Úvodní strana > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Krajské příspěvky a dotace - 2017, Dotační program pro sociální oblast

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem dotačního programu je podpora akcí/projektů v sociální oblasti směřujících ke zkvalitnění života občanů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podporované akce/projekty jsou specifikovány v jednotlivých dotačních titulech. Dotační program vychází z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020, z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji, ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021, z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016 - 2018, z Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2017, Strategie romské integrace do roku 2020 a z Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025.

Dotační program pro sociální oblast 2017 - žádost o dotaci bude přístupná v období 30. 3. 2017 - 7. 4. 2017portálu Komunikace pro občany.
 • Podpora prevence kriminality - obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je: 
  • u investiční části: podpora investičních akcí/projektů z oblasti situační prevence, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů;
  • u neinvestiční části: podpora neinvestičních akcí/projektů z oblasti sociální prevence, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a ohrožených skupin obyvatel Olomouckého kraje.
 • Podpora integrace romských komunit - obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje. Podporované aktivity:
  • podpora komunitní sociální práce.
 • Podpora prorodinných aktivit - obecným účelem je podpora akcí/projektů v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče. Z dotačního titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na:
  • akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; 
  • akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; 
  • akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; 
  • akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci - Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.
 • Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života a podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje. Podporované aktivity:
  • jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení;
  • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením;
  • akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce;
  • akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální.


Vytvořeno 15.3.2017 15:55:15 | přečteno 349x | karkoskova
load