Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor sociálních věcí

Pracovní náplň

Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracuje s odborem MJP a dalšími odbory MěÚ, s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a Krajským úřadem Olomouckého kraje. Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru sociálních věcí, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence a oddělení sociální pomoci.

Do oddělení nejsou zařazeny:

 • činnosti na úseku prevence kriminality, analýzy v oblasti sociálně-patologických jevů u mládeže a v oblasti zneužívání drog – manažer prevence kriminality,
 • koordinace a řízení procesu plánování sociálních služeb na území města Šumperka.

Vedoucí odboru

 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM,
 • zajišťuje řízení, organizaci a kontrolu činnosti odboru,
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních služeb a vydává stanoviska poskytovatelům sociálních služeb na území města Šumperka pro účely poskytování dotací,
 • zajišťuje tvorbu koncepce a programy rozvoje v sociální oblasti, v oblasti prevence kriminality,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě.
1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence
 • oddělení v plném rozsahu zabezpečuje výkon státní správy v rámci rozšířené působnosti a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce na úseku sociálně-právní ochrany dětí:
 • při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku,
 • činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytuje pomoc rodičům a jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte,
 • zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte,
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin,
 • vykonává sociální kuratelu spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let dle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní a ochranou výchovou, děti, které jsou ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a rovněž navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • spolupracuje s příslušným střediskem probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných,
 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné a ústavní výchovy, po propuštění z výkonu trestu s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • podává návrhy soudu na zrušení pěstounské péče, na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení, na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti,
 • navrhuje osobě pečující o dítě v pěstounské péči nebo osobě v evidenci, která může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,
 • sleduje naplňování uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče minimálně jednou za 2 měsíce osobním kontaktem s těmito osobami,
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, přitom navštíví rodinu nebo prostředí, kde se dítě zdržuje nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a dále každých 6 měsíců, poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu a nejméně 1 x za 3 měsíce je povinen takové dítě navštívit,
 • vykonává funkci poručníka a funkci opatrovníka v případech, kdy byl MěÚ poručníkem nebo opatrovníkem podle zvláštního předpisu ustanoven a dále činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v případech stanovených zvláštním předpisem,
 • vykonává funkci opatrovníka v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,
 • zprostředkovává nebo zajišťuje převzetí dítěte navráceného jako nedoprovázenému z ciziny,
 • činí nezbytná opatření k ochraně dítěte, které nemá na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,
 • zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají,
 • zúčastňuje se jednání u okresního soudu nebo soudu krajského a obhajuje zájmy dětí,
 • provádí potřebná šetření v rodinách a organizacích ve věcech zjišťování výchovy a péče o děti, chování dětí apod. a podává zprávy a návrhy soudu, policii a státnímu zastupitelství, popř. jiným orgánům,
 • ve spolupráci s ostatními obecními úřady vykonává dohled stanovený nad výchovou dětí soudem,
 • ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj ohrožen, podává neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu,
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nejméně 1 x za 3 měsíce,
 • nejméně 1 x za 3 měsíce navštěvuje rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova,
 • vydává souhlas s pobytem dětí, u nichž byla nařízena ústavní výchova, mimo zařízení pro její výkon,
 • vyjadřuje se, zda je ve prospěch dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici a k prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě z důvodu návštěvy dítěte,
 • poskytuje poradenství při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postiženým,
 • pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • pořádá preventivně-výchovné pobyty pro děti,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu na soud,
 • připravuje podklady pro jednání komise pro sociálně-právní ochrany dětí MěÚ,
 • plní úkoly vyplývající ze zařazení do systému vyrozumění na úseku předběžných opatření,
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného zařízení, v případě zjištěné trestné činnosti rodičů podává podněty a návrhy příslušným orgánům k zahájení trestního stíhání rodičů,
 • orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn přezkoumat správnost a úplnost údajů předložených zaměstnavateli a osobami uvedených v § 53, odst. 1, písm. c) - e) potřebných pro sociálně-právní ochranu a je oprávněn uložit uvedeným pokutu do výše 50.000,- Kč,
 • vydává vyjádření na žádost osoby pečující, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno řízení z úřední moci, nebo podala-li návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování dítěte poručníkem, pro účely rozhodování o dávkách pěstounské péče a pro účely uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
 • rozhoduje na základě žádosti o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s prodloužením této smlouvy o poskytování ochrany, s poskytováním sociální služby dítěti do 15 let věku v domově pro osoby se zdravotním postižením, s poskytováním služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku,
 • vede spisovou dokumentaci dětí, na které se vztahuje sociálně právní ochrana a evidenci dětí, kterým byl OSPOD ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem.

 

2. Oddělení sociální pomoci

Oddělení zabezpečuje vedle výkonu přenesené a rozšířené působnosti i úkoly vyplývající ze samostatné působnosti:

 • zpracovává podklady pro jednání ostatních orgánů městského úřadu,
 • realizuje volnočasovou aktivitu Klubík pro děti ve věku 5 - 12 let, u kterých hrozí sociální vyloučení a rizikové trávení volného času,
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • přijímá žádostí o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka,
 • zajišťuje provádění sociálního šetření k žádostem o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka a bodové ohodnocení,
 • vede evidence uvedených žádostí a stanovení pořadí dle přijaté vnitřní směrnice Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka,
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi spočívající v aktivním vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,
 • spolupracuje s orgány pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi, s poskytovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají,
 • zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb,
 • realizuje sociální práci pomocí metod sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
 • zajišťuje v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
 • zabezpečuje výkon činností spojených s funkcí veřejného opatrovníka v souladu s § 468 a § 471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a za péči, je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zastupuje osoby, které nejsou dle posouzení lékaře schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje poskytování sociální služby nebo jiné formy pomoci osobám, které jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví,
 • poskytuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři, cizince, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • realizuje činnosti sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem,
 • sleduje situaci národnostních menšin v regionu a analyzuje stav komunit,
 • zajišťuje agendu přestupků dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise sociální.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č.  329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 30.10.2007 23:07:40 - aktualizováno 14.11.2022 9:24:15 | přečteno 45037x | tana
load