Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

Pracovní náplň

1. Oddělení školství:
 • vykonává státní správu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další platnou legislativou v oblasti školství ve vztahu k mateřským školám, základním školám a školským zařízením v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • vykonává zřizovatelskou funkci a správu vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (mateřské a základní školy, středisko volného času) a v oblasti kultury (městská knihovna, kino).

Oblast samosprávy:

 • podává zřizovateli v souladu s § 23 odst. 4 a 5 školského zákona návrh povolení výjimky z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků ve třídě, stanoveného prováděcími předpisy,
 • vydává stanoviska k vyřízení stížností a opatřením přijatých k nápravě na školách a školských zařízeních České školní inspekci,
 • podává návrh zřizovateli na zřízení nebo zrušení školy či školského zařízení,
 • podává zřizovateli v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona návrh na jmenování nového ředitele na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Zřizovatel plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovně právních vztahů dle § 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede platovou a personální agendu ředitelů příspěvkových organizací, připravuje návrhy platových výměrů a mimořádných odměn,
 • podává zřizovateli v souladu s § 166 odst. 4 a 5 školského zákona návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace,
 • podává zřizovateli v souladu s § 167 odst. 1 a 2 školského zákona návrh na zřízení školských rad při základních školách, stanovení počtu jejich členů, vydání volebního řádu a jmenování třetiny členů školské rady,
 • projednává s ředitelem školy a školského zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, požadavky obce na zkvalitnění předškolního, základního a zájmového vzdělávání školami a školským zařízením a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,
 • předkládá zřizovateli ve spolupráci s řediteli škol a školského zařízení výroční zprávy o činnosti za příslušný školní rok a rozbory hospodaření za kalendářní rok,
 • organizuje ve spolupráci s řediteli škol zápis dětí do škol,
 • sestavuje ve spolupráci s řediteli škol harmonogram prázdninového provozu mateřských škol,
 • navrhuje příspěvkovým organizacím výši příspěvku na provoz, účelové příspěvky a investice, usměrňuje výši prostředků vynakládaných na platy (hrazené z příspěvku na provoz), zpracovává návrhy rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu během roku,
 • předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školského zařízení, plán údržby a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství,
 • podílí se na sestavování návrhu plánu investičních akcí u příspěvkových organizací, který předkládá k projednání odboru RÚI a následnému zapracování do rozpočtu zřizovatele nebo příspěvkové organizace,
 • podílí se na činnostech souvisejících s předáním majetku ve vlastnictví zřizovatele příspěvkovým organizacím k hospodaření,
 • odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství,
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství a předkládá je ke schválení ZM,
 • zpracovává zřizovací listiny a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • vede evidenci příspěvkových organizací v integrovaném agendovém informačním systému registru osob (ROS-IAIS),
 • vede evidenci příspěvkových organizací v Ústředním věstníku ČR,
 • zodpovídá ve spolupráci s řediteli za správné zařazení, vyřazení a změny u škol a školského zařízení do rejstříku škol, včetně jejich kapacity,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu na místě u 11 příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem (3 mateřské školy, 5 základních škol, SVČ a ZpDVPP Doris, Kino Oko a Městská knihovna),
 • zabezpečuje komplexní agendu dotací a návratné finanční výpomoci na činnost z rozpočtu města Šumperka, včetně finančního vypořádání,
 • zabezpečuje komplexní agendu dotací z rozpočtu města Šumperka na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního sportu seniorů a juniorů, včetně finančního vypořádání,
 • zveřejňuje smlouvy v Registru smluv,
 • zabezpečuje agendu účetních závěrek příspěvkových organizací, a dalších činností dle platné legislativy (kontrola, schvalování atd.),
 • zpracovává žádosti příspěvkových organizací na schválení a rozdělení hospodářských výsledků,
 • zpracovává materiály k přijímání darů v příspěvkových organizacích,
 • komplexně zabezpečuje zpracování a přidělování příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem,
 • zpracovává finanční analýzy a podklady pro investiční a neinvestiční náklady příspěvkových organizací,
 • vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem,
 • úzce spolupracuje s komisí školství a sportu a komisí pro přidělování grantů a dotací,
 • zabezpečuje aktualizaci webových stránek města v oblasti školství a dotační politiky města,
 • podílí se na inventarizacích majetku města ve školách a školských zařízeních,
 • každoročně zpracovává materiál o stavu školství ve městě Šumperku a předkládá údaje o stavu školství do veřejných dokumentů města Šumperka,
 • plní další úkoly zadané odboru školství, kultury a vnějších vztahů radou města, zastupitelstvem města, starostou, místostarosty a tajemnicí MěÚ,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise pro dotace z rozpočtu města, komisi školství a sportu.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění,
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění,
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění,
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky, v platném znění.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu a v souladu s § 161c odst. 7 školského zákona předkládá krajskému úřadu návrhy rozpisu finančních prostředků podle odst. 6 školského zákona,
 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními připravuje podklady pro dohodovací řízení při rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání,
 • průběžně shromažďuje a zpracovává žádosti škol a školských zařízení k úpravě rozpočtu přímých výdajů a data vyplývající z požadavků krajského úřadu,
 • zpracovává výstupní informace z výkazů,
 • pro školy a školská zařízení průběžně zpracovává metodické pokyny a informace, změny v legislativě apod.,
 • v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a školským zákonem, projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti: školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, účetnictví, BOZP a FKSP obcím, školám a školským zařízením a veřejnosti v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • v souladu s § 161c odst. 11 ověřuje správnost údajů předkládaných a předávaných školami a školskými zařízeními,
 • spolupracuje s krajským úřadem v oblasti společného vzdělávání při financování podpůrných opatření,
 • organizuje porady ředitelů škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění,
 • vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, v platném znění,
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
 • každoročně vydávaná samostatná vyhláška ČSÚ, kterou se stanoví program statistických zjištění vždy pro příslušný kalendářní rok,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Oddělení kultury a vnějších vztahů:
 • odpovídá za komplexní PR a mediální aktivity města na úseku kultury a cestovního ruchu
 • odpovídá za podporu kulturního života ve městě,
 • odpovídá za podporu rozvoje cestovního ruchu a turismu ve městě,
 • odpovídá za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • odpovídá za podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy a dalšími mezinárodními subjekty,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise kultury a letopisecké

 

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, projednává správní delikty na úseku kultury dle speciálních zákonů,
 • dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednává správní delikty v oblasti porušení autorských práv,
 • dle § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu a projednává přestupky a jiné správní delikty,
 • zajišťuje výkon státní správy v souladu se zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů a řešení přestupků dle § 14.

 

Oblast samostatné působnosti zahrnuje:

 • vydávání tiskových zpráv na úseku kultury a cestovního ruchu, spolupráce s redaktory Šumperského zpravodaje a koordinace součinnosti se všemi médii na úseku kultury a cestovního ruchu,
 • organizaci a zabezpečení návštěv domácích i zahraničních hostů města Šumperka,
 • spolupráci s partnerskými městy,
 • organizaci a pořádání různých společenských a kulturních akcí,
 • zabezpečení městských oslav, oslav státních svátků a pietních akcí,
 • vedení fotoarchivu, fonotéky a videotéky města,
 • koordinaci zpracování kroniky města Šumperka,
 • koordinaci a realizaci činnosti a spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti,
 • zpracování textů a dat pro inzerci v různých tiskovinách,
 • koordinaci zpracování a vydávání ročenek města,
 • vedení evidence knižního fondu města a evidence propagačních materiálů (předmětů),
 • vedení agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracování OZV pro konání akcí po 22. hodině a vede agendu výjimek z této OZV,
 • zpracování OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vede agendu výjimek z této OZV,
 • zpracování OZV o používání zábavné pyrotechniky a vede agendu výjimek z této OZV,
 • zabezpečení jednotné propagace a prezentace města na úseku kultury a cestovního ruchu,
 • spolupráci s Jeseníky – Sdružením cestovního ruchu a dalšími subjekty při prezentaci města Šumperka na veletrzích, výstavách, workshopech a dalších akcích,
 • zabezpečování průvodcovské činnosti,
 • provozování informačního centra,
 • provozování stálé expozice „Čarodějnické procesy“ ve spolupráci s odborem SVV,
 • provozování kostela Zvěstování Panny Marie,
 • tvorba a zajištění vlastních produktů cestovního ruchu na území města,
 • tvorba a vydávání propagačních materiálů města Šumperka a suvenýrů.

 

Pravidelně organizované akce:

 • Uctění památky J. Zajíce – pietní vzpomínková akce,
 • Ceny města Šumperka – společenský večer, během něhož jsou významným osobnostem města uděleny prestižní ceny,
 • Uctění památky obětem II. světové války – vzpomínková akce, uctění památky obětí II. světové války,
 • Šumperk baví Mikulov – prezentační a propagační akce,
 • Slavnosti města – celodenní akce zaměřená na oslavu Mezinárodního dne dětí,
 • Mezinárodní folklórní festival – několikadenní přehlídka folklórních souborů, město Šumperk je spolupořadatelem akce,
 • Dny evropského dědictví – akce, v rámci níž jsou zdarma veřejnosti otevřeny šumperské památky a je zajištěn historický doprovodný program,
 • Vánoční trhy na „Točáku“ – předvánoční prodej dárků a občerstvení,
 • Adventní dny splněných přání – předvánoční série vystoupení,
 • Brány památek dokořán – akce, v jejímž rámci jsou zdarma veřejnosti otevřeny šumperské památky,
 • Výstavní činnost v klášterním kostele,
 • Vítání občánků – celoroční pravidelná setkání s novými (s nově narozenými občany města Šumperka) občany,
 • Loučení s MŠ – setkání s dětmi, které končí svou docházku v mateřských školách a stávají se žáky škol základních,
 • Gratulace jubilantům – celoroční akce, kdy u příležitosti narozenin jubilantů,
 • Spolupráce s dalšími subjekty při zajištění akcí – např. Mezinárodní folklorní festival, Město čte knihu, Blues Alive.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

 

Pracoviště Informační centrum:

 • odpovídá za poskytování informaci a distribuci propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu ve městě a jeho okolí,
 • podílí se na PR a mediálních aktivitách města,
 • zajišťuje průvodcovské služby ve městě,
 • podílí se na podpoře kulturního života ve městě,
 • zajišťuje prodej místních a regionálních produktů a suvenýrů,
 • zajišťuje prodej a distribuci vstupenek a jiných podobných produktů,
 • zajišťuje pořádání propagačních akcí města,
 • zajišťuje vlastní projektovou činnost v oblasti cestovního ruchu,
 • poskytuje vybrané služby (kopírování, internet,..),
 • spolupracuje s informačními centry v regionu a v ČR,
 • provádí marketingový výzkum na úseku cestovního ruchu.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 8.11.2007 23:14:59 - aktualizováno 19.5.2022 9:38:10 | přečteno 21641x | tana
load