Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor majetkoprávní


Stručná charakteristika činnosti odboru:

Majetkoprávní odbor působí v oblasti samosprávy a vyřizuje rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy pozemků a další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o majetkoprávních záležitostech. Spolu s těmito činnostmi zajišťuje odbor servis pro činnosti městského úřadu.

Současně zajišťuje správu domovního majetku a zajišťuje správu komunálních služeb – veřejných komunikací, veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení, veřejné zeleně, veřejného pohřebiště, vodních toků, městského informačního systému.

1. Oddělení právní:

 • poskytuje právní stanoviska včetně konzultací s jinými odbory,
 • uzavírá smlouvy ve věcech majetkových včetně jejich podkladů,
 • uzavírá smlouvy ve věcech jiných než majetkových,
 • vypracovává právní stanoviska,
 • konzultuje právní problematiku s jinými odbory a s občany ve věci majetkoprávních vztahů k majetku města Šumperka,
 • zastupuje město v soudních jednáních včetně předkládání podkladů pro soudní jednání,
 • posuzuje a vyřizuje korespondenci v případě sporných věcí z hlediska právního,
 • připravuje podklady pro vyřizování bytové problematiky v domech zvláštního určení,
 • zpracovává právní stanoviska ve věcech související s bytovou problematikou.
2. Oddělení majetkové a organizační:
 • poskytuje občanům a organizacím informace týkající se připravované a prováděné výstavby na pozemcích města Šumperka,
 • připravuje podklady a uzavírá smlouvy týkající se majetku města, zejména smlouvy kupní, nájemní, pachtovní, o zřízení služebnosti, darovací, včetně smluv budoucích,
 • připravuje podklady pro převod nemovitých věcí s ČR Státní pozemkový úřad,
 • zajišťuje zápisy práv do katastru nemovitostí a zápisy v souvislosti se změnou druhu a způsobu využití nemovitostí,
 • objednává znalecké posudky a geometrické plány,
 • řeší majetkoprávní vztahy pro investiční akce města,
 • připravuje podklady pro výstavbu v daných lokalitách,
 • zajišťuje výkupy nemovitostí od jiných subjektů,
 • vyjadřuje se k akcím na pozemcích ve vlastnictví města,
 • provádí místní šetření v katastrálních územích působnosti obce Šumperk,
 • provádí revizi nemovitých věcí ve vlastnictví města, zda jejich využití odpovídá zápisu v katastru nemovitostí,
 • připravuje tvorbu rozpočtu majetkoprávního odboru,
 • vede finanční hodnocení MJP odboru, vyhotovuje daňové přiznání k dani z nemovitostí,
 • odsouhlasuje vytyčování hranic pozemků ve vlastnictví města.

3. Oddělení správy domovního majetku:
 • zajišťuje správu a údržbu rozsáhlého a různorodého majetku obce – bytových a nebytových domech, v bytových domech zvláštního určení,
 • uzavírá smlouvy v oblasti spravovaného majetku, vede jejich evidenci a pravidelnou archivaci,
 • zajišťuje opravy a údržbu městských bytů a nebytových prostor včetně přípravy a realizace plánu oprav,
 • provádí systémové přehledy a sumarizační přehledy spravovaného majetku,
 • plní úkoly v rámci zajišťování správy svěřeného majetku,
 • vede agendy související se spravovaným majetkem - evidenci předpisu a úhrad nájemného a záloh na energie a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, evidenci provedených oprav a běžné údržby
 • provádí roční vyúčtování nákladů za energie a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor,
 • chystá podklady pro získání dotací na zajištění oprav spravovaného majetku,
 • vede a vyřizuje závazky v oblasti spravovaného majetku.

4. Oddělení komunálních služeb:
 • zajišťuje správu a údržbu rozsáhlého majetku – veřejných komunikací, veřejné zeleně, veřejných pohřebišť, vodních toků – Temenec a část Bratrušovského potoka v souladu se správcovstvím vodního toku, městských hradeb, veřejného osvětlení, parkovacích automatů, městského informačního systému, Tyršův stadion, dětských hřišť, vodních prvků, cyklověže, serverovny na přednádraží, elektronické tabule a označníky pro autobusové zastávky na Terminálu Šumperk,
 • vede agendu související se spravovaným majetkem včetně její evidence,
 • eviduje opravy spravovaného majetku včetně plánu oprav,
 • uzavírá smlouvy v oblasti spravovaného majetku, vede její evidenci a následnou archivaci,
 • plní úkoly v rámci spravovaného majetku,
 • provádí systémové přehledy spravovaného majetku,
 • vede harmonogram evidence trestů obecně prospěšných prací.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
 • zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 30.10.2007 22:54:38 - aktualizováno 19.5.2022 9:13:19 | přečteno 24919x | kouril
load