Šumperk

Živá brána Jeseníků

Vyhledávání

Spalování rostlinných materiálů

Na území města Šumperka je ode dne 1.února 2013 v účinnosti obecně závazná vyhláška č.6/2012, o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů.  Proč byla předchozí obecně závazná vyhláška č.8/2009, o spalování rostlinných materiálů,  zrušena? 

Ke změně došlo na základě změny legislativy. V roce 2009 byla vydána na základě zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška města Šumperka č.8/2009, o spalování rostlinných materiálů. Zákon  č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně  ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen novým zákonem  č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  Na základě tohoto nového zákona o ochraně ovzduší byla vydána obecně závazná vyhláška města Šumperka č.6/2012.

Co je obsahem obecně závazné vyhlášky č.6/2012 ?

Zákon č.201/2012 Sb. zmocňuje obec ke stanovení zákazu spalování suchého rostlinného materiálu  v otevřeném ohništi. V odst.1 čl. I této obecně závazné vyhlášky je uvedeno, že je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suché rostlinné materiály. Dle čl.2 s výjimkou suchého kusového dřeva  včetně přirostlé kůry neznečištěného chemickými látkami.

Mokré nebo  vlhké rostlinné materiály tedy lze v otevřených ohništích spalovat?

Nelze. Zákon č.201/2012 Sb. zmocňuje obec ke stanovení zákazu spalování suchého rostlinného materiálu  v otevřeném ohništi, spalování jiného než suchého rostlinného materiálu je zakázáno přímo tímto zákonem. V případě spálení jiného než suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích se jedná o porušení ust. §16 odst.4 zákona č.201/2012 Sb. Dle ust.§ 23 odst.1 písm.a) zákona č.201/2012 Sb. se tím fyzická osoba dopustí přestupku  a právnická a podnikající fyzická osoba dle ust.§25 odst.1 písm d) zákona č.201/2012 Sb. správního deliktu.

Týká se obecně závazná vyhláška také zahradních krbů a grilovacích zařízení?

Netýká. Zákon č.201/2012 Sb. zmocňuje obec ke stanovení zákazu spalování suchého rostlinného materiálu  pouze v otevřeném ohništi.

Lze tedy v zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních spalovat rostlinné materiály?

Nelze. V zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních mohou být spalována pouze  paliva  určená jejich výrobci.

Co jsou rostlinné materiály?

Rostlinným materiálem se rozumí biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků. Jedná se zejména o tyto druhy materiálů: tráva, seno, sláma, listí, jehličí, piliny, kořeny a stonky bylin, květenství a plody bylin a dřevin, kůra (nepřirostlá). Dle Ústavního soudu Pl.ÚS 46/06 se jedná o všechny části rostlin od nejnižších rostlin po vyšší rostliny (tj.i stromy).

Jak má občan nakládat s rostlinnými materiály?

Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob lze:

a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob nebo na pronajatých pozemcích,

b) odkládat ve sběrných dvorech (ul. Anglická 1, Šumperk a ul. Příčná 23, Šumperk),

c) odkládat do označených sběrných nádob určených pouze  pro tyto složky odpadu,

d) odkládat na jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr pro tyto složky odpadu,

e) využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob jiným vhodným způsobem v souladu s  právními předpisy 1),2),3).

------------------

1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

3) Obecně závazná vyhláška města Šumperka, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se  stavebním odpadem vznikajícím  na území města Šumperka.

V současné době platí obecně závazná vyhláška  č.7/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Šumperka a systém nakládání se  stavebním odpadem vznikajícím  na území města Šumperka. Informace týkající se svozu zeleného bioodpadu (mapa s uvedením konkrétních míst a časových termínů přistavení kontejnerů v daném roce) je k dispozici zde.

Jak mají  nakládat s rostlinnými materiály  firmy ?

Rostlinný  materiál  vzniklý  při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob lze:

a)  kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob  nebo na pronajatých pozemcích,

b) předávat  na náklady  těchto osob  do kompostáren  (např. provozovna Na Střelnici 633, Rapotín, SITA CZ a.s.),

c) využívat nebo odstraňovat na náklady těchto osob jiným vhodným způsobem v souladu s právními předpisy  1),2).

--------------------

1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Kdo provádí kontrolní činnost ?

Městská policie Šumperk a pověření pracovníci Městského úřadu Šumperk.

Vztahuje se zákaz spalování suchých rostlinných materiálů také na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu se zvláštními předpisy ?

Nevztahuje,  ( dle ust. § 1 odst. 3  zákona č.201/2012 Sb.)

10.4.2013 10:22:58 | přečteno 2986x | hrachovina
 
Městský úřad Šumperk
náměstí Míru 1
787 01 Šumperk
Česká republika

telefon: +420 583 388 111
fax: +420 583 214 188
podatelna: posta@sumperk.cz
datová schránka: 8bqb4gk
další kontakty
 
load