úsek náhradní rodinné péče

Náhradní rodinnou péči v širším slova smyslu lze chápat péči o děti, které nemohou žít z jakéhokoliv důvodu ve své biologické rodině, a proto žijí v rodině náhradní. Můžeme sem zařadit i péči dočasnou, sjednanou na určitou dobu, např. mezi rodiči a prarodiči či jinými příbuznými, kteří o dítě pečují v době jejich nepřítomnosti (např. z důvodu pobytu v zahraničí, hospitalizace, apod.). V užším slova smyslu náhradní rodinná péče upravuje poměry a právní postavení dítěte a náhradních rodičů. Tato právní úprava je pro obě strany zásadní z důvodu možnosti vytváření žádoucích citových vazeb. Pro děti, které žijí mimo vlastní biologickou rodinu, je náhradní rodina nezastupitelná v úspěšném rozvoji životní dráhy partnerské i rodičovské. U dospělých osob je založena na jejich potřebě vytvořit rodinu a pomáhat potřebným dětem, u dětí je to uspokojení jejich potřeb, což by však mělo být v náhradní rodinné péči hlediskem primárním.

Náhradní rodinná péče je službou dítěti, a proto by se všechny aktivity a kroky měly odvíjet od nejlepšího zájmu dítěte a směřovat k naplnění jeho potřeb.

Jednotlivé formy náhradní rodinné péče:

  1. svěření dítěte do péče jiné osoby
  2. pěstounská péče
  3. pěstounská péče na přechodnou dobu
  4. poručenství
  5. osvojení

Náhradní rodinnou péči zajišťují sociální pracovnice náhradní rodinné péče, které jsou zaměstnankyně oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu Šumperk. Ty Vám podají bližší informace o jednotlivých formách náhradní rodinné péče.

Případně můžete navštívit internetové stránky

Správní obvod je rozdělen mezi jednotlivé sociální pracovnice náhradní rodinné péče dle adresy trvalého pobytu dítěte nebo žadatelů.

Jaká je role sociálního pracovníka náhradní rodinné péče:

Jakými předpisy a zákony se sociální pracovník náhradní rodinné péče řídí?