Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zajištění požární bezpečnosti v období žní

hzs3

Rady pro zemědělce a občany

Co by měli dodržovat zemědělci?

 • při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí),
 • mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,
 • při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů) zajistit:
 • v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,
 • cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
 • vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).
 • při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:
 • seno a slámu je možné skladovat v objektech, pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m3,
 • při umísťování volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.),
  • materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené),
  • v každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Volné sklady sena a slámy nad 50 m3 nelze postavit kdekoli, je třeba dodržovat bezpečnostní vzdálenosti, které jsou uvedeny níže:

1. závody, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)

300 m

2. ostatní průmyslové a zemědělské závody, les100 m
3. okrajové budovy souvislé zástavby obcí50 m
4. veřejné komunikace60 m
5. krajní koleje železničních tratí100 m
6. elektrické vedení o vysokém napětí30 m
7. tuhé domovní odpady50 m
8. volný sklad sena a slámy50 m

Co by měli dodržovat občané?

 • v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů,
 • nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret,
 • poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň,
 • nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí,
 • zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy,
 • poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

Vytvořeno 21.7.2014 10:15:30 | přečteno 1486x | hrachovina
load