Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic

Pracovní náplň

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

1. Oddělení územního plánování:

 • dle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je "úřadem územního plánování", tj. v přenesené působnosti:
 • pořizuje územní plán, regulační plán pro město Šumperk,
 • pořizuje územně plánovací podklady,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činností,
 • vykonává další činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • pořizuje a zodpovídá za veškeré územně plánovací podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • shromažďuje a zpracovává veškeré podklady a data pro zpracování územně analytických podkladů,
 • zajišťuje zpracování rozborů udržitelného rozvoje území,
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud se nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • vydává závazná stanovisko podle § 96b stavebního zákona,
 • vydává koordinovaná stanoviska nebo koordinovaná závazná stanoviska za orgán veřejné správy dle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona,
 • vykonává další činnosti dle stavebního zákona.

Na úseku rozvoje města:

 • zajišťuje koncepční řešení dopravy, městské zeleně v návaznosti na schválený územní plán,
 • zpracovává náměty a podklady pro tvorbu a ochranu městského interiéru,
 • zajišťuje variantní řešení urbanistických studií a detailů, zpracování výtvarného pojetí prostoru, řešení drobných studií, rekonstrukcí a návrhů na nové využití objektů, území, tvorby obvodu města jako celku v návaznosti na schválený územní plán,
 • ve spolupráci s Komisí strategického rozvoje a výstavby navrhuje městským orgánům nejrůznější náměty na urbanistická řešení problémů města,
 • ve spolupráci s odborem MJP zajišťuje pro město zpracování nabídek území pro investory včetně finančních nároků,
 • ve spolupráci s oddělením investic zpracovává podklady pro zadání projektových prací, územně plánovací dokumentace, urbanistických a architektonických soutěží a jiných koncepčních prací pro rozvoj města,
 • ve spolupráci s Komisí strategického rozvoje a výstavby SRV stanoví zastavovací a regulační podmínky zástavby.
2. Oddělení strategického rozvoje:
 • koordinuje účast města v programech EU, strukturálních fondech a dotačních programech,
 • provádí konzultace a zpracovává vyjádření a podklady pro přípravné a projektové dokumentace návrhů staveb před vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení ve městě pro jiné investory,
 • spolupracuje s oddělením investic na studiích, analýzách a programech rozvoje města,
 • vydává stanovisko pro ostatní odbory MěÚ, které slouží jako podklad pro jejich rozhodování,
 • v rámci rozvoje města zajišťuje pro vybraná území majetkoprávní vztahy, nároky na inženýrské sítě, nároky na ochranu životního prostředí atd., tyto údaje zpracovává a tím zajišťuje pro město možnost nabídky území pro investory včetně finančních nároků,
 • zajišťuje vyhodnocování realizace Strategického plánu rozvoje města Šumperka včetně jeho aktualizace a tvorby akčních plánů,
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, spolupracuje při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje,
 • plní za město funkci účastníka řízení územních a stavebně povolovacích řízení,
 • ve věcech urbanistických a architektonických spolupracuje s oddělením územního plánování RÚI a komisí architektury,
 • vydává koordinovaná stanoviska nebo koordinovaná závazná stanoviska za orgán veřejné správy dle ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí.
 • zajišťuje činnost cyklokoordinátora města.
3. Oddělení investic:
 • komplexně zajišťuje přípravu a realizaci investic města,
 • při přípravě a realizaci aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
 • zajišťuje vydání územního rozhodnutí v rámci rozvoje města pro potencionálního investora stavby v dané lokalitě,
 • spolupracuje s jednotlivými majiteli inženýrských sítí tak, aby byla zajišťována koordinace prací v jednotlivých částech města a veškeré investiční prostředky byly racionálně využity,
 • sleduje vývoj cen projekčních prací a stavebních prací, materiálů, kontroly ceny za práce a poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro další odbory MěÚ, příspěvkové organizace atd.,
 • zpracovává plán investiční výstavby města na jednotlivé roky včetně návaznosti na jiné investiční aktivity města a návaznosti jednotlivých akcí,
 • při přípravě a realizaci výstavby spolupracuje s oddělením strategického rozvoje odboru RÚI, s odborem VYS, odborem ŽPR, odd. informatiky kanceláře TAJ, odborem MJP, odborem FAP atd.,
 • při řešení majetkoprávních vztahů zajišťuje podklady pro uzavření smluv odborem MJP (smlouva o budoucí smlouvě),
 • připravuje veškeré podklady a koordinuje veškerou činnost přípravy a realizace rozhodujících investičních celků pro zajištění rozvoje města,
 • zajišťuje a realizuje inženýrsko-investorskou činnost u všech akcí investiční povahy, obnovy a rekonstrukcí objektů, budov, části území pro město a organizace zřízené či založené městem, včetně zajištění předprojektové a projektové dokumentace a její kontroly,
 • průběžně sleduje a kontroluje věcné a finanční plnění na všech akcích zajišťovaných odborem,
 • zajišťuje kontrolní činnost ve městě při realizaci staveb, rekonstrukcí a ochraně památkově chráněných objektů,
 • provádí technický dozor investora na realizovaných stavbách města, popř. spolupráci s inženýrsko-investorskými firmami, jež na základě mandátní smlouvy svou činnost na stavbách provádí,
 • zodpovídá za splatnost, kontrolu, správnost a maximální hospodárnost faktur a záloh, uhrazených zhotovitelům jednotlivých akcí,
 • pravidelně informuje RM o postupu prací na jednotlivých stavbách včetně finančního plnění a je garantem optimálně vynaložených finančních prostředků,
 • zajišťuje projednání předprojektové a projektové dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi včetně zajištění vydání správních rozhodnutí pro realizaci staveb města a předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • zajišťuje zpracování návrhů smluv o dílo, smluv mandátních, atd. a jejich změn se zainteresovanými účastníky ve spolupráci s MJP,
 • zodpovídá a provádí řádné přejímání staveb, provedených prací, tyto následně předává pověřeným organizacím,
 • vyjadřuje se ke změnám oproti schválené projektové dokumentaci během výstavby,
 • zajišťuje kolaudaci, vyjádření příslušných orgánů a organizací včetně správců a majitelů inženýrských sítí při přejímce provedených prací, zapsání na katastrálním úřadě,
 • zajišťuje dokumentaci dle skutečného provedení stavby a předání do archívu,
 • zodpovídá za dodržování termínů, vydaných nařízení a usnesení, týkajících se odboru,
 • zajišťuje reklamaci zjištěných vad do doby předání stavby správci, majiteli,
 • zajišťuje vypracování zpráv o průběhu a stavu prováděné výstavby dle požadavků RM,
 • zajišťuje vyvedení akce do majetku.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 8.11.2007 22:57:02 - aktualizováno 19.5.2022 9:15:27 | přečteno 24880x | tana
load