Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost u územně plánovací informaci

Žádost u územně plánovací informaci se podává podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

fyzická osoba, fyzická osoba podnikající - ; podání souvisí s její podnikatelskou činností, právnická osoba - osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Podmínky a postup řešení:

Žádost o územně plánovací informaci se podává na formuláři. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00
  St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. Grafická příloha ve dvou vyhotoveních obsahující situační výkres současného stavu území na v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného předmětu územního řízení, s vyznačením požadovaného záměru, jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. U informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst.1 písm. a) stavebního zákona se grafická příloha nepřikládá. 2. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

Správní a jiné poplatky:

prozatím není zpoplatněno

Lhůty pro vyřízení:

dle zák. 500/2004 Sb. (správní řád), cca 30 dnů

Datum poslední aktualizace: 29.2.2008

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load