Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor správní a vnitřních věcí

Pracovní náplň

Vedoucí odboru:

Oblast samosprávy zahrnuje:

 • návrh a správa rozpočtu kapitoly odboru SVV,
 • zpracování cestovních příkazů zaměstnanců MěÚ jako podkladu pro jejich vyúčtování.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajištění přípravy a organizační zabezpečení voleb, výkon a zabezpečení provádění úkolů na úseku voleb stanovených volebními zákony obecnímu úřadu, pověřenému obecnímu úřadu a starostovi obce,
 • výkon funkce registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí v územním obvodu pověřeného obecního úřadu a pro volby do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod se sídlem v Šumperku,
 • příprava veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, vyhotovování podkladů pro fakturaci dle uzavřených veřejnoprávních smluv,
 • příprava návrhů a zabezpečení agendy přísedících Okresního soudu Šumperk.

1. Oddělení matriky zajišťuje:

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • vedení matričních knih narození, manželství, úmrtí pro obce ve správním obvodu matričního úřadu,
 • provádění zápisů a dodatečných záznamů do matričních knih,
 • vyhotovování rodných, oddacích a úmrtních listů a jejich duplikátů,
 • vyhotovování rodných, oddacích a úmrtních listů prostřednictvím Zvl. matriky Brno,
 • vyhotovování statistických výkazů,
 • sepisování zápisů o určení rodičovství k nenarozenému a narozenému dítěti,
 • sepisování žádostí o uzavření manželství se snoubenci, včetně správního řízení ve věci povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost,
 • vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku ve správním obvodu matričního úřadu,
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vyhotovování rozhodnutí ve věci upuštění od předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vyhotovování správních rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení,
 • zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství,
 • vyřizování žádostí o užívání příjmení v nepřechýlené podobě,
 • vyřizování žádostí o volbě II. jména,
 • vyřizování prohlášení o volbě jména dle zákona č . 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • výměna matrik a hlášení zastupitelským úřadům dle Vídeňské úmluvy,
 • vydávání matričních dokladů do ciziny,
 • provádění legalizace matričních dokladů, vydaných matričními úřady ve správním obvodu, které mají být použity v cizině,
 • vidimace, legalizace,
 • vydávání doslovných výpisů z matričních knih,
 • kontrolní a metodická činnost matričních úřadů ve správním obvodu,
 • zabezpečování průběhu svatebních obřadů,
 • zabezpečování konání jubilejních sňatků,
 • nabírání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství,
 • provádění identifikace fyzické osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • ověřování způsobilosti úředníků ve správním obvodu k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • přidělování rodných čísel novorozencům prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel,
 • plnění oznamovací povinnosti do agendového informačního systému evidence obyvatel,
 • plnění oznamovací povinnosti České správě sociálního zabezpečení dle § 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění oznamovací povinnosti Českému statistickému úřadu dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • prověřování rodných čísel státních občanů slovenské republiky narozených před r. 1993, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Oddělení přestupků:

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

vede správní řízení dle platných legislativních norem týkajících se přestupků:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 65 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 17d zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
 • přestupky dle § 66d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 62 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 14, 14a zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 101 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 56 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 23 odst.1, § 23 odst.2a,2b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 76, 76a, 76b, 76e zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 26, 27 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
 • přestupky dle § 24 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 13 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 27a odst.1, § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle § 34 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky fyzických osob dle § 36 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhotovování zpráv o pověsti pro oprávněné správní orgány,
 • vyřizování žádostí státních orgánů o zapůjčení přestupkových spisů,
 • zpracování vyjádření k žádosti o sdělení skutečností významných k posouzení spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz,
 • vyřizování žádostí zdravotních pojišťoven o poskytnutí výsledku přestupkových řízení,
 • zápis do Evidence přestupků dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Oddělení správní zajišťuje:

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • vedení evidence obyvatel a ohlašovny, včetně vyřizování žádostí státních orgánů a organizací týkajících se evidence obyvatel,
 • přihlašování občanů k trvalému pobytu, vydávání potvrzení o změně trvalého pobytu,
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel,
 • správní řízení o zrušení trvalého pobytu na úseku evidence obyvatel,
 • vydávání potvrzení pro uplatnění práva v cizině dle § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímání a zpracování žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, kontaktním čipem a nosičem dat s biometrickými údaji,
 • předávání vyhotovených občanských průkazů občanům,
 • přijímání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky,
 • pořizování off-line žádostí a předávání občanských průkazů nepohyblivým zdravotně postiženým občanům v domovech pro seniory, LDN a v bytech,
 • rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu,
 • přijímání oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu,
 • poskytování údajů z evidence občanských průkazů,
 • projednávání přestupků v blokovém řízení či domluvou na úseku občanských průkazů,
 • přijímání a zpracování žádostí o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
 • předávání vyhotovených cestovních dokladů občanům,
 • vyřizování žádostí o vydání cestovního dokladu pro zastupitelské úřady a zasílání vyhotovených dokladů k předání občanům cestou zastupitelských úřadů,
 • rozhodování o odepření vydání cestovního dokladu,
 • rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu,
 • poskytování údajů z evidence cestovních dokladů,
 • projednávání přestupků v blokovém řízení či domluvou na úseku cestovních dokladů,
 • editační činnost v Informačním systému územní identifikace,
 • ukládání povinnosti úhrady správních poplatků za správní agendy a jejich evidence,
 • příprava a zajištění průběhu voleb a agendy sčítání lidu, domů a bytů,
 • evidence, přidělování a změny čísel popisných, evidenčních a orientačních,
 • evidence názvů ulic.
4. Oddělení provozu budov:

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajišťuje vybavení volebních místností,
 • plní další úkoly na úseku voleb, stanovených volebními zákony obecnímu úřadu a starostovi,
 • zajišťuje vypravení sociálních pohřbů zesnulých osob dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přihlašuje pohledávku za vypravení pohřbu do dědického řízení a zasílá žádosti o úhradu nákladů na vypravení pohřbu.
Oblast samosprávy:
 • vede evidenci služebních a referentských vozidel úřadu vč. dokumentace jejich provozu,
 • zajišťuje servis, údržbu a provoz služebních a referentských vozidel úřadu,
 • řeší škodní události související s provozem služebních a referentských vozidel,
 • zabezpečuje materiální vybavení kanceláří úřadu,
 • vypisuje objednávky odboru správního a vnitřních věcí,
 • zpracovává faktury a platební poukazy hrazené z kapitoly rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí,
 • zajišťuje a koordinuje činnost domovníků na budovách úřadu,
 • zajišťuje úklid budov úřadu v součinnosti s externími firmami,
 • zajišťuje zadávání termínů obsazení zasedacích místností úřadu pro zaměstnance i placené pronájmy,
 • zajišťuje evidenci OOPP vybraných zaměstnanců úřadu,
 • zajišťuje činnost tajemníka kontrolního výboru.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 8.11.2007 22:17:34 - aktualizováno 19.5.2022 9:34:27 | přečteno 30808x | tana
load