Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbor dopravy

Pracovní náplň

Oblast samosprávy:

 • připravuje podklady pro jednání RM a ZM,
 • zpracovává dopravní koncepce na území města Šumperka,
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek,
 • zpracovává návrhy nařízení obce,
 • spolupracuje při koordinační činnosti v oblasti integrovaného dopravního systému dopravní obslužnosti území,
 • zajišťuje činnost tajemníka komise dopravy.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

1. Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství o dopravních přestupcích:

Na úseku silničního hospodářství:

 • spolupracuje při vydávání stanovisek k veškeré činnosti týkající se odvětvové působnosti,
 • spolupracuje při přípravě koncepce silničního hospodářství pro správní obvod města Šumperk; vyjadřuje se k přípravě investičních akcí,
 • zabezpečuje statistickou evidenci o silnicích ve správním obvodu města Šumperk,
 • zpracovává podklady pro zařazení nebo vyřazení komunikací ze silniční sítě,
 • povoluje připojování na pozemní komunikace II. a III. tříd a místní komunikace v rámci působnosti,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. tříd a místních komunikací v rámci působnosti,
 • povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích v rámci působnosti,
 • povoluje výjimky ze zákazu činnosti v ochranném pásmu silnic II. a III. tříd v rámci působnosti v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 • vykonává pravomoc speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací,
 • provádí státní dozor nad pozemními komunikacemi včetně řízení o pokutách a přestupcích,
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty na úseku silničního hospodářství v rámci působnosti,
 • projednává s Policií ČR DI užití a rozmístění dopravních značek, dopravních zařízení a reklamních poutačů,
 • povoluje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v rámci působnosti v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,
 • spolupracuje s drážním správním úřadem ve věcech potřeby a rozsahu opatření v okolí dráhy, o zřízení úrovňových přejezdů a o úpravách stávajících přejezdů.

Na úseku silniční dopravy:

 • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu,
 • vystavuje průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • přiděluje evidenční čísla vozidel taxislužby,
 • vede evidenci na úseku taxislužby a provádí státní dozor,
 • vykonává funkci dopravního úřadu pro MHD,
 • vystavuje licence pro provoz MHD v Šumperku,
 • vydává stanoviska pro udělení licence k provozování osobní linkové dopravy.

Na úseku dopravních přestupků:

 • projednává a zpracovává podklady a rozhoduje v přestupkovém řízení na úseku BESIP dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu a dle  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává přestupky příkazem na místě využívá k tomuto účelu evidenci úseku,
 • sleduje spis do doby ukončení, uhrazení pokuty nebo předání podkladů k vymáhání na odbor finanční a plánovací MěÚ,
 • posuzuje podaná odvolání, provádí úkony, související s odvoláním včetně postoupení spisového materiálu s komentářem odvolacímu orgánu,
 • spolupracuje s ostatními orgány státní správy a zajišťuje součinnost i s obcemi, zaměstnavateli obviněných a spolupracuje s pojišťovnami,
 • zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů a právních norem,
 • zabezpečuje zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků a vede statistický přehled o vlastních výkonech a činnostech,
 • poskytuje metodickou, odbornou a konzultační pomoc občanům,
 • rozhoduje a odpovídá za věcnou správnost povolování splátkování pokut nepravomocných rozhodnutí,
 • rozhoduje o návrhu na upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, dle § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dle § 47 odst. 4 a § 99 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • přestupky dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Oddělení dopravně správních agend - registr vozidel:

 • vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla k provozu na pozemních komunikacích,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí a rozhoduje ve správním řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního nebo zvláštního vozidla, následně na základě žádosti rozhodne o zařazení do registru silničních vozidel,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí a rozhoduje ve správním řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního nebo zvláštního vozidla, následně na základě žádosti rozhodne o zařazení do registru silničních vozidel,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí a rozhoduje ve správním řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního nebo zvláštního vozidla, včetně následných úkonů až po zápis do registru silničních vozidel,
 • zabezpečuje činnost související se schvalováním technické způsobilosti silničního nebo zvláštního vozidla nebo samostatného technického celku podle správního řádu a zvláštních zákonů – vede správní řízení, rozhoduje o schválení technické způsobilosti a zařazení vozidla do registru silničních vozidel,
 • vyplňuje a vydává doklady k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz zvláštního vozidla, technické osvědčení silničního vozidla, technické osvědčení zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku, osvědčení o registraci silničního vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, registrační značky),
 • provádí zápisy do dokladů vozidla na základě rozhodnutí a na základě žádostí o změnu,
 • provádí zápisy do registru silničních vozidel včetně jejich změn,
 • rozhoduje o vyřazení vozidla z registru vozidel,
 • provádí kontrolní činnost na úseku dopravně správních agend včetně řízení při porušení zákona a kontrolní činnost u stanic měření emisí,
 • provádí zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy na úseku dopravně správních agend, vede přehled o vlastních výkonech a činnostech,
 • vede evidenci jednotlivých žádostí a druhů tiskopisů v agendě, vydává tabulky registračních značek silničních a zvláštních vozidel, vydává kontrolní nálepky STK,
 • vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz zvláštního vozidla, technické osvědčení silničního vozidla, technické osvědčení zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku),
 • poskytuje odbornou, metodickou a konzultační pomoc občanům, obcím, podnikatelským subjektům, spolupracuje s pojišťovnami a dalšími státními orgány.

3. Oddělení dopravně správních agend - registr vozidel:

 • organizačně zajišťuje zkoušky a přezkušování odborné způsobilosti,
 • zajišťuje skladování, evidenci výdaje a vrácení testů včetně protokolu pro zkoušky odborné způsobilosti, přezkušování odborné způsobilosti a zkoušky a přezkušování zdokonalování odborné způsobilosti,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí o udělování a odejmutí registrace k provozování autoškol a veškeré změny související s registrací autoškol,
 • zpracovává veškeré údaje pro MěÚ Šumperk o registrovaných autoškolách a provádí statistiku,
 • zpracovává statistické údaje pro MěÚ Šumperk o výcvikových vozidlech registrovaných autoškol,
 • provádí státní dozor nad dodržováním podmínek a plnění povinností stanovených zákonem a o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů autoškol,
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí o pokutách dle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • zpracovává a projednává přestupky v blokovém řízení, využívá k tomuto účelu evidenci úseku,
 • vede evidenci žadatelů zařazených do výuky a výcviku a evidenci žadatelů na zkoušky a na opravné zkoušky z odborné způsobilosti řízení motorových vozidel,
 • plánuje termíny zkoušek a opravných zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a dojednává schůzky autoškol,
 • zpracovává podklady a rozhoduje o přezkumu odborné a zdravotní způsobilosti, vydává osvědčení o profesní způsobilosti včetně provádění záznamů a evidence,
 • provádí kontrolu dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů autoškol,
 • zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů a právních norem,
 • poskytuje metodickou, odbornou a konzultační pomoc občanům a podnikatelským subjektům,
 • provádí kontrolní činnost autoškol zaregistrovaných MěÚ Šumperk,
 • provádí kontrolní činnost dopravně správních agend,
 • shromažďuje podklady a vydává „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“, vede o tomto evidenci, vydává „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ zapisuje do evidenční karty řidiče,
 • vydává rozhodnutí na úseku registru řidičů, rozhoduje o upuštění zbytku sankce zákazu řízení motorových vozidel
 • zabezpečuje styk s občany při vystavování ŘP po zkouškách, výměny za poškozené, změně, ztrátě a rozšíření, provádí kontrolu správnosti předložených dokladů k registraci řidičského oprávnění,
 • údaje o řidičských oprávněních zavádí do počítačové evidence,
 • spolupracuje s orgány státní správy pro účely trestního a správního řízení,
 • shromažďuje podklady a vydává „Řidičské průkazy“, vede o tomto evidenci, provádí zápisy do evidenční karty řidiče a zpracovává veškeré změny v ŘP,
 • na základě žádosti vydává karty řidiče, karty vozidla (podniku) a servisní karty, zapisuje údaje o vydání karty do informačního systému digitálního tachografu,
 • provádí zápisy vozidel do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, zapisuje změny údajů a vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby,
 • vydává na základě žádosti dopravce výpis z evidence taxislužby,
 • vydává evidenční nálepku vozidla taxislužby při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby,
 • vyřazuje vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, nebo pokud vozidlo či dopravce nesplňuje podmínky podle zákona o silniční dopravě nebo prováděcí vyhlášky,
 • uděluje na základě žádosti žadatele oprávnění řidiče taxislužby a vydává průkaz řidiče taxislužby,
 • zaznamenává údaje o řidičích taxislužby do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,
 • odnímá oprávnění řidiče taxislužby na základě žádosti nebo pokud přestal být jeho držitel spolehlivý podle zákona o silniční dopravě a vydává rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
 • provádí státní odborný dozor, dohlíží na dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o silniční dopravě.

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 30.10.2007 22:55:30 - aktualizováno 19.5.2022 9:07:37 | přečteno 84187x | tana
load