Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nabídka školení pro členy organizační struktury KPSS

Vzdělávání bude realizováno v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00061. Vzdělávání je součástí klíčové aktivity č. 3: Podpora procesů KPSS na místní, obecní úrovni. Tuto aktivitu realizuje společnost GI projekt, o.p.s.

Členové organizační struktury zašlou v termínu do 17. 8. 2012 na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz seznam vzdělávacích programů, o které mají zájem.


Všechny vzdělávací kurzy jsou akreditovány MPSV a to v rozsahu osmi vyučovacích hodin. Všechny kurzy probíhají formou řízené diskuze a obsahují praktický nácvik k osvojení dovedností.

1. Základní východiska sociální politiky v ČR a EU – systém řízení, financování a kvalita v sociálních službách
Obsah:
Definice pojmu „sociální stát“ a „sociální politika“. Představení klíčových dokumentů/legislativních norem a jejich vliv na oblast sociální politiky (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o sociálních službách, Evropská sociální charta, Listina základních práv a svobod, Evropská charta místní samosprávy, zákon o právu petičním). Nástroje sociální politiky na státní, krajské a obecní úrovni. Provázanost sociální politiky s hospodářskou situací států, krajů a obcí. Tři pilíře systému sociálního zabezpečení v ČR.
Evropská sociální politika. Tři pilíře EU. Nástroje sociální politiky EU. Základní modely welfare state v členských státech EU (Velká Británie, Skandinávie, Německo).
Standardy kvality sociálních služeb (dále jen SQSS) - Jak poznat kvalitu? Důvod vzniku SQSS. Základní rozdělení standardů, znění jednotlivých standardů. Využití místních veřejných služeb, kvalitativní požadavky a zákon. Registrace a inspekce.
Proces plánování rozvoje sociálních služeb v území a místní síť služeb – pravidla sítě. Specifika prvního a druhého plánovacího cyklu, nejčastější výstupy a podněty z monitorování a vyhodnocování. Systém kontinuálního zjišťování informací „CZI – centrum zpracování informací“ – jedno z možných řešení; jak vypadá CZI. Trendy rozvoje v sociálních službách a uplatnění neziskového sektoru.

2. Úvod do metody komunitního plánování - postupové kroky plánování sociálních služeb
Obsah: Principy komunitního plánování a jejich soulad s příslušnými ustanoveními zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Historie komunitního plánování v ČR – vývoj metody komunitního plánování, současný stav v oblasti plánování sociálních služeb. Podpora MPSV při reformě sociálních služeb.
Fáze procesu komunitního plánování sociálních služeb a časté chyby a omyly v jednotlivých fázích. Soulad praxe plánování sociálních služeb s principy metody komunitního plánování a s legislativními nároky.
Účastníci komunitního plánování. Techniky zapojování uživatelů sociálních služeb do plánování. Kompetence a povinnosti samosprávy (krajské, obecní) při tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb. Zapojení poskytovatelů sociálních služeb. Demokratické principy a techniky jejich uplatnění při tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb.

3. Metody, formy a způsoby zjišťování potřeb osob pro účely plánování sociálních služeb
Obsah:
Objasnění pojmů – potřeba, prostředek, dostupnost – v kontextu plánování sociálních služeb. Potřeby v kontextu zákona o sociálních službách. Zkušenosti a mýty z praxe komunitního plánování v ČR. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Nové zjišťování potřeb – metoda 9 kroků, představení 9 kroků, příklady aplikace na různých tématech a cílových skupinách. Systém průběžného zjišťování potřeb na úrovni obce s rozšířenou působností.
Metody jednorázového zjišťování potřeb. Zadání výzkumu a výběr výzkumného nástroje. Individuální rozhovory formou případové studie, dotazníky a ankety, focus group (ohniskové skupiny), mentální mapy – příklady z praxe, možnosti a limity jejich využití.

4. Řízení procesu plánování sociálních služeb a managament projektů
Obsah:
Role koordinátora komunitního plánování sociálních služeb – znalostní, osobnostní a dovednostní předpoklady. Náplň práce. Koordinační činnosti – výkon, znalost zdrojů, úkolů, plánu, schopnost koordinace, znalost principů a metod. Vnější podmínky.
Práce s veřejností – principy a zásady práce s veřejností. Techniky zapojování veřejnosti, úrovně zapojování veřejnosti. Role a využití pracovních skupin v procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Nástroje v projektovém řízení – SWOT analýza (možnosti využití v projektovém řízení, zejména pro tvorbu zadání projektového záměru a vizí). Analýza rizik a její místo v projektovém řízení, log frame (logický rámec) a jak s ním pracovat. Gantovo schéma, časové určení a zdroje v projektovém řízení.
Osobnost a oblasti znalostí projektového manažera. Příklady tvorby a realizace projektů, příklady uplatnění projektového řízení v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a zajištění sociálních služeb.

5. Kritéria kvality plánování sociálních služeb
Obsah:
Definování kvality v procesu komunitního plánování sociálních služeb; využití Kritérií kvality plánování sociálních služeb jako nástroje sebehodnocení.
Kvalita v procesu plánování sociálních služeb. Alternativní systémy posuzování kvality, historie vzniku a záměr jejich využití. Představení jednotlivých kritérií kvality plánování sociálních služeb, jejich využití v případě krajského a obecního plánování.
Fáze procesu komunitního plánování sociálních služeb a časté chyby a omyly v jednotlivých fázích. Soulad praxe plánování sociálních služeb s principy metody komunitního plánování a s legislativními nároky.

6. Plán rozvoje sociálních služeb – obsah a jeho využití
Obsah:
Ukotvení základních pojmů – priority, opatření, aktivity, vize, cíle. Kritické faktory úspěchu. Zpracování posloupnosti do strategické části dokumentu. Využití nástrojů projektového řízení při tvorbě strategické části dokumentu. Zásobník projektů a záměrů.
Indikátory plnění (kritéria, měřítka) a způsob jejich nastavení, propojení na opatření a aktivity. Kvantitativní a kvalitativní nastavení indikátorů. Skladebnost plánů vyšších a nižších územních celků, datová propojenost – její možnosti a její limity.
Monitoring a hodnocení v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Příprava systému, organizace monitorování a hodnocení, zpracování plánu hodnocení, zohlednění dopadů a mimořádných okolností na plnění strategické části plánu rozvoje sociálních služeb. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

7. Komunikační dovednosti - role a činnosti osob zapojených do plánování sociálních služeb
Obsah: Kdo jsou účastníci komunitního plánování. Techniky zapojování uživatelů sociálních služeb do plánování. Kompetence a povinnosti samosprávy (krajské, obecní) při tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb. Zapojení poskytovatelů sociálních služeb. Demokratické principy a techniky jejich uplatnění při tvorbě plánů rozvoje sociálních služeb.
Techniky aktivního naslouchání (dále jen TAN), facilitace, vedení jednání; příprava dobré prezentace; zásady komunikace s veřejností, moderování veřejných diskuzí, vedení řízených rozhovorů. Prezentace a prezentační dovednosti – příprava prezentace, její záměr a cíl, určení cílové skupiny, obsah/tvar prezentace, mluvený projev a jeho fáze (BOMBR B). Neverbální komunikace. Facilitace a moderování skupinových jednání. Základní pravidla pro řízení, moderování a facilitaci. Demokratické principy vedení diskuse. TAN. Práce s obtížným účastníkem. Komunikační zátarasy. Metody práce ve skupině – brainstorming, swapping.
Zásady komunikace s veřejností. Příprava prezentačních akcí, písemných zpráv a jiných dokumentů. Příprava PR plánu procesu komunitního plánování sociálních služeb. PR sociálních služeb – základní zásady.

Vytvořeno 7.8.2012 15:57:31 | přečteno 2024x | karkoskova
load