Úvodní strana > Město a městský úřad > Základní informace

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů Městem Šumperk

Město Šumperk, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Kontaktní adresa správce:

Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČO: 00303461, tel: +420 583 388 111, e-mail: posta@sumperk.cz, IDDS: 8bqb4gk

Naše město jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Igor Prosecký, Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, telefon +420 543 214 714, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, IDDS: 8bqb4gk

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

· výkonu státní správy,

· výkonu samosprávy,

· výkonu souvisejících činností (např. poskytování dotací, komunikace s občany apod.)

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Konkrétně se jedná o zpracování osobních údajů:

· v kamerovém systému instalovaném ve vnitřních prostorách objektů Městského úřadu Šumperk, za účelem ochrany majetku města a bezpečnosti osob pohybujících se v monitorovaných oblastech.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu, jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. ministerstva, orgány sociální péče apod.). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány jiným oprávněným subjektům; o této skutečnosti – včetně identifikace příjemce Vašich údajů – jste vždy vhodným způsobem předem informováni.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. Zpracovávané osobní údaje ta jsou zabezpečeny stejně, jako by zpracování provádělo město samotné. O zapojení dalšího zpracovatele jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

· písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,

· v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,

· v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,

· osobním předáním písemné žádosti na podatelně obecního úřadu; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vytvořeno 25.5.2018 14:26:48 - aktualizováno 20.2.2023 11:56:36 | přečteno 2710x | hrachovina
load