Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor živnostenský

Pracovní náplň

Oblast samosprávy (samostatná působnost)

 • poskytování poradenských služeb v rámci spolupráce s institucemi státní správy jako je Česká obchodní inspekce,
 • plní úkoly stanovené RM, ZM, starostou, příslušným místostarostou a tajemnicí MěÚ.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

1. Správní a kontrolní oddělení
 • ve smyslu ust. § 60a a následujících zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, samostatně vykonává podle schváleného kontrolního plánu kontroly fyzických a právnických osob, řídí se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí kontroly a dozorovou činnost předpisů souvisejících se živnostenským podnikáním, zejména zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, aj.,
 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky podle:
 • § 61 – 63 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 9 a § 10 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 5 odst. 1 písm. a) a b) a § 5a odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 35 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 1 písm. a), f), g), j) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 135zi odst. 4 a 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 15 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • § 10b a § 10c zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 52a odst. 1 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 94 odst. 1 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví  a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 34f odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 2 odst. 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 24 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 16 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně (zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně),
 • v souladu s ust. § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vykonává cenové kontroly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí kontroly v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí kontroly z nařízení krajského živnostenského úřadu,
 • ukládá pořádková opatření dle § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • odborně zpracovává rozhodnutí v prvním stupni správního řízení, včetně rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo a rozhodnutí o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, příp. dalších druhů rozhodnutí, vyplývajících ze zákonné úpravy živnostenského zákona,
 • rozhoduje o odvoláních podaných proti napadeným rozhodnutím,
 • vydává rozhodnutí v rámci řádných a mimořádných opravných prostředků dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí šetření stížností a podnětů občanů na základě příkazu vedoucího,
 • v případě zjištěného porušení živnostenského zákona, event. jiných právních předpisů, kdy živnostenský odbor není věcně a místně příslušným orgánem, předává podněty příslušnému správnímu (přestupkovému) orgánu nebo policii ČR,
 • vede řádnou evidenci o provedených kontrolách, výsledcích a počtu postoupených případů,
 • v mimořádných případech spolupracuje s orgány státní správy při šetření porušování zákonů, dotýkajících se podnikání,
 • zabezpečuje výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností, příp. živností ohlašovacích, jejich změn, rozhodnutí o zrušení, pozastavení živnostenského oprávnění, vzniku živnostenského oprávnění a přerušení provozování živnosti, schválení odpovědného zástupce, a to v režimu fyzických i právnických osob v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupracuje s orgány hospodářské komory a společenstvy, jsou-li zřízeny,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, popřípadě zápisy o určitých skutečnostech, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí transformace živnostenských oprávnění v důsledku změn živnostenského zákona,
 • komplexně zajišťuje činnost centrálního registračního místa (CRM) živnostenského podnikání,
 • poskytuje základní poradenský servis pro podnikatele v oblasti živnostenského zákona a dalších právních předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním,
 • vyřizuje písemné dotazy, podání a dožádání občanů, organizací a orgánů státní správy,
2. Registrační oddělení
 • plní funkci centrálního registračního místa,
 • vydává živnostenská oprávnění v režimu ohlašovacích živností vázaných, řemeslných a živnosti volné pro fyzické a právnické osoby, včetně zahraničních osob,
 • provádí výkon ucelených odborných specializovaných činností na úseku registračního oddělení,
 • eviduje a zpracovává písemná a elektronická podání Jednotného registračního formuláře přes CZECH POINT a provádí elektronická podání podnikatele (EPO),
 • transformuje živnostenská oprávnění,
 • poskytuje základní informační a poradenský servis pro podnikatele v oblasti živnostenského zákona a předpisů souvisejících,
 • vyřizuje písemné a e-mailové dotazy podnikatelů, organizací a orgánů státní správy,
 • realizuje centrální předávání dat evidence podnikatelů příslušným orgánům státní správy,
 • v případech zjištěného porušení živnostenského zákona, event. jiných právních předpisů, při kterém odbor ŽIV není věcně a místně příslušným orgánem, postupuje podněty příslušnému správnímu orgánu nebo Policii ČR, podněty k provedení živnostenské kontroly předkládá vedoucímu živnostenského odboru, který rozhodne o dalším postupu,
 • vede živnostenský rejstřík podnikatelských subjektů v elektronické podobě a pořizuje z něho výpisy, jako průkazy živnostenského oprávnění, úplné a částečné výpisy a potvrzení o existenci či neexistenci zápisu v živnostenském rejstříku, vede archiv podnikajících subjektů,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů dle zákona č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v rozsahu místní příslušnosti, která je ponechána na volbě ohlašovatele, rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělských podnikatelů a eviduje přerušení a obnovení zemědělské činnosti a vydává změnová osvědčení o zápisu do evidence.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • NV č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důležité odkazy:

 • Živnostenský rejstřík,
 • Veřejný (obchodní) rejstřík,
 • ARES,
 • ČR-ČOI, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě, Provozní 5492/1, Ostrava – Třebovice, 722 00, tel. 596 964 675 a pracoviště Olomouc, Masarykova třída 936/50, 779 00 Olomouc - Hodolany, tel. 585 223 317, poradenství ČR-ČOI v Šumperku probíhá v budově MěÚ, Jesenická 31, kancelář č. 206, 1. patro.

Vytvořeno 8.11.2007 23:18:42 - aktualizováno 19.5.2022 9:42:52 | přečteno 41975x | tana
load