Úvodní strana > Město a městský úřad > Volná pracovní místa

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent energetické politiky města

Městský úřad Šumperk oznamuje
vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referenta energetické politiky města
Městského úřadu Šumperk

Předpoklady pro podání přihlášky:
 • státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min.18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
 • ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou technického směru
Požadavky pro podání přihlášky:
 • orientace ve znalosti právních předpisů v oblasti hospodaření s energií
 • orientace ve znalosti legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek a stavebního zákona
 • základní orientace v ekonomické oblasti v návaznosti na zákon o obcí a na zákon o rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákona č.250/2000 Sb., v platném znění)
 • znalost práce s projektovou dokumentací
 • schopnost samostatné i týmové spolupráce
 • komunikační dovednost, důslednost, spolehlivost, flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost
 • vysoká uživatelská znalost práce na PC – MS Office (zejména Word, Excel, Powerpoint)
 • dobrý zdravotní stav
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ nutné
 • ochota se vzdělávat
Výhodou
 • vzdělání v oblasti energetiky – energetické auditorství, elektroenergetika, technické zařízení budov
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném změní
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • praktické zkušenosti s energetickým managementem (zejména budov)
 • praktická zkušenost s realizací energeticky úsporných projektů (dotačních/nedotačních)
 • praktická zkušenost s nákupem energií pro veřejný subjekt
 • zkušenost s projektovým řízením
 • ovládání softwaru „Energy Broker“
Náležitosti přihlášky: (ikona souborupřihláška)
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
 • životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • motivační dopis
 • výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti energetické politiky města při naplňování cílů energetického plánu města, včetně Akčního plánu a agendy energetického managementu
 • naplňuje systém energetického managementu a zajišťuje komplexnost dat pro veškeré budovy a energetické hospodářství vč. navazujících činností energetického managementu (přezkoumává spotřeby energií, dohlíží nad sběrem dat, sleduje a vyhodnocuje data, dohlíží nad implementací energeticky úsporných opatření a provádí koordinaci jednotlivých opatření, nastavuje systém energetického plánování ..)
 • připravuje návrhy na řešení energeticky úsporných opatření pro oblast investic i správu majetku města
 • koordinuje a dohlíží nad kontrolními procesy při přípravě investičních a neinvestičních projektů s dopadem na energetickou náročnost budov a provozů města
 • komunikuje s jednotlivými odbory MěÚ Šumperk a organizacemi města v oblasti energetického managementu, koordinuje všechna opatření v oblasti energetiky
 • zajišťuje zpracování energetických dokumentů dle doporučení externí poradenské firmy v oblasti energetiky
 • zastřešuje město a jeho organizace v oblasti centralizovaných nákupů energií
 • dohlíží nad realizací schválených energetických opatření
 • dle podkladů externisty zpracovává stanoviska města k připravovaným strategickým dokumentům, projektovým dokumentacím, opravám a investicím mající vliv na spotřebu energií
 • zpracovává energetická hlášení a výkazy
 • vyřizuje stížnosti v oblasti energetické politiky města
 • zodpovídá a kontroluje dodržování vnitřních předpisů města
 • zajišťuje archivaci a skartaci v souladu s platným spisovým a skartačním řádem úřadu
 • zajišťuje školení a metodickou činnost v oblasti energetického managementu všech dotčených osob a organizací.
Místo výkonu práce: Městský úřad Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Platové podmínky závisí na stupni dosaženého vzdělání a započitatelné praxe, řídí se nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nař. vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, předpokládaná platová třída 9. nebo 10.

Nástup od 01. 01. 2023 nebo dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemnice Ing. Heleny Miterkové nejpozději do 09. 12. 2022. Informace k pozici podá Ing. Helena Miterková, tajemnice, nám. Míru 1, Šumperk, tel. 583 388 502.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby výběrového řízení nakládat
s jeho osobními údaji.

Ing. Helena Miterková
tajemnice MěÚ Šumperk
Vytvořeno 23.11.2022 15:18:52 | přečteno 6484x | hrachovina
load