Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Odbor živnostenský

Pracovní náplň

Oblast samosprávy (samostatná působnost)

 • poskytování poradenských služeb v rámci spolupráce s institucemi státní správy jako je Česká obchodní inspekce,
 • plní úkoly stanovené radou města, zastupitelstvem města, starostou, příslušným místostarostou a tajemníkem MěÚ.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

1. Správní a kontrolní oddělení

 • provádí výkon ucelených odborných specializovaných činností ve vymezeném úseku státní správy na úseku živnostenského podnikání, včetně řízení spojených s registrací podnikatelů - správních rozhodnutí vydávaných ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zúčastňuje se samostatné metodické tvorby interních právních předpisů,
 • zajišťuje odborné zpracování rozhodnutí ve správním řízení,
 • rozhoduje ve správním řízení ve věcech vydávání koncesních listin včetně změnových rozhodnutí KL, zrušení živnostenského oprávnění zahájeného na žádost podnikatele, z vlastního podnětu nebo na návrh orgánu státní správy, dále v případech kdy právo podnikání ohlášením nevzniklo, ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, pozastavení živnostenského oprávnění, aj.,
 • provádí transformaci živnostenských oprávnění v režimu živností koncesovaných,
 • vykonává živnostenskou kontrolu v souladu s ust. § 60a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, pro kterou jsou kompetentní obecní živnostenské úřady podle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle ust. § 2 odst.1 a § 6 odst.1 zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • provádí kontroly dle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, z nařízení Krajského živnostenského úřadu,
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb, zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a za zjištěné porušení povinností ukládá pokuty
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených ust. § 135a – 135c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, za zjištěná porušení ukládá sankce
 • projednává přestupky dle § 135e a § 135f a správní delikty dle § 135zk a § 135 zq zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, za zjištěná porušení uklád sankce
 • ukládá propadnutí lihovin a tabákových výrobků dle § 135zzc zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • realizuje zabrání lihovin a tabákových výrobků dle § 135zzd zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • postupuje dle § 135zze - § 135zzi zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených ust. § 135a – 135c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, za zjištěná porušení ukládá sankce v případech zjištěného porušení živnostenského zákona, event. jiných právních předpisů, při kterém ObŽÚ Šumperk není věcně nebo místně příslušným orgánem, předává podněty příslušnému správnímu orgánu nebo Policii ČR,
 • projednává správní delikty uvedené v § 72 odst. 2 zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • vykonává kontroly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, při zjištěném porušení zákona o živnostenském podnikání a při nedodržování podmínek živnostenského podnikání, uplatňuje sankce (správní řízení, přestupkové řízení, blokové pokuty),
 • vede řádnou evidenci o provedených kontrolách, výsledcích a počtu postoupených případů,
 • rozhoduje o přestupcích podle § 61 živnostenského zákona, vydává správní rozhodnutí a uplatňuje sankce,
 • rozhoduje o přestupcích na úseku podnikání (ust. § 24 a § 33 zák.č. 200/1990 Sb.), vydává správní rozhodnutí a uplatňuje sankce,
 • v mimořádných případech spolupracuje s orgány státní správy při šetření porušování zákonů majících vztah k podnikatelům,
 • poskytuje základní poradenský servis pro podnikatele v oblasti živnostenského zákona, případně dalších právních předpisů,
 • bezplatné poradenství občanům v oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, předváděcí akce, apod.), tzv. spotřebitelský ombudsman,
 • vyřizuje písemné dotazy, podání a dožádání občanů, organizací a orgánů státní správy,
 • projednává správní delikty dle § 5 odst. 1 písm. a) a b) dle § 5a odst. 1 písm. a) zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci uložených sankcí, tyto předkládá k vymáhání finančnímu odboru MěÚ v Šumperku,
 • zabezpečuje poradenský servis ČOI,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
 • plní funkci centrálního registračního místa,
 • vykonává dozor nad zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren,
 • ukládá pořádková opatření dle § 16 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • ukládá pořádková opatření dle § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Registrační oddělení

 • plní funkci centrálního registračního místa,
 • vydává živnostenská oprávnění v režimu ohlašovacích živností vázaných, řemeslných a živnosti volné pro fyzické a právnické osoby, včetně zahraničních osob,
 • provádí výkon ucelených odborných specializovaných činností na úseku registračního oddělení státní správy - živnostenského podnikání, souvisejících s vydáním výpisů z živnostenského rejstříku,
 • eviduje písemná nebo elektronická podání Jednotného registračního formuláře přes CZECH POINT a provádí elektronická podání podnikatele (EPO),
 • transformuje živnostenská oprávnění,
 • poskytuje základní informační a poradenský servis pro podnikatele v oblasti živnostenského zákona, obchodního a občanského zákoníku,
 • vyřizuje písemné a e-mailové dotazy podnikatelů, organizací a orgánů státní správy,
 • realizuje centrální předávání dat evidence podnikatelů příslušným orgánům státní správy, v případech zjištěného porušení živnostenského zákona, event. jiných právních předpisů, při kterém živnostenský odbor MěÚ Šumperk není věcně a místně příslušným orgánem, předává podněty příslušnému správnímu orgánu nebo Policii ČR, podněty k provedení živnostenské kontroly předkládá vedoucímu živnostenského odboru, který rozhodne o dalším postupu,
 • vede živnostenský rejstřík podnikatelských subjektů v elektronické podobě a pořizuje z něho výpisy, jako průkazy živnostenského oprávnění, úplné a částečné výpisy a potvrzení o existenci či neexistenci zápisu v živnostenském rejstříku vede archiv podnikajících subjektů,
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů dle zákona č. 291/2009 Sb., v platném znění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pověřeného územního obvodu (podle místa trvalého pobytu zemědělského podnikatele nebo sídla právnické osoby), včetně společného zemědělského registru, rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělských podnikatelů a eviduje přerušení zemědělské činnosti.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole,
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • NV č. 278/2008 Sb., nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění,
 • zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 159/1999 Sb., o cestovním ruchu, v platném znění,
 • zákon č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Důležité odkazy:

a) Veřejný rejstřík (obchodní rejstřík),
b) Živnostenský rejstřík,
c)
ARES,
d)
ČR-ČOI, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem v Ostravě, Provozní 5492/1, Ostrava – Třebovice, 722 00, tel. 596 964 675 a pracoviště Olomouc, Masarykova třída 936/50, 779 00 Olomouc - Hodolany, tel. 585 223 317, poradenství ČR-ČOI v Šumperku probíhá v budově MěÚ, Jesenická 31, kancelář č. 206, 1. patro,
e)
Poradna při finanční tísni, výjezdní pobočka poradny při finanční tísni, o.p.s. – Šumperk, probíhá v budově MěÚ, Jesenická 31, kancelář č. 206, 1. patro.

8.11.2007 23:18:42 - aktualizováno 12.1.2015 16:54:46 | přečteno 21909x | tana

Navigace

Správa města

 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load