Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor životního prostředí

Pracovní náplň

Oblast samosprávy (samostatná působnost):

 • poskytuje informace v souladu se zákonem o poskytování informací a zákonem o poskytování informací na úseku životního prostředí,
 • spolupracuje s výbory ZM a komisemi RM,
 • zpracovává podklad pro návrh rozpočtu,
 • zpracovává návrhy a podklady pro právní předpisy města,
 • metodicky řídí a koordinuje hospodaření města s odpady,
 • zajišťuje provoz monitorovací stanice v Šumperku,
 • koordinuje naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší včetně časového plánu provádění opatření,
 • zastupuje obec ve smyslu § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

1. Oddělení vodoprávní [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů]:
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemnímu vodami (odběry, vypouštění), u ČOV pouze do 10 000 EO,
 • vydává povolení k některým činnostem,
 • vydává stavební povolení k vodním dílům, společné povolení ke stavbám u souboru staveb, společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo k odstranění stavby či zařízení anebo k provádění jiných činností,
 • vydává závazné stanovisko,
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů, vodních děl,
 • uděluje souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací,
 • schvaluje havarijní plány,
 • schvaluje manipulační řády vodních děl,
 • stanovuje záplavová území u toků (mimo významné vodní toky),
 • vykonává vodoprávní dozor a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad (§ 110),
 • provádí na základě pověření stavební a státní dozor na úseku stavebního řádu (§ 132 a § 171 SZ),
 • projednává přestupky dle zákona o vodách (§ 116 - § 125l), dle zákona o vodovodech a kanalizacích (§ 32 - § 34) a dle stavebního zákona (§ 178 - § 183),
 • vydávají závazná stanoviska k některým činnostem dle lázeňského zákona,
 • vykonává další činnosti v souladu s příslušnými zákony.
2. Oddělení přírody, lesů a zemědělství:
 • vykonává činnosti v souladu s příslušnými zákony (zejména vydává souhlasy, závazná stanoviska a rozhodnutí, např. k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, k zásahu do významných krajinných prvků, k zásahu do krajinného rázu, s umístěním stavby na pozemku určeném k plnění funkce lesa a s umístěním stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro území města Šumperka, vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo k odstranění stavby či zařízení anebo k provádění jiných činností; vydává lovecké a rybářské lístky, vydává vyjádření k územním plánům obcí ad.),
 • projednává přestupky dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 87 a 88), dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 53, § 54), dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (§ 34), dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (§ 20, § 20a), dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 63, § 64), dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (§ 27, § 27a, § 27b a § 27c), dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 79b odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 1 písm. a), dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (§ 30 a § 31).

Oddělení odpadů a ovzduší:

 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu,
 • vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v případech uvedených v zákoně,
 • vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona,
 • vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhajícím povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty,
 • kontroluje dodržování povinností u provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, neuvedených v příloze č. 2 k zákonu,
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona,
 • projednává přestupky dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 23/1, §25/1d-o,q, 3,4 v souvislosti s provozem zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu nebo nejsou-li spáchány v souvislosti s provozem zdrojů a dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 117 odst. 1 písm. a) až j), m), n), o) a q) a § 117 odst. 2 písm. a) a d) až g), §117 odst. 1 písm. k), l) a t) a § 121 odst. 2 písm. o), § 118 odst. 1 písm. f) až i), § 119 odst. 1 písm. i) až s), § 119 odst. 2 písm. l), o), r) až v), § 121 odst. 1 písm. a), e) až q) a v), § 121 odst. 2 písm. a), n), p), q), r) a s), § 121 odst. 3 písm. a), b), c), f), g), h), m) až p), r) a v), § 121 odst. 4 písm. a) až e) a § 122 odst. 1, § 118 odst. 1 písm. b) a c),
 • vykonává další činnosti v souladu s příslušnými zákony.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 8.11.2007 23:21:13 - aktualizováno 19.5.2022 9:45:44 | přečteno 35133x | tana
load