Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor výstavby

Dokumenty odboru

Pracovní náplň

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „SZ“), dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu; vede zjednodušené územní řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 SZ,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území dle § 78a SZ, uzavírá místo stavebního povolení dle § 166 SZ veřejnoprávní smlouvu, místo společného povolení dle § 78 odst.5 SZ,
 • vede řízení o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů dle §21 odst.1 písm. c) SZ,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ na úseku stavebního řádu,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené s ohlášením a povolením staveb, terénních prací a zařízení,
 • vede společná řízení a vydává společný souhlas,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vydává souhlas, příp. provádí řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • řeší výjimku z obecných požadavků na využívání území při stanovování požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků dle § 169 SZ,
 • povoluje užívání staveb §§ 119 až 122a SZ,
 • řeší přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • řeší stížnosti související se stavebním zákonem,
 • vyzývá obecní úřady k přidělení č. popisných a č. evidenčních u nových staveb uváděných do užívání,
 • zapisuje příslušné stavby do evidence RÚIAN, vyřizuje reklamace v RÚIAN,
 • poskytuje součinnost katastrálnímu úřadu při revizi katastru nemovitostí na základě Společného pokynu ČÚZK a MMR ze dne 2.3.2017,
 • provádí statistická hlášení pro ČSÚ pro určené stavby,
 • vyplňuje pravidelné roční výkazy pro MMR a KÚ (vč. benchmarkingu),
 • vykonává státní správu v oblasti státní památkové péče,
 • vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče,
 • řeší porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • poskytuje odbornou součinnost s Úřadem práce, Finančním úřadem, Policií ČR a jinými správními orgány,
 • poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů.
1. Oddělení územního rozhodování a vyvlastňovací úřad:
 • vykonává státní správu a činnosti spojené s rozhodováním v území dle §§ 76 – 102 SZ,
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu; vede zjednodušené územní řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ),
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území dle § 78a SZ,
 • vede řízení o vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů dle §21 odst.1 písm. c) SZ,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • povoluje užívání staveb §§ 119 až 122a SZ,
 • řeší výjimku z obecných požadavků na využívání území při stanovování požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků dle § 169 SZ,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • řeší stížnosti související se stavební zákonem na úseku územního rozhodování,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky.

2. Oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků:

 • vykonává státní správu a činnosti spojené s ohlášením, povolením umístění nebo užívání výrobků plnících funkci stavby a povolením staveb, terénních prací a zařízení dle SZ,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • vede společná řízení a vydává společný souhlas,
 • vydává závazná stanoviska do společných řízení speciálních stavebních úřadů,
 • povoluje užívání staveb §§ 119 až 122a SZ, jejich předčasné užívání § 123 SZ a § 124 SZ zkušební provoz,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vede řízení a vydává souhlas k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • státní správu a shora uvedené činnosti vykonává u staveb, které odpovídají kvalifikaci ustanovení § 2 odst. 3,4,5 a 6 SZ,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ ve věcech stavebního řádu a vykonává zvláštní pravomoci podle §§ 134 až 141 SZ,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy místo stavebního povolení podle dle § 116 SZ, místo společného povolení dle § 78 odst.5 SZ,
 • vede veškerou administrativní agendu správních řízení,
 • řeší stížnosti související se stavební zákonem,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • řeší přestupky dle zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • provádí na základě pověření stavební a státní dozor na úseku stavebního řádu (§ 132),
 • poskytuje součinnost katastrálnímu úřadu při revizi katastru nemovitostí na základě Společného pokynu ČÚZK a MMR ze dne 2.3.2017,
 • vyzývá obecní úřady k přidělení č. popisných a č. evidenčních u nových staveb uváděných do užívání,
 • zapisuje příslušné stavby do evidence RÚIAN, vyřizuje reklamace v RÚIAN,
 • provádí statistická hlášení pro ČSÚ pro určené stavby,
 • provádí řízení o odstranění nepovolených staveb, terénních úprav a zařízení,
 • řeší výjimku z obecných požadavků na využívání území při stanovování požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků dle § 169 SZ.
3. Oddělení státní památkové péče:
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změnám staveb, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění staveb, úpravám dřevin nebo udržovacím pracím na objektech, které nejsou kulturními památkami, ale jsou situovány v památkových zónách nebo ochranných pásmech nemovité kulturní památky (dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,),
 • vydává rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník památky povinen učinit (dle § 10 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,),
 • vyjadřuje se formou závazných stanovisek k řízení orgánů státní správy v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče (dle § 11 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,),
 • vyjadřuje se k prohlášení i zrušení prohlášení věci za kulturní památku (§3, §8),
 • vymezuje hranice ochranných pásem kulturních památek (dle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,),
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo památky,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce státní památkové péče v obvodu své působnosti,
 • poskytuje odborně metodickou pomoc ve všech oblastech památkové  péče,
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči,
 • vykonává dozor z hlediska památkové péče při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu,
 • řeší porušení zákona a ukládá pokuty (§ 35, §39),
 • vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče,
 • pracuje v komisích pro regeneraci městských památkových zón a rezervací,
 • koordinuje jednotné označení kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“, a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • vede evidenci vydaných závazných stanovisek včetně archivace,
 • vede veškerou administrativní agendu správních řízení,
 • administruje dotační program MK ČR prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpisy související:

 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 • vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny, v platném znění,
 • vyhláška č. 249/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Vytvořeno 8.11.2007 23:10:54 - aktualizováno 19.5.2022 9:40:39 | přečteno 52126x | tana
load