizovány ve spolupráci s Klubem důchodců, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Šumperk a Akademii Jana Amose Komenského, Univerzitou třetího věku.
Cílová skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením.

ikona souboruKarta života - pokyny k vyplnění
ikona souboruKarta života 

Další projekty města Šumperka realizované v rámci prevence kriminality

Učíme se vařit

Hlavním cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Projekt bude zaměřený na děti, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a podpoří se u nich rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, sociálních dovedností i komunikačních schopností. Tyto děti jsou z rodin, se kterými je z důvodu jejich nepříznivé sociální situace navázána dlouhodobá spolupráce ze strany MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, tak i oddělení sociální pomoci. Dalším cílem projektu je navázání nových kontaktů s jinou věkovou skupinou lidí, seniory, děti si tak lépe osvojí základy slušného chování a komunikačních technik. Mezigeneračním setkáním těchto dvou rozdílných věkových skupin předpokládáme, že dojde k vzájemnému poznání, pochopení, respektu i toleranci.
Děti si v rámci projektu teoreticky i prakticky osvojí základy správného stravování, režimu, stolování a také základní postupy při přípravě stravy. Děti si vyzkouší, jak připravit stravu tematicky rozdělenou na přípravu studených pokrmů, polévek, hlavních jídel a jednoduchých sladkých dezertů. Děti budou mít možnost si recepty zapisovat do své vlastní kuchařky, kterou si samostatně vyrobí. Do kuchařky si mohou zapsat také recepty a rady, které získají během společného setkání se seniory.
Cílová skupina – děti ve věku 515 let ze sociálně slabých rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým trávením volného času. Jedná se také o děti s negativními projevy chování, senioři z Klubu důchodců.

Komplexní preventivní program Šumperk (KPPŠ)

KPPŠ je dlouhodobý a systematický preventivní program města Šumperka, odboru sociálních věcí, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, Šumperk, Poradny zdraví Šumperk a společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. Program je zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním působením programu projdou žáci postupně po celou dobu školní docházky.
Cílová skupina  žáci 4. až 9. ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Vytvořeno 11.6.2019 9:19:03 | přečteno 572x | karkoskova
load