Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu

Navigace

Město a městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Interní audit a kontrola

Pracovní náplň

 • zpracovává návrhy plánů interního auditu, které projednává vedoucí interního auditu a kontroly se starostou města, který tyto plány schvaluje,
 • provádí v rámci své působnosti a oprávnění vlastní kontrolní akce na základě schváleného ročního plánu, ve zvláště odůvodněných případech může na vyžádání starosty města, rady či zastupitelstva města operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán,
 • vykonává působnost města na úseku přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města, tedy interní audit dle zákona o finanční kontrole, kdy se jedná o nezávislou činnost prováděnou zaměstnanci IAK, organizačně oddělenými od řídících výkonných struktur, přímo podřízenými starostovi města. Zajišťuje a provádí zejména:
 • finanční audity – ověřování, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • audity systémů – prověřování a hodnocení systémů zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • audity výkonu – zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, zejména pak u příjemců veřejných finančních podpor, na základě písemného pověření kontrolního orgánu,
 • předkládá zprávy na základě svých zjištění z provedených auditů starostovi města s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • podává v souvislosti s výkonem kontroly a interního auditu podněty ke změně, popř. zrušení platných vnitřních řídících aktů,
 • zajišťuje v součinnosti s odbory MěÚ zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za město Šumperk krajskému úřadu dle zákona o finanční kontrole,
 • zajišťuje konzultační činnosti v orgánu veřejné správy,
 • poskytuje metodickou pomoc na úseku kontroly a interního auditu,
 • vede centrální evidenci stížností došlých na MěÚ a MP, sleduje dodržování termínů a způsob vyřízení, zpracovává zprávy o podaných stížnostech a předkládá je k projednání radě města,
 • vede evidenci právních předpisů města Šumperka, předkládá schválené právní předpisy k podpisu a zadává je do Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků zřízené Ministerstvem vnitra ČR,
 • vede evidenci vnitřních směrnic města.


Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • další obecně závazné a vnitřní předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti MěÚ a MP.
Vytvořeno 4.1.2008 8:30:20 - aktualizováno 19.5.2022 8:55:37 | přečteno 12384x | hrachovina
load